Monthly Archives: Prosinec 2021

Zápis ze zasedání ZO č.30 – 20.12.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 20. 12. 2021

Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich, Pinkeová Jana

Omluveni:

Hosté: J.Masáčková

Program:

1) Zahájení

2) Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 02.12. 2021

3) Seznam uchazečů na výběrové řízení „požární nádrž Bohumilice“

4) Různé

1) Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

2) Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 02. 12. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 29 ze dne 02. 12. 2021. ZO bere na vědomí.

3) Seznam uchazečů na výběrové řízení akce „Oprava požární nádrže Bohumilice“

ZO schvaluje na podání cenové nabídky na akci „Oprava požární nádrže Bohumilice“ oslovení těchto čtyřech firem:

– Stavimperk s.r.o., 385 01 Vimperk – U Sloupů 19

– VKB stavby s.r.o., Buk 51, 383 01 Prachatice

– RENO Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

– Prima, a.s., Raisova 1004, 386 01 Strakonice

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

4) Různé

Plán inventur

ZO schvaluje plán inventur za rok 2021 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb. Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsala: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Pavel Filip ..……………………….

Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 30 ze dne 20. 12. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

1. Schvaluje

– program zasedání

– zapisovatele a ověřovatele zápisu

– na podání cenové nabídky na akci „Oprava požární nádrže Bohumilice“ oslovení těchto čtyřech firem: Stavimperk s.r.o., 385 01 Vimperk – U Sloupů 19

VKB stavby s.r.o., Buk 51, 383 01 Prachatice

RENO Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Prima, a.s., Raisova 1004, 386 01 Strakonice

– plán inventur za rok 2021 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.

2. Neschvaluje

3. Bere na vědomí

– kontrolu usnesení číslo 29 ze dne 02. 12. 2021

4. Ukládá starostovi

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 30 dne 20.12.2021

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              20.12. 2021 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 02.12. 2021
  3. Seznam uchazečů na výběrové řízení „požární nádrž Bohumilice“
  4. Různé           

V Bohumilicích 13.12.2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 13. 12. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 20. 12. 2021

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.29 – 02.12.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 02. 12. 2021

Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich, Pinkeová Jana

Omluveni:

Hosté: J.Masáčková

Program:

1) Zahájení

2) Kontrola usnesení číslo 28 ze dne 18.10.2021

3) Návrh Rozpočtu 2022

4) Návrh Střednědobého Výhledu 2023-2024

5) Dodatek č.5 ke Zřizovací listině MŠ

6) ČEVAK-vodné, stočné

7) Místní poplatky-TKO 2022

8) Zimní údržba-plán

9) Různé

1) Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

2) Kontrola usnesení číslo 28 ze dne 18. 10. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 28 ze dne 18. 10. 2021. ZO bere na vědomí.

3) Návrh rozpočtu 2022

ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Bohumilice na rok 2022. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice a je nedílnou součástí zápisu – Příloha č.1.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

4) Návrh střednědobého výhledu 2023-2024

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2023-2024. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice a je nedílnou součástí zápisu – Příloha č. 2.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

5) Dodatek č.5 ke Zřizovací listině MŠ

ZO schvaluje Dodatek č.5 ke Zřizovací listině MŠ.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

6) ČEVAK-vodné, stočné

ZO schvaluje návrh ceny vodného a stočného na rok 2022 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2022. Vodné na rok 2022 bude ve výši 38,12 Kč s DPH, stočné na rok 2022 bude ve výši 17,70 Kč s DPH.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

7) Místní poplatky-TKO 2022

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba poplatku za TKO od 1.1. 2022 pro občana činí 660 Kč (je navýšena o 110 Kč) a pro právnické osoby činí 2.100 Kč (je navýšena o 300 Kč).

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 1. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

8) Zimní údržba-plán

ZO schvaluje plán zimní údržby 2021/2022, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu budou zajišťovat Stanislav Zídek, Bořanovice a Imrich Pinke, Bohumilice. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smluv.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

9) Různé

o Rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2022

ZO schvaluje návrh rozpočtu MŠ Bohumilice na rok 2022.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

o Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2023 – 2024

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2023-2024.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

o Cestovné na rok 2022

ZO schvaluje použití osobních aut SPZ 4C8 2526 , SPZ 5C9 7429 a 4C8 2412 pro služební účely obce Bohumilice.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

o Bezúplatný převod pozemku

ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 219/32 v k.ú. Bohumilice v Čechách za účelem vybudování ČOV – jedná se o plochu Z1/3 Územního plánu Bohumilice.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

o Žádost o dotaci z POV

ZO schvaluje žádost o dotaci z POV na umístění jednoho radaru v obci Bohumilice.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

o ZO schvaluje koupi zahradní techniky na údržbu zeleně.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

o ZO schvaluje podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj – program podpory místních komunikací – na opravu komunikace na poz. parc. KN č. 616/5 k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, v délce 265 m.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsala: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Pavel Filip ..……………………….

Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 29 ze dne 02. 12. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

1. Schvaluje

– program zasedání

– zapisovatele a ověřovatele zápisu

– návrh rozpočtu obce Bohumilice na rok 2022 – Příloha č.1

– střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2023-2024 – Příloha č. 2

– Dodatek č.5 ke Zřizovací listině MŠ

– návrh ceny vodného a stočného na rok 2022 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2022. Vodné na rok 2022 bude ve výši 38,12 Kč s DPH, stočné na rok 2022 bude ve výši 17,70 Kč s DPH.

– Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba poplatku za TKO od 1.1. 2022 pro občana činí 660 Kč (je navýšena o 110 Kč) a pro právnické osoby činí 2.100 Kč (je navýšena o 300 Kč).

– plán zimní údržby 2021/2022, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu budou zajišťovat Stanislav Zídek, Bořanovice a Imrich Pinke, Bohumilice. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smluv

– návrh rozpočtu MŠ Bohumilice na rok 2022

– střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2023-2024

– použití osobních aut SPZ 4C8 2526 , SPZ 5C9 7429 a 4C8 2412 pro služební účely obce Bohumilice

– bezúplatný převod pozemku p.p.č. 219/32 v k.ú. Bohumilice v Čechách za účelem vybudování ČOV – jedná se o plochu Z1/3 Územního plánu Bohumilice

– žádost o dotaci z POV na umístění jednoho radaru v obci Bohumilice

– schvaluje koupi zahradní techniky na údržbu zeleně

– podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj – program podpory místních komunikací – na opravu komunikace na poz. parc. KN č. 616/5 k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, v délce 265 m.

2. Neschvaluje

3. Bere na vědomí

– kontrolu usnesení číslo 28 ze dne 18. 10. 2021

4. Ukládá starostovi

– sepsat smlouvy na plán zimní údržby 2021/2022, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu budou zajišťovat Stanislav Zídek, Bořanovice a Imrich Pinke, Bohumilice

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice