Daily Archives: 21 prosince, 2021

Zápis ze zasedání ZO č.30 – 20.12.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 20. 12. 2021

Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich, Pinkeová Jana

Omluveni:

Hosté: J.Masáčková

Program:

1) Zahájení

2) Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 02.12. 2021

3) Seznam uchazečů na výběrové řízení „požární nádrž Bohumilice“

4) Různé

1) Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

2) Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 02. 12. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 29 ze dne 02. 12. 2021. ZO bere na vědomí.

3) Seznam uchazečů na výběrové řízení akce „Oprava požární nádrže Bohumilice“

ZO schvaluje na podání cenové nabídky na akci „Oprava požární nádrže Bohumilice“ oslovení těchto čtyřech firem:

– Stavimperk s.r.o., 385 01 Vimperk – U Sloupů 19

– VKB stavby s.r.o., Buk 51, 383 01 Prachatice

– RENO Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

– Prima, a.s., Raisova 1004, 386 01 Strakonice

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

4) Různé

Plán inventur

ZO schvaluje plán inventur za rok 2021 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb. Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsala: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Pavel Filip ..……………………….

Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 30 ze dne 20. 12. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

1. Schvaluje

– program zasedání

– zapisovatele a ověřovatele zápisu

– na podání cenové nabídky na akci „Oprava požární nádrže Bohumilice“ oslovení těchto čtyřech firem: Stavimperk s.r.o., 385 01 Vimperk – U Sloupů 19

VKB stavby s.r.o., Buk 51, 383 01 Prachatice

RENO Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Prima, a.s., Raisova 1004, 386 01 Strakonice

– plán inventur za rok 2021 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.

2. Neschvaluje

3. Bere na vědomí

– kontrolu usnesení číslo 29 ze dne 02. 12. 2021

4. Ukládá starostovi

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice