Daily Archives: 27 ledna, 2020

Zápis ze zasedání ZO č.15 – 23.01.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 23. 01. 2020

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019
 3. Nabývání s pozemky
 4. Rozpočtové opatření
 5. Nájemné Kulturní sál
 6. MŠ Bohumilice
 7. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019. ZO bere na vědomí.

 • Nabývání s pozemky

ZO schvaluje prodej pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m². ZO pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o prodeji pozemků. Návrh na vklad pozemků na Katastrálním úřadě podá a bude hradit kupující.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtové opatření

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 7 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2019, které je nedílnou součástí zápisu.

 • Nájemné Kulturní sál

ZO schvaluje smlouvu na pronájem sálu v Hostinci Pod Kostelem v Bohumilicích za rok 2020 v částce 12.000 Kč. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • MŠ Bohumilice

ZO bere na vědomí přijetí daru do MŠ Bohumilice.

 • Různé
 • ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci na pořízení osobního automobilu pro SDH Bohumilice

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 15 ze dne 23. 01. 2020

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. prodej pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m². Návrh na vklad pozemků na Katastrálním úřadě podá a bude hradit kupující.
 5. smlouvu na pronájem sálu v Hostinci Pod Kostelem v Bohumilicích za rok 2020 v částce 12.000 Kč
 6. Bere na vědomí
 7. kontrolu usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019
 8. rozpočtové opatření číslo 1 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2020, které je nedílnou součástí zápisu
 9. přijetí daru do MŠ Bohumilice
 10. podání žádosti o dotaci na pořízení osobního automobilu pro SDH Bohumilice
 11. Ukládá starostovi
 12. sepsat smlouvu o prodeji pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m²
 13. sepsat smlouvu na pronájem sálu v Hostinci Pod Kostelem v Bohumilicích za rok 2020 v částce 12.000 Kč

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice