Daily Archives: 3 června, 2021

Zápis ze zasedání ZO č.25 – 24.05.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 24. 05. 2021

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 24 ze dne 19.04.2021
 3. Návrh závěrečného účtu za rok 2020
 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Bohumilice
 5. Účetní závěrka obce Bohumilice a účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2020
 6. Rozpočtové opatření č. 3
 7. MŠ Bohumilice
 8. Obecní lesy
 9. Různé                 
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 24 ze dne 19. 04. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 24 ze dne 19. 04. 2021. ZO bere na vědomí.

 • Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Starosta obce předložil ZO ke schválení Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2020.

Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední i elektronické úřední desce od 06. 05. 2021 do 24. 05. 2021.

ZO projednali a následně schválili Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2020 bez výhrad.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Bohumilice

ZO schvaluje „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020“ bez výhrad.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Účetní závěrka obce Bohumilice a účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2020

ZO schvaluje účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2020.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Bohumilice za rok 2020 včetně hospodářského výsledku.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtové opatření č. 3

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021, jež je součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • MŠ Bohumilice

Vichřicí byla poškozena střecha na zahradním domku, bude provedena její oprava, kterou zajistí Obec Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Obecní lesy

ZO bylo seznámeno s ukončením těžby dřeva včetně úklidu v obecních lesích. Konečný zisk po odečtení všech nákladů činí 113 tisíc Kč. ZO schvaluje využití tohoto zisku k opětovnému zalesnění 2/3 lesních pozemků a vybudují se tam oplocenky.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje smlouvu č. PI-001030066540/002-SECB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu s názvem „Bohumilice – kNN, 69/1, p. No“. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje zpřístupnění obecního pozemku p.č. 632/6 v k.ú. Bohumilice v Čechách ke kapličce V Hájku.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 25 ze dne 24. 05. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2020 bez výhrad
 5. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad
 6. účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2020
 7. účetní závěrku MŠ Bohumilice za rok 2020 včetně hospodářského výsledku
 8. rozpočtové opatření č. 3/2021, jež je součástí zápisu
 9. opravu střechy na zahradním domku, kterou zajistí Obec Bohumilice
 10. využití zisku z těžby dřeva v obecních lesích k opětovnému zalesnění 2/3 lesních pozemků a vybudují se tam oplocenky
 11. smlouvu č. PI-001030066540/002-SECB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu s názvem „Bohumilice – kNN, 69/1, p. No“
 12. zpřístupnění obecního pozemku p.č. 632/6 v k.ú. Bohumilice v Čechách ke kapličce V Hájku
 13. Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 24 ze dne 19. 04. 2021
 • Ukládá starostovi
 • podepsat smlouvu č. PI-001030066540/002-SECB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu s názvem „Bohumilice – kNN, 69/1, p. No“

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice