Monthly Archives: Červen 2020

Zápis ze zasedání ZO č.17 – 01.06.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 01. 06. 2020

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 16 ze dne 27. 02. 2020
 3. Návrh závěrečného účtu
 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Bohumilice
 5. MŠ Bohumilice
 6. EON Věcná břemena
 7. Nakládání s pozemky:

a)    Záměr o prodeji pozemků 121/17 , 231/12

b)    Prodej pozemku 121/14   Obnova dešťové kanalizace v lokalitě Na závisti

8. Obnova dešťové kanalizace v lokalitě na závisti

9. Různé

 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 16 ze dne 27. 02. 2020

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 16 ze dne 27. 02. 2020. ZO bere na vědomí.

 • Návrh závěrečného účtu
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Bohumilice

Starosta obce předložil ZO ke schválení Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2019.

ZO projednali a následně schválili závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2019 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019“. Předložený závěrečný účet byl projednán s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a byla přijata níže uvedená opatření.  

Při přezkoumání hospodaření obce Bohumilice za rok 2019 byla auditorkou Jihočeského kraje zjištěna 2 drobná pochybení:

1. Ve lhůtě do 31.07.2020 zaslat na Krajský úřad – odbor ekonomický – Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

2. Doplnit označení všech inventarizačních položek inventarizačním identifikátorem (účet 018 a 028, účet 021 a 022 byl v pořádku)

Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední i elektronické úřední desce od 14.05.2020 do 01.06.2020.

ZO schvaluje Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2019 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019“ bez výhrad.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • MŠ Bohumilice

ZO schvaluje ředitelku MŠ Bohumilice paní Danu Šmídovou od 01. 08. 2020.  

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • EON Věcná břemena

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330059911/002 a Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330059224/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice. ZO pověřuje starostu obce podepsáním obou smluv.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Nakládání s pozemky:

a)   Záměr o prodeji pozemků 121/17 , 231/12

Záměr o prodeji částí pozemku p. KN č. 231/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách. Záměr o prodeji pozemku byl vyvěšen od 01.05.2020 do 20.05.2020 na elektronické i úřední desce obce.

ZO schvaluje prodej částí pozemku p. KN 231/12 v k.ú. Bohumilice v Čechách. Seznam kupujících viz příloha zápisu ZO.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO neschvaluje záměr o prodeji pozemku p. KN č. 121/17 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:   Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

b)   Prodej pozemku 121/14

ZO schvaluje prodej pozemku p. KN č. 121/14 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.606 m² v celkové částce 295.000 Kč. Ze čtyř uchazečů o koupi pozemku byl vybrán pan J. Bohunek. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o koupi pozemku.

Záměr o prodeji pozemku p. KN č. 121/14 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.606 m² byl schválen na Zasedání zastupitelstva č. 13 z 18. 11. 2019 a byl řádně vyvěšen na úřední i elektronické úřední desce obce.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Obnova dešťové kanalizace v lokalitě Na závisti

ZO schvaluje projekt na obnovu dešťové kanalizace v lokalitě Závist. Starostu obce pověřuje oslovením třech firem.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • Žádost o odkoupení části pozemku 21/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

ZO neschvaluje žádost o koupi části pozemku 21/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:          Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020, jež je součástí zápisu.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje odpis zmařené investice ve výši 6.050,- Kč – hřiště MŠ Bohumilice (projekt duhová energie – dotace nebyla přidělena).
 • ZO bere na vědomí neschválení příspěvku dotace na pořízení hasičského auta pro SDH Bohumilice

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 17 ze dne 01. 06. 2020

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2019 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019“ bez výhrad
 5. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330059911/002 s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České Budějovice
 6. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330059224/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České Budějovice
 7. Prodej částí pozemku p. KN č. 231/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách. Seznam kupujících viz příloha zápisu ZO.
 8. prodej pozemku p. KN č. 121/14 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.606 m² v celkové částce 295.000 Kč. Ze čtyř uchazečů o koupi pozemku byl vybrán pan J. Bohunek.
 9. projekt na obnovu dešťové kanalizace v lokalitě Závist
 10. zmařenou investici hřiště MŠ Bohumilice
 11. rozpočtové opatření č. 1/2020, jež je součástí zápisu
 12. Neschvaluje
 13. záměr o prodeji pozemku p. KN č. 121/17 v k. ú. Bohumilice v Čechách
 14. žádost o koupi části pozemku 21/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 15. Bere na vědomí
 16. kontrolu usnesení číslo 16 ze dne 27. 02. 2020
 17. neschválení příspěvku dotace na pořízení hasičského auta pro SDH Bohumilice
 18. Ukládá starostovi
 19. podepsat smlouvy:

Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330059911/002 s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330059224/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

 • připravit smlouvu na prodej pozemku p. KN č. 121/14 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.606 m² v celkové částce 295.000 Kč
 • oslovit tři firmy na projekt na obnovu dešťové kanalizace v lokalitě Závist

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice