Oznámení zastupitelstvo č. 22 – 7.12. 2020

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              07. 12. 2020 od 17:00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 21 ze dne 12. 10. 2020
 3. Rozpočet obce Bohumilice na rok 2021
 4. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022- 2023
 5. Rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2021
 6. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2022-2023
 7. Změna č. 3 ÚP Bohumilice a  územní studie lokalita Z 7
 8. ČEVAK a.s.: vodné, stočné
 9. Plán inventur
 10. Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na parc. č. 615/5 a 616/11v k. ú. Bohumilice v Čechách
 11. Nabývání s pozemky
 12. Podpora chovu včelstev
 13. Zimní údržba
 14. Různé

V Bohumilicích 30. 11. 2020

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 30. 11. 2020

Jméno a podpis:

Sejmuto: 07. 12. 2020

Jméno a podpis: