Zápis ze zasedání ZO č.22 – 7.12.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 07. 12. 2020

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 21 ze dne 12. 10. 2020
 3. Rozpočet obce Bohumilice na rok 2021
 4. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022- 2023
 5. Rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2021
 6. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2022-2023
 7. Změna č. 3 ÚP Bohumilice a  územní studie lokalita Z 7
 8. ČEVAK a.s.: vodné, stočné
 9. Plán inventur
 10. Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na parc. č. 615/5 a 616/11v k. ú. Bohumilice v Čechách
 11. Nabývání s pozemky
 12. Podpora chovu včelstev
 13. Zimní údržba
 14. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 21 ze dne 12. 10. 2020

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 21 ze dne 12. 10. 2020. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2021

ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Bohumilice na rok 2021. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice a je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022- 2023

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2022-2023. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice a je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2021

ZO schvaluje návrh rozpočtu MŠ Bohumilice na rok 2021.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2022 – 2023

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2022-2023.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Změna č. 3 ÚP Bohumilice a  územní studie lokalita Z 7

Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), o pořízení změny č. 3 územního plánu Bohumilice ve zkráceném postupu podle § 55 až § 55c stavebního zákona, který bude obsahovat posunutí plochy pro technické vybavení (kořenová ČOV) a vymezení plochy pro zemědělství ve spojení se zúžením koridoru pro VN s tím, že lze stanovit v souladu s ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona prvky regulačního plánu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje zpracování územní studie lokality Z 7. Tuto studii vypracuje Ing. arch. Jan Stach z Architektonického studia ASKA. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ČEVAK a.s.: vodné, stočné

ZO schvaluje návrh ceny vodného a stočného na rok 2021 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2021. Vodné na rok 2021 bude ve výši 32,84 Kč bez DPH, stočné na rok 2021 bude ve výši 15,18 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Plán inventur

ZO schvaluje plán inventur za rok 2020 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na parc. č. 615/5 a 616/11 v k. ú. Bohumilice v Čechách

ZO schvaluje podání žádosti o finanční podporu z programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram „Podpora obnovy a rozvoje venkova“

DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na akci „Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na parc. č. 616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách“.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Nabývání s pozemky

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 607/17 v k.ú. Bohumilice v Čechách za cenu 7.700 Kč.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje bezúplatnou směnu pozemku p.č. 616/21 za pozemek p.č. 445/17 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje bezúplatnou směnu pozemku p.č. 628 za pozemek p.č. 629/8 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Podpora chovu včelstev

ZO schvaluje dvě žádosti o přidělení finanční podpory z rozpočtu obce Bohumilice, podpora chovu včelstev pro FO i PO v k.ú. Bohumilice v Čechách pro rok 2020, v celkové ceně 8.700 Kč.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Zimní údržba

ZO schvaluje plán zimní údržby 2020/2021, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smluv.

Na místech – areál MŠ, před prodejnou COOP, před kostelem a 2x v Chalupách – jsou umístěny nádoby s posypem.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Různé
 2. Cestovné na rok 2021 – ZO schvaluje použití osobních aut SPZ 4C8 2526 , SPZ 5C9 7429 a 4C8 2412 pro služební účely obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:          Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2020, jež je součástí zápisu.

Výsledek hlasování:          Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje koupi jednoho solárního svítidla dle cenové nabídky v celkové částce včetně instalace 45.984 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:          Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje návrh pachtovní smlouvy s Jiřím Staňkem s výší nájmu 2.000 Kč/ha, příloha k návrhu k pachtovní smlouvě je součástí zápisu. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:          Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 22 ze dne 07. 12. 2020

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. návrh rozpočtu obce Bohumilice na rok 2021
 5. střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2022-2023
 6. schvaluje návrh rozpočtu MŠ Bohumilice na rok 2021
 7. střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2022-2023
 8. rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), o pořízení změny č. 3 územního plánu Bohumilice ve zkráceném postupu podle § 55 až § 55c stavebního zákona, který bude obsahovat posunutí plochy pro technické vybavení (kořenová ČOV) a vymezení plochy pro zemědělství ve spojení se zúžením koridoru pro VN s tím, že lze stanovit v souladu s ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona prvky regulačního plánu
 9. zpracování územní studie lokality Z 7, kterou vypracuje Ing. arch. Jan Stach z Architektonického studia ASKA.
 10. návrh ceny vodného a stočného na rok 2021 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2021. Vodné na rok 2021 bude ve výši 32,84 Kč bez DPH, stočné na rok 2021 bude ve výši 15,18 Kč bez DPH
 11. plán inventur za rok 2020 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.
 12. podání žádosti o finanční podporu z programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na akci „Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na parc. č. 616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách“
 13. prodej pozemku p.č. 607/17 v k.ú. Bohumilice v Čechách za cenu 7.700 Kč
 14. bezúplatnou směnu pozemku p.č. 616/21 za pozemek p.č. 445/17 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 15. bezúplatnou směnu pozemku p.č. 628 za pozemek p.č. 629/8 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 16. dvě žádosti o přidělení finanční podpory z rozpočtu obce Bohumilice, podpora chovu včelstev pro FO i PO v k.ú. Bohumilice v Čechách pro rok 2020, v celkové ceně 8.700 Kč
 17. plán zimní údržby 2020/2021, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke
 18. použití osobních aut SPZ 4C8 2526 , SPZ 5C9 7429  a 4C8 2412 pro služební účely obce Bohumilice
 19. rozpočtovou změnu č. 3/2020, jež je součástí zápisu
 20. koupi jednoho solárního svítidla dle cenové nabídky v celkové částce včetně instalace 45.984 Kč bez DPH
 21. návrh pachtovní smlouvy s Jiřím Staňkem s výší nájmu 2.000,-Kč/ha, příloha k návrhu k pachtovní smlouvě je součástí zápisu. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.
 • Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 21 ze dne 12. 10. 2020
 • Ukládá starostovi
 • podepsat smlouvu na zpracování územní studie lokality Z 7 s Ing. arch. Janem Stachem z Architektonického studia ASKA
 • sepsat smlouvy na plán zimní údržby 2019/2020, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 • sepsat pachtovní smlouvu s Jiřím Staňkem

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice