Oznámení zastupitelstvo č. 28 – 11.10.2021

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání: Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání: 18.10. 2021 od 17:30 hodin

Navržený program:

1) Zahájení

2) Kontrola usnesení číslo 27 ze dne 09.08.2021

3) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023 obce Bohumilice

4) Žádost o příspěvek včelaři

5) Žádost o příspěvek sportovci

6) Dohody o provedení práce

7) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Bohumilice

8) Různé

V Bohumilicích 11.10.2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 11. 10. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 18. 10. 2021

Jméno a podpis: