Zápis ze zasedání ZO č.21 – 12.10.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 12. 10. 2020

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 20 ze dne 31.08.2020
 3. Změna územního plánu č.3
 4. Nabývání s pozemky
 5. Změna rozpisu rozpočtu
 6. Dar – Senioři
 7. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 20 ze dne 31. 08. 2020

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 20 ze dne 31. 08. 2020. ZO bere na vědomí.

 • Změna územního plánu č. 3

Návrh na pořízení změny č. 3 Územního plánu Bohumilice – lokalita Z5 pro výstavbu ČOV

Zastupitelstvo obce rozhodlo dle předloženého návrhu v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny č. 3 územně plánovací dokumentaci, tj. územního plánu Bohumilice, a schvaluje podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, aby pořizovatelem změny č. 3 územního plánu Bohumilice byl MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování. Zpracovatelem změny č. 3 ÚP Bohumilice bude Ing. arch. Jan Stach, z Architektonického studia ASKA, se sídlem Klokotská 105, Tábor, IČ 10323406.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Nabývání s pozemky

ZO schvaluje pronájem celého pozemku p. č. 121/28 v k. ú. Bohumilice v Čechách s podmínkami zachování přístupu k řece a od silnice III. třídy bude zachován pruh o šířce 2,0 m pro budoucí vybudování chodníku. Pronájem bude na 10 let s možností prodloužení smlouvy. Roční pronájem pozemku bude činit 15.000 Kč, což je 1.250 Kč měsíčně. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO bere na vědomí žádosti o prodeji pozemku p. KN č. 616/4 a část pozemku p. KN č. 607/7 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

 • Změna rozpisu rozpočtu

ZO schvaluje změnu rozpisu rozpočtu, jež je součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Dar – Senioři

ZO schvaluje dar pro seniory v podobě peněžního poukazu o hodnotě 300 Kč a věcných darů v podobě nástěnného kalendáře a dárku od dětí z mateřské školy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje navržený projekt „Oprava vodní nádrže na pozemku p. KN č. 89/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách“.

Výsledek hlasování:          Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje dodatek o zřizovací listině a smlouvu o výpůjčce s MŠ Bohumilice.

Výsledek hlasování:          Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………