Zápis ze zasedání ZO č.34 – 26.05.2022

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 26. 05. 2022

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich, Pinkeová Jana

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 33 ze dne 25. 04. 2022
 3. Návrh závěrečného účtu za rok 2021
 4. Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2021
 5. Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2021 a hospodářský výsledek za rok 2021
 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
 7. Informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
 8. Návrh zprávy II. o uplatňování územního plánu Bohumilice
 9. Strategický rámec MAP- seznam investičních priorit MŠ Bohumilice (2021-2027)
 10. ČEVAK.
 11. Různé                    
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 33 ze dne 25. 04. 2022

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 33 ze dne 25. 04. 2022. ZO bere na vědomí.

 • Návrh závěrečného účtu za rok 2021  

Starosta obce předložil ZO ke schválení Návrh závěrečného účtu obce Bohumilice za rok 2021. Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední i elektronické úřední desce od 10.05.2022 do 26.05.2022.

ZO projednalo a následně schválilo návrh Závěrečného účtu obce Bohumilice za rok 2021 bez výhrad. Návrh bude nedílnou součástí tohoto zápisu.                                                               

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2021

ZO schvaluje účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2021. Schváleno bez výhrad.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2021 a HV za rok 2021

ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Bohumilice za rok 2021 včetně hospodářského výsledku. Schváleno bez výhrad.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.

 • Informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

ZO na svém zasedání při projednávání závěrečného účtu ÚSC za rok 2021, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2021. Kopie dokumentu – Informace o přijetí opatření budou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Návrh zprávy II o uplatňování územního plánu Bohumilice  

ZO bere na vědomí návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bohumilice za období 2018 až 2022 jak byla projednána a následně dohodnuta s dotčenými orgány.

 • Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit MŠ Bohumilice (2021 – 2027)

ZO schvaluje strategický rámec MAP – seznam investičních priorit MŠ Bohumilice (2021 – 2027).

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. ČEVAK

ZO schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031 zpracovaný společností ČEVAK a.s.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Různé
 2. Program obnovy venkova

ZO schvaluje program obnovy venkova na rok 2023 – 2027. Program obnovy venkova bude nedílnou součástí tohoto zápisu.

            Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsala:          Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                    ..……………………….

                        Josef Preněk              …………………………

Usnesení č. 34 ze dne 26. 05. 2022

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. návrh Závěrečného účtu obce Bohumilice za rok 2021 bez výhrad
 5. účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2021
 6. účetní závěrku vč. HV MŠ Bohumilice za rok 2021
 7. opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2021
 8. strategický rámec MAP – seznam investičních priorit MŠ Bohumilice (2021 – 2027).
 9. plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031
 10. program obnovy venkova na rok 2023 – 2027
 11. Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 33 ze dne 25. 04. 2022
 • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
 • Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bohumilice za období 2018 až 2022
 • Ukládá starostovi
 •  

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice