Oznámení zastupitelstvo č. 32 dne 21.03.2022

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              21.03. 2022 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 31 ze dne 21.02. 2022
  3. Výběrové řízení na zhotovitele projektových a inženýrských dokumentací na výstavbu ČOV Bohumilice
  4. Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D
  5. Smlouva o prodeji a Smlouva o koupi pozemku  par.č.219/33 a 128/24 v k.ú. Bohumilice v Čechách
  6. Různé            

V Bohumilicích 14.03.2022

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 14. 03. 2022

Jméno a podpis:

Sejmuto: 21. 03. 2022

Jméno a podpis: