Daily Archives: 19 května, 2022

Oznámení zastupitelstvo č. 34 dne 26.05.2022

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              26.05. 2022 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 33 ze dne 25. 04. 2022
 3. Návrh závěrečného účtu za rok 2021
 4. Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2021
 5. Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2021 a hospodářský výsledek za rok 2021
 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
 7. Informace o přijetí opatření k náprávě zjištěných chyb a nedostatků
 8. Návrch zprávy II. o uplatňování uzemního plánu Bohumilice
 9. Strategický rámec MAP- seznam investičních priorit MŠ Bohumilice (2021-2027)
 10. ČEVAK.
 11. Různé                    

V Bohumilicích 19.05.2022

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 19. 05. 2022

Jméno a podpis:

Sejmuto: 26. 05. 2022

Jméno a podpis: