Daily Archives: 27 dubna, 2022

Zápis ze zasedání ZO č.33 – 25.04.2022

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 25. 04. 2022

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich, Pinkeová Jana

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Občané:          V. Stránský

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 21. 03. 2022
 3. Cenová nabídka Elektronické úřední desky
 4. Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D
 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – el.přípojka v k.ú Bohumilice p.č.231/34 a plynová přípojka v k.ú.Bohumilice p.č.607/1
 6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031
 7. Bachl –  Stavební úpravy
 8. Návrh zprávy II o uplatňování územního plánu Bohumilice
 9. MAS Šumavsko – Strategický dokument
 10. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 21. 03. 2022

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 32 ze dne 21. 03. 2022. ZO bere na vědomí.

 • Cenová nabídka Elektronické úřední desky  

ZO bere na vědomí pořízení elektronické úřední desky a další projednávání bude v momentě možnosti získání dotace.

 • Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní s EG.D, a.s. ke SoSBK na pozemek pod TS Bohumilice MŠ a to na p.p.č. 128/19 v k.ú. Bohumilice v Čechách a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – el.přípojka v k.ú Bohumilice p.č.231/34 a plynová přípojka v k.ú.Bohumilice p.č.607/1

ZO schvaluje smlouvu č. PI-001030070864/001-UNES o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – el.přípojka  v k.ú Bohumilice v Čechách p.č.231/34

a smlouvu  č. ZP-014340000560/001-HRD o zřízení věcného břemene  – plynová přípojka v k.ú. Bohumilice v Čechách p.č.607/1.

ZO pověřuje starostu podepsáním smluv.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031

ZO bere na vědomí, že plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031 bude projednám na příštím zastupitelstvu.  

 • Bachl –  Stavební úpravy

ZO souhlasí se stavebními úpravami haly B a přístavbou skladu barev v areálu firmy Bachl spol s.r.o. v Bohumilicích za předpokladu, že bude dodrženo minimální zastoupení zeleně na parcele u zastavitelných ploch 30%.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Návrh zprávy II o uplatňování územního plánu Bohumilice  

Starosta obce informoval ZO o Návrhu zprávy II o uplatňování územního plánu Bohumilice v uplynulém období od roku 2018 až 2022.  

 • MAS Šumavsko – Strategický dokument

ZO bere na vědomí strategický dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Vimperk“.

 1. Různé

Zapsala:          Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                    ..……………………….

                        Josef Preněk              …………………………

Usnesení č. 33 ze dne 25. 04. 2022

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. smlouvu o smlouvě budoucí kupní s EG.D, a.s. ke SoSBK na pozemek pod TS Bohumilice MŠ a to na p.p.č. 128/19 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 5. smlouvu č. PI-001030070864/001-UNES o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – el.přípojka  v k.ú Bohumilice v Čechách p.č.231/34
 6. smlouvu č. ZP-014340000560/001-HRD o zřízení věcného břemene  – plynová přípojka v k.ú. Bohumilice v Čechách p.č.607/1
 7. souhlasí se stavebními úpravami haly B a přístavbou skladu barev v areálu firmy Bachl spol s.r.o. v Bohumilicích za předpokladu, že bude dodrženo minimální zastoupení zeleně na parcele u zastavitelných ploch 30%
 • Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 32 ze dne 21. 03. 2022
 • pořízení elektronické úřední desky a další projednávání bude v momentě možnosti získání dotace
 • že plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031 bude projednám na příštím zastupitelstvu
 • strategický dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Vimperk“
 • Návrh zprávy II o uplatňování územního plánu Bohumilice v uplynulém období od roku 2018 až 2022
 • Ukládá starostovi
 •  podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní s EG.D, a.s. ke SoSBK na pozemek pod TS Bohumilice MŠ a to na p.p.č. 128/19 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • podepsat smlouvu č. PI-001030070864/001-UNES o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – el.přípojka  v k.ú Bohumilice v Čechách p.č.231/34
 • podepsat smlouvu č. ZP-014340000560/001-HRD o zřízení věcného břemene  – plynová přípojka v k.ú. Bohumilice v Čechách p.č.607/1

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice