All posts by Jindřich Malý

Zápis ze zasedání ZO č.35 – 21.07.2022

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 21. 07. 2022

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Pinkeová Jana

Omluveni:       Malý Jindřich

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 34 ze dne 26. 05. 2022
 3. Výběrové řízení chodník u MŠ
 4. SDH Bohumilice Vyhláška
 5. Česká Spořitelna
 6. Požární nádrž Bohumilice
 7. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 34 ze dne 26. 05. 2022

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 34 ze dne 26. 05. 2022. ZO bere na vědomí.

 • Výběrové řízení chodník u MŠ

K výběrovému řízení na akci „Chodník u MŠ“ byly osloveny tři firmy.

 • Jiří Heler, 5.května 117-112 C Lišov, 373 72
 • Lubomír Trenk, 384 81 Čkyně 57
 • Zdeněk Štádler, 384 81 Čkyně 179

Zastupitelstvo obce Bohumilice schvaluje uzavření smlouvy na zhotovitele stavby „Chodník u MŠ“ s firmou Zdeněk Štádler, 384 81 Čkyně 179, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu. Cenové nabídky jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • SDH Bohumilice Vyhláška

ZO schvaluje OZV, kterou se vydává Požární řád obce Bohumilice č. 1/2022.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Česká Spořitelna

ZO bere na vědomí zrušení účtu u České spořitelny, a.s.

 • Požární nádrž Bohumilice

ZO schvaluje podání žádosti o změnu projektu a změnu dotace na Ministerstvu zemědělství na akci „Oprava vodní nádrže na p.č. 89/2 k.ú. Bohumilice v Čechách“. ZO pověřuje starostu obce podáním žádosti.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé

Zapsala:          Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                    ..……………………….

                        Josef Preněk              …………………………

Usnesení č. 35 ze dne 21. 07. 2022

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. uzavření smlouvy na zhotovitele stavby „Chodník u MŠ“ s firmou Zdeněk Štádler, 384 81 Čkyně 179, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu. Cenové nabídky jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
 5. OZV, kterou se vydává Požární řád obce Bohumilice č. 1/2022
 6. podání žádosti o změnu projektu a změnu dotace na Ministerstvu zemědělství na akci „Oprava vodní nádrže na p.č. 89/2 k.ú. Bohumilice v Čechách“.
 7. Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 34 ze dne 26. 05. 2022
 • zrušení účtu u České spořitelny, a.s.
 •  
 • Ukládá starostovi
 • sepsat smlouvu  s firmou Zdeněk Štádler, 384 81 Čkyně 179 na zhotovení stavby „Chodník u MŠ“
 • podat žádost o změnu projektu a změnu dotace na Ministerstvu zemědělství na akci „Oprava vodní nádrže na p.č. 89/2 k.ú. Bohumilice v Čechách“.

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.35 14.7.2022

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              21.07. 2022 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 34 ze dne 26. 05. 2022
 3. Výběrové řízení chodník u MŠ
 4. SDH Bohumilice Vyhláška
 5. Česká Spořitelna
 6. Požární nádrž Bohumilice
 7. Různé

V Bohumilicích 14.07. 2022

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 14. 07. 2022

Jméno a podpis:

Sejmuto: 21. 07. 2022

Jméno a podpis: