Daily Archives: 18 února, 2021

Zápis ze zasedání ZO č.23 – 15.02.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 15. 02. 2021

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 22 ze dne 07. 12. 2020
 3. Inventarizace obce Bohumilice
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene
 5. Obecní Les
 6. Mateřská škola- podání dotace
 7. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 22 ze dne 07. 12. 2020

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 22 ze dne 07. 12. 2020. ZO bere na vědomí.

 • Inventarizace obce Bohumilice

ZO byla ke dni 18. 01. 2021 provedena a ukončena řádná roční inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků. Inventarizační komise předala podklady účetní obce k dalšímu zpracování, aby bylo možno provést roční uzávěrku a vytvořit zápis o provedení roční inventarizace. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. ZO bere na vědomí.

 • Smlouva o zřízení věcného břemene

ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:

PI-001030065401/002-SECB s firmou EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Obecní les

ZO schvaluje vykácení obecních lesů postižených kůrovcovou kalamitou, práce zajistí správce lesa Ing. Kajml.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Mateřská škola- podání dotace

ZO schvaluje požádání o dotaci na multifunkční hřiště v areálu MŠ Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje žádost o umístění stavby RD s valbovou střechou na p.p.č. 121/14 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje nájemci bytu č. 1 na adrese Bohumilice 44 možnost pronajmout tento byt třetí osobě.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje navýšení pojištění Obce Bohumilice o pojištění cvičebních strojů a pojištění odpovědnosti.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 23 ze dne 15. 02. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PI-001030065401/002-SECB s firmou EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.
 5. vykácení obecních lesů postižených kůrovcovou kalamitou, práce zajistí správce lesa Ing. Kajml
 6. požádání o dotaci na multifunkční hřiště v areálu MŠ Bohumilice
 7. žádost o umístění stavby RD s valbovou střechou na p.p.č. 121/14 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 8. nájemci bytu č. 1 na adrese Bohumilice 44 možnost pronajmout tento byt třetí osobě
 9. navýšení pojištění Obce Bohumilice o pojištění cvičebních strojů a pojištění odpovědnosti
 10. Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 22 ze dne 07. 12. 2020
 • roční inventarizaci obce Bohumilice
 • Ukládá starostovi
 • podepsat Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PI-001030065401/002-SECB s firmou EG.D, a.s.

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice