Zápis ze zasedání ZO č.27 – 09.08.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 09. 08. 2021

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:       J. Pinkeová

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 26 ze dne 12.07.2021
 3. MŠ Bohumilice – Výběrové řízení multifunkční hřiště
 4. Oprava vodní nádrže na pozemku p.č. 89/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 5. Změna územního plánu č. 3 obce Bohumilice
 6. Různé                
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatele zápisu Jindřicha Malého, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 26 ze dne 12. 07. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 26 ze dne 12. 07. 2021. ZO bere na vědomí.

 • MŠ Bohumilice – výběrové řízení multifunkčního hřiště

Do 02.08.2021 dorazily do naší emailové schránky 2 nabídky. Třetí firma (firma ONYX-wood spol. s r.o.) se výběrového řízení účastnit nechtěla. První nabídka byla od firmy Hřiště Smart s.r.o. ve výši 525.804,- Kč. Druhá nabídka byla od firmy 4soft s.r.o. ve výši 480.707,- Kč. Zastupitelstvo vybralo firmu 4soft s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Oprava vodní nádrže na pozemku p.č. 89/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách

ZO souhlasí s podáním žádosti o dotační prostředky do programu MZ na akci: „Oprava vodní nádrže na p.č. 89/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách“

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Změna územního plánu č. 3 obce Bohumilice

Zastupitelstvo obce Bohumilice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

a)  bere na vědomí dokumentaci návrhu změny č. 3 ÚP Bohumilice tak, jak byla pojednána,

b)  konstatuje, že návrh změny č. 3 ÚP Bohumilice není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 ČR v I. až III., V. až VII. aktualizaci ani s vydanou 1., 2., 3., 5. až 7. aktualizací zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a není v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, ze dne 13.07.2021 pod čj. KUJCK 77069/2021

c)  schvaluje vydat v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 3 územního plánu Bohumilice

d)  ukládá panu Jaroslavu Novému, starostovi obce, zajistit:

1)         prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 3 ÚP Bohumilice, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu

2)         zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o změně územního plánu Bohumilice

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • Na žádost majitele Hostince pod Kostelem zastupitelstvo schválilo snížení TKO pro rok 2021 z důvodu neprovozování živnosti.

Výsledek hlasování:   Pro 6.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje opravu místní komunikace p.č. 616/5 k.ú. Bohumilice v Čechách po přívalovém dešti

Výsledek hlasování:   Pro 6.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno

 • ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5

Výsledek hlasování:   Pro 6.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno

Zapsal:            Jindřich Malý              …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 27 ze dne 09. 08. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. cenovou nabídku od firmy 4soft s.r.o. na akci „Multifunkční plocha s litým polyuretanovým povrchem a s plně probarvenou herní grafikou“ v areálu MŠ Bohumilice.
 5. podání žádosti o dotační prostředky na akci: „Oprava vodní nádrže na p.č. 89/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách“
 6. vydat v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 3 územního plánu Bohumilice
 7. snížení TKO na rok 2021 pro Hostinec pod Kostelem
 8. opravu místní komunikace p.č. 616/5 k.ú. Bohumilice v Čechách po přívalovém dešti
 9. rozpočtové opatření č. 5
 • Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 26 ze dne 12. 07. 2021
 • podepsání žádosti o dotační prostředky do programu MZ na akci: „Oprava vodní nádrže na p.č. 89/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách“
 • dokumentaci návrhu změny č. 3 ÚP Bohumilice tak, jak byla pojednána
 • Ukládá starostovi
 • podepsat smlouvu s firmou 4soft s.r.o. na akci „Multifunkční plocha s litým polyuretanovým povrchem a s plně probarvenou herní grafikou“ v areálu MŠ Bohumilice.
 • prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 3 ÚP Bohumilice, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu
 • zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o změně územního plánu Bohumilice

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice