Zápis ze zasedání ZO č.14 – 11.12.2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 11. 12. 2019

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 13 ze dne 18. 11. 2019
 3. Nabývání s pozemky
 4. MŠ Bohumilice
 5. Český svaz včelařů   
 6. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 13 ze dne 18. 11. 2019

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 13 ze dne 18. 11. 2019. ZO bere na vědomí.

 • Nabývání s pozemky

ZO bere na vědomí, že všechny pozemky budou řešeny na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice v lednu 2020.

 • MŠ Bohumilice

ZO bere na vědomí uzavření MŠ Bohumilice v době vánočních svátků v době od 23. 12. 2019 do 03. 01. 2020 včetně.

 • Český svaz včelařů

ZO bere na vědomí, že dar pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně, bude řešen na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice v roce 2020.

 • Různé
 • Cestovné na rok 2020 – ZO schvaluje použití osobních aut SPZ 4C8 2526 a SPZ 5C9 7429 pro služební účely starosty a místostarosty obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bohumilice č. 1/2019, o místním poplatku ze psů – sazba poplatku za kalendářní rok činí 200 Kč za psa.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bohumilice č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 550 Kč za fyzickou osobu a 1.700 Kč za svoz a likvidaci odpadů vznikající při podnikatelské činnosti místních firem.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 14 ze dne 11. 12. 2019

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. použití osobních aut SPZ 4C8 2526 a SPZ 5C9 7429 pro služební účely starosty a místostarosty obce Bohumilice
 5. Obecně závaznou vyhlášku obce Bohumilice č. 1/2019, o místním poplatku ze psů – sazba poplatku za kalendářní rok činí 200 Kč za psa
 6. Obecně závaznou vyhlášku obce Bohumilice č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 550 Kč za fyzickou osobu a 1.700 Kč za svoz a likvidaci odpadů vznikající při podnikatelské činnosti místních firem
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 13 ze dne 18. 11. 2019
 • všechny pozemky budou řešeny na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice v lednu 2020
 • uzavření MŠ Bohumilice v době vánočních svátků v době od 23. 12. 2019 do 03. 01. 2020 včetně
 • dar pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně, bude řešen na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice v roce 2020
 • Ukládá starostovi

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice