Daily Archives: 21 října, 2021

Zápis ze zasedání ZO č.28 – 18.10.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 18. 10. 2021

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich, Pinkeová Jana

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 27 ze dne 09.08.2021
 3. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023 obce Bohumilice
 4. Žádost o příspěvek včelaři
 5. Žádost o příspěvek sportovci
 6. Dohody o provedení práce
 7. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Bohumilice
 8. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 27 ze dne 09. 08. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 27 ze dne 09. 08. 2021. ZO bere na vědomí.

 • Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023 obce Bohumilice

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na roky 2022-2023. Střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na roky 2022-2023 je nedílnou součástí zápisu – Příloha č. 1.

Z dlouhodobých závazků byla vrácena kauce ve výši 6.504 Kč z důvodu dodržování platební morálky.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Žádost o příspěvek včelaři

ZO schvaluje dvě žádosti o přidělení finanční podpory z rozpočtu obce Bohumilice, podpora chovu včelstev pro FO i PO v k.ú. Bohumilice v Čechách pro rok 2021, v celkové ceně 7.500 Kč.

1.žádost – 11 včelstev – 3.300 Kč

2.žádost – 14 včelstev – 4.200 Kč

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Žádost o příspěvek sportovci

ZO schvaluje žádost o přidělení finanční podpory z rozpočtu obce Bohumilice – podpora sportovních aktivit pro rok 2021 podaná ve výši 6.000 Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Dohody o provedení práce

ZO schvaluje dohody o provedení práce u zastupitelů:

 • – místostarosta – uzavřená dohoda o údržbě zeleně
 • – zastupitel – uzavřená dohoda knihovnice

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Bohumilice

ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Bohumilice.

 • Různé
 •  

Zapsala:          Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                    ..……………………….

                        Josef Preněk              …………………………

Usnesení č. 28 ze dne 18. 10. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na roky 2022-2023. Střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na roky 2022-2023 je Příloha č. 1 zápisu. Z dlouhodobých závazků byla vrácena kauce ve výši 6.504 Kč z důvodu dodržování platební morálky.
 5. dvě žádosti o přidělení finanční podpory z rozpočtu obce Bohumilice, podpora chovu včelstev pro FO i PO v k.ú. Bohumilice v Čechách pro rok 2021, v celkové ceně 7.500 Kč. 1.žádost – 11 včelstev – 3.300 Kč. 2.žádost – 14 včelstev – 4.200 Kč.
 6. žádost o přidělení finanční podpory z rozpočtu obce Bohumilice – podpora sportovních aktivit pro rok 2021 podaná ve výši 6.000 Kč
 7. dohody o provedení práce u zastupitelů:

– místostarosta – uzavřená dohoda o údržbě zeleně

– zastupitel – uzavřená dohoda knihovnice

 •  
 • Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 27 ze dne 09. 08. 2021
 • zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Bohumilice
 • Ukládá starostovi
 •  

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice