Zápis ze zasedání ZO č.13 – 18.11.2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 18. 11. 2019

Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni: Malý Jindřich

Hosté:

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 12 ze dne 14. 10. 2019
 3. Nabývání s pozemky
 4. Oprava místní komunikace č.619/2
 5. Rozpočet
 6. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022
 7. Rozpočtové opatření č.6 2019
 8. Zimní údržba
 9. Vánoční posezení se seniory
 10. Plán inventur
 11. Různé
 12. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Kontrola usnesení číslo 12 ze dne 14. 10. 2019

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 12 ze dne 14. 10. 2019. ZO bere na vědomí.

 1. Nabývání s pozemky
 • ZO schvaluje koupi pozemků p. KN č. 132/10 a 137/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 635 m² v celkové částce 40.000 Kč. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o koupi pozemku. Částka bude uhrazena na účet původního majitele pozemků.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje záměr o prodeji pozemku p. KN č. 121/14 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.606 m².

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Oprava místní komunikace č.619/2

ZO schvaluje opravu kanalizace pod komunikací na poz. p. 619/2 k. ú. Bohumilice v Čechách. Při opravě povrchu komunikace bylo zjištěno porušení kanalizace, která bude při realizaci opravy komunikace opravena.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Rozpočet

ZO schvaluje rozpočet obce Bohumilice na rok 2020. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice a je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2021-2022. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice a je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Rozpočtové opatření č.6 2019

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2019, které je nedílnou součástí zápisu.

 1. Zimní údržba

ZO schvaluje plán zimní údržby 2019/2020, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smluv.

Na místa – areál MŠ, před prodejnou COOP, před kostelem a 2x v Chalupách – budou umístěny nádoby s posypem.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Vánoční posezení se seniory

ZO bere na vědomí předvánoční posezení seniorů a koncert souboru Vánočník v sobotu 07. 12. 2019.

 1. Plán inventur

ZO schvaluje plán inventur za rok 2019 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Různé
 • MŠ Bohumilice
  • ZO schvaluje rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2021-2022.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje žádosti o udělení souhlasu s přijetím peněžních darů – od f. Intoma s.r.o., Čkyně, f. Vodní hospodářství s.r.o., f. STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO bere na vědomí pořádání akce Bohumilické peklo dne 05. 12. 2019. Obec zajistí balíčky pro děti a vystoupení s ohnivými efekty.
 • ZO bere na vědomí setkání harmonikářů v sobotu 14. 12. 2019.

Zapsal: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Pavel Filip ..……………………….

Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 13 ze dne 18. 11. 2019

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • koupi pozemků p. KN č. 132/10 a 137/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 635 m² v celkové částce 40.000 Kč
 • záměr o prodeji pozemku p. KN č. 121/14 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.606 m²
 • opravu kanalizace pod komunikací na poz. p. 619/2 k. ú. Bohumilice v Čechách. Při opravě povrchu komunikace bylo zjištěno porušení kanalizace, která bude při realizaci opravy komunikace opravena.
 • rozpočet obce Bohumilice na rok 2020. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice a je nedílnou součástí zápisu
 • střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2021-2022. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice a je nedílnou součástí zápisu
 • rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2019, které je nedílnou součástí zápisu
 • plán zimní údržby 2019/2020, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 • plán inventur za rok 2019 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.
 • rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2021-2022
 • žádosti o udělení souhlasu s přijetím peněžních darů – od f. Intoma s.r.o., Čkyně, f. Vodní hospodářství s.r.o., f. STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 12 ze dne 14. 10. 2019
 • rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2019, které je nedílnou součástí zápisu
 • předvánoční posezení seniorů a koncert souboru Vánočník v sobotu 07. 12. 2019
 • pořádání akce Bohumilické peklo dne 05. 12. 2019. Obec zajistí balíčky pro děti a vystoupení s ohnivými efekty
 • setkání harmonikářů v sobotu 14. 12. 2019
 1. Ukládá starostovi
 • sepsat smlouvu o koupi pozemků p. KN č. 132/10 a 137/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 635 m²
 • sepsat smlouvy na plán zimní údržby 2019/2020, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice