Oznámení zastupitelstvo č.25 24.05.2021

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              24.05. 2021 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 24 ze dne 19.04.2021
  3. Návrh závěrečného účtu za rok 2020
  4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Bohumilice
  5. Účetní závěrka obce Bohumilice a účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2020
  6. Rozpočtové opatření č. 3
  7. MŠ Bohumilice
  8. Obecní lesy
  9. Různé                 

V Bohumilicích 17.05.2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 17. 05. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 24. 05. 2021

Jméno a podpis: