Zápis ze zasedání ZO č.26 – 12.07.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 12. 07. 2021

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 25 ze dne 24.05.2021
 3. Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 4. Darovací smlouva
 5. Spisový a skartační řád obce Bohumilice
 6. Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s.r.o. v Bohumilicích
 7. Různé                
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 25 ze dne 24. 05. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 25 ze dne 24. 05. 2021. ZO bere na vědomí.

 • Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách

K výběrovému řízení na akci „Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách“ byly osloveny tři firmy.

Zastupitelstvo obce Bohumilice, na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách“ se společností: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu 589 549,96 Kč bez DPH, tj. 713 355,45 Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Darovací smlouva

ZO schvaluje darovací smlouvu pro obec Hrušky ve výši 50.000,-Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Spisový a skartační řád obce Bohumilice

ZO schvaluje spisový a skartační řád Obecního úřadu Bohumilice s platností od 1.7.2021.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s.r.o. v Bohumilicích

ZO schvaluje projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci „Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s r.o. v Bohumilicích“

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje podání cenové nabídky na akci „Multifunkční plocha s litým polyuretanovým povrchem a s plně probarvenou herní grafikou“ v areálu MŠ Bohumilice. Pro výběrové řízení budou osloveny tři firmy – ONYX wood spol. s r.o., Hřiště Smart s.r.o. a 4soft, s.r.o.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 26 ze dne 12. 07. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. na doporučení hodnotící komise, uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách“ se společností: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu 589 549,96 Kč bez DPH, tj. 713 355,45 Kč včetně DPH.
 5. darovací smlouvu pro obec Hrušky ve výši 50.000,-Kč
 6. spisový a skartační řád Obecního úřadu Bohumilice s platností od 1.7.2021
 7. projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci „Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s r.o. v Bohumilicích“
 8. podání cenové nabídky na akci „Multifunkční plocha s litým polyuretanovým povrchem a s plně probarvenou herní grafikou“ v areálu MŠ Bohumilice. Pro výběrové řízení budou osloveny tři firmy – ONYX wood spol. s r.o., Hřiště Smart s.r.o. a 4soft, s.r.o.
 9. Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 25 ze dne 24. 05. 2021
 • Ukládá starostovi
 • podepsat smlouvu na akci „Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách“ se společností: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice