Daily Archives: 22 dubna, 2021

Zápis ze zasedání ZO č.24 – 19.04.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 19. 04. 2021

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 23 ze dne 15. 02. 2021
 3. Obecní lesy
 4. MŠ Bohumilice
 5. Obecní Les
 6. Úklid obecních komunikací
 7. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 23 ze dne 15. 02. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 23 ze dne 15. 02. 2021. ZO bere na vědomí.

 • Obecní lesy

ZO bylo seznámeno s ukončením těžby v obecních lesích. ZO schvaluje úklid po těžbě obecních lesů, do konce roku se pozemky zkulturní a 1/3 z nich se zalesní a vybudují se tam oplocenky.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • MŠ Bohumilice

ZO bylo seznámeno s poražením dvou stromů napadených kůrovcem, s předběžnou studií na vytvoření podkroví v budově nad mateřskou školou a s přijetím účelového daru OOP od MĚÚ Vimperk. ZO bere na vědomí.

 • Obecní les
 • Úklid obecních komunikací

ZO schvaluje úklid obecních komunikací mechanickým způsobem, který zajišťuje f. Limastav.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje návrh na pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Bohumilice na snížení procenta zeleně ve výrobním areálu v lokaci VL (za řekou) f. Bachl z 30% na 10%.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO neschvaluje projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci „Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s r.o. v Bohumilicích“

Výsledek hlasování:   Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO bere na vědomí prodej pozemku p.č. 121/33 v k.ú. Bohumilice v Čechách.
 • ZO neschvaluje účast na výběrovém řízení č. 1501/LIC/2021 na výběr kupujícího pozemku p.č. 121/33 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:   Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 24 ze dne 19. 04. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. úklid po těžbě obecních lesů, do konce roku se pozemky zkulturní a 1/3 z nich se zalesní a vybudují se tam oplocenky
 5. úklid obecních komunikací mechanickým způsobem, který zajišťuje f. Limastav
 6. na pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Bohumilice na snížení procenta zeleně ve výrobním areálu v lokaci VL (za řekou) f. Bachl z 30% na 10%
 7. Neschvaluje
 8. projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci „Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s r.o. v Bohumilicích“
 9. účast na výběrovém řízení č. 1501/LIC/2021 na výběr kupujícího pozemku p.č. 121/33 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 23 ze dne 15. 02. 2021
 • poražení dvou stromů napadených kůrovcem, předběžnou studii na vytvoření podkroví v budově nad mateřskou školou a přijetí účelového daru OOP od MĚÚ Vimperk
 • prodej pozemku p.č. 121/33 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • Ukládá starostovi
 •  

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice