Zápis ze zasedání ZO č.16 – 27.02.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 27. 02. 2020

Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:

Hosté:

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 15 ze dne 23. 1. 2020
 3. Smlouva – věcné břemeno plynofikace obce
 4. MŠ Bohumilice – schválení hospodářského výsledku
 5. MŠ Bohumilice – dotace dětské hřiště
 6. Hřbitov Bohumilice – Oprava Hřbitovní zdi
 7. Pozemkový fond – bezúplatný převod pozemku
 8. SDH Bohumilice – dotace osobní automobil
 9. Obecní les
 10. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Kontrola usnesení číslo 15 ze dne 23. 01. 2020

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 15 ze dne 23. 1. 2020. ZO bere na vědomí.

 1. Smlouva – věcné břemeno plynofikace obce

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330048589/053 – jedná se o pozemek parc. č. 231/24 k. ú. Bohumilice v Čechách, který původně vlastnil SPÚ. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. MŠ Bohumilice – schválení hospodářského výsledku

ZO bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek MŠ Bohumilice za rok 2019. Zisk 1.133 Kč bude přidělen do rezervního fondu.

 1. MŠ Bohumilice – dotace dětské hřiště

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na multifunkční hřiště v areálu MŠ Bohumilice.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Hřbitov Bohumilice – Oprava hřbitovní zdi

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi v Bohumilicích. Žádost bude zpracována f. Universal Solutions s.r.o.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Pozemkový fond – bezúplatný převod pozemku

ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 219/32 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. SDH Bohumilice – dotace osobní automobil

ZO schvaluje podmínky pro výběrové řízení na pořízení dopravního automobilu pro SDH Bohumilice.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Obecní les

ZO bere na vědomí zprávu technika o stavu obecního lesa.

ZO schvaluje prodej dřeva – 1 m³ samovýrobou za 170 Kč a volný prodej 1 m³ za 330 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Různé
 • ZO bere na vědomí harmonogram kulturních akcí:

29. 02. – dětský karneval

09. 05. – svěcení symbolů obce

13. 06. – gulášiáda

14. 06. – dětský sportovní den

22. 08. – Konopická

Zapsal: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Pavel Filip ..……………………….

Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 16 ze dne 27. 02. 2020

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330048589/053 – jedná se o pozemek parc. č. 231/24 k. ú. Bohumilice v Čechách, který původně vlastnil SPÚ
 • podání žádosti o dotaci na multifunkční hřiště v areálu MŠ Bohumilice
 • podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi v Bohumilicích. Žádost bude zpracována f. Universal Solutions s.r.o.
 • bezúplatný převod pozemku p. č. 219/32 v k. ú. Bohumilice v Čechách
 • podmínky pro výběrové řízení na pořízení dopravního automobilu pro SDH Bohumilice
 • prodej dřeva – 1 m³ samovýrobou za 170 Kč a volný prodej 1 m³ za 330 Kč
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 15 ze dne 23. 01. 2020
 • zlepšený hospodářský výsledek MŠ Bohumilice za rok 2019. Zisk 1.133 Kč bude přidělen do rezervního fondu.
 • zprávu technika o stavu obecního lesa
 • harmonogram kulturních akcí:

29. 02. – dětský karneval

09. 05. – svěcení symbolů obce

13. 06. – gulášiáda

14. 06. – dětský sportovní den

22. 08. – Konopická

 1. Ukládá starostovi
 • podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330048589/053

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice