Monthly Archives: Červenec 2019

Zápis ze zasedání ZO č.9 – 01.07.2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 01. 07. 2019

Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni: Jana Pinkeová

Hosté: Dana Šmídová

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 8 ze dne 10. 06. 2019
 3. MŠ Bohumilice
 4. Stavba skladové haly Bachl s.r.o.
 5. Oprava místní komunikace na parc. č. 619/2 v obci Bohumilice
 6. Rozpočtové opatření
 7. Různé

1)Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Z navrženého programu byl odebrán bod č. 6 – Rozpočtové opatření.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelem zápisu Jindřicha Malého, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.1)

2)Kontrola usnesení číslo 8 ze dne 10. 06. 2019

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 8 ze dne 10. 06. 2019. ZO bere na vědomí.

3)MŠ Bohumilice

ZO bylo seznámeno s výsledkem  kontroly v MŠ Bohumilice, která proběhla dne 18.06.2019. Paní ředitelka Dana Šmídová předložila zastupitelstvu vyjádření příspěvkové organizace MŠ Bohumilice k protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly zřizovatele.

4)Stavba skladové haly Bachl s.r.o

ZO souhlasí s výstavbou Skladové haly J v areálu firmy Bachl spol s.r.o. v Bohumilicích. ZO souhlasí s uzavřením Dohody o vybudování chodníku na pozemku p. KN č 633/1 v k. ú. Bohumilice v Čechách firmou Bachl spol. s.r.o. a umožnění vybudování cyklostezky obcí Bohumilice na pozemcích p. KN č. 31/1, 121/7,15/1, 15/14, 15/20 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

5)Oprava místní komunikace na parc. č. 619/2 v obci Bohumilice

ZO schvaluje opravu místní komunikace na parc. KN č. 619/2 v k. ú Bohumilice v Čechách v úseku cca 245 m (od kapličky po napojení na místní opravenou komunikaci). Stávající konstrukce místní komunikace bude opravena pouze ve vrchní skladbě, budou doplněny podkladní vrstvy v původní skladbě a provedeny vrchní vrstvy v celém krytu. Povrchové odvodnění komunikace nemění stávající řešení.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje zadání výběrového řízení firmě Universal Solutions s.r.o., Pražská 286, Písek na opravu místní komunikace na parc. KN č. 619/2 v k. ú Bohumilice v Čechách, na základě přidělené dotace z MMR.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

6)Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 2 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2019, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

7)Různé

 • ZO bylo seznámeno s ukončením Smlouvy o vedení účetnictví a pověřuje starostu sepsáním smlouvy s novou účetní za stejných podmínek.
 • ZO souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. KN č. 619/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění sběru odpadů ze dne 31.12.2017 s Městskými službami Vimperk, s.r.o. se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, PSČ 385 01

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Provozní řád úpravny vody Bohumilice.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal: Jindřich Malý …………………………

Ověřovatelé: Pavel Filip ..……………………….

Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 9 ze dne 01. 07. 2019

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

1)Schvaluje

program zasedání

zapisovatele a ověřovatele zápisu

souhlas s výstavbou Skladové haly J v areálu firmy Bachl spol s.r.o. v Bohumilicích

uzavření Dohody o vybudování chodníku na pozemku p. KN č 633/1 v k. ú. Bohumilice v Čechách firmou Bachl spol. s.r.o. a umožnění vybudování cyklostezky obcí Bohumilice na pozemcích p. KN č. 31/1, 121/7,15/1, 15/14, 15/20 v k. ú. Bohumilice v Čechách

opravu místní komunikace na parc. KN č. 619/2 v k. ú Bohumilice v Čechách v úseku cca 245 m (od kapličky po napojení na místní opravenou komunikaci). Stávající konstrukce místní komunikace bude opravena pouze ve vrchní skladbě, budou doplněny podkladní vrstvy v původní skladbě a provedeny vrchní vrstvy v celém krytu. Povrchové odvodnění komunikace nemění stávající řešení.

zadání výběrového řízení firmě Universal Solutions s.r.o., Pražská 286, Písek na opravu místní komunikace na parc. KN č. 619/2 v k. ú Bohumilice v Čechách

rozpočtové opatření číslo 2 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2019, které je nedílnou součástí zápisu

záměr prodeje části pozemku p. KN č. 619/1 v k. ú. Bohumilice v Čechách

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění sběru odpadů ze dne 31.12.2017 s Městskými službami Vimperk, s.r.o. se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, PSČ 385 01

Provozní řád úpravny vody Bohumilice

2)Bere na vědomí

kontrolu usnesení číslo 8 ze dne 10. 06. 2019

výsledek  kontroly v MŠ Bohumilice, která proběhla dne 18.06.2019. Paní ředitelka Dana Šmídová předložila zastupitelstvu vyjádření příspěvkové organizace MŠ Bohumilice k protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly zřizovatele.

ukončení Smlouvy o vedení účetnictví

3)Ukládá starostovi

uzavření smlouvy o vedení účetnictví s novou účetní za stejných podmínek

4)Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice