Oznámení zastupitelstvo č. 33 dne 25.04.2022

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              25.04. 2022 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 21. 03. 2022
  3. Cenová nabídka Elektronické úřední desky
  4. Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D
  5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – el.přípojka v k.ú Bohumilice p.č.231/34 a plynová přípojka v k.ú.Bohumilice p.č.607/1
  6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031
  7. Bachl –  Stavební úpravy
  8. Návrh zprávy II o uplatňování územního plánu Bohumilice
  9. MAS Šumavsko – Strategický dokument
  10. Různé

V Bohumilicích 11.04.2022

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 11. 04. 2022

Jméno a podpis:

Sejmuto: 25. 04. 2022

Jméno a podpis: