All posts by Jindřich Malý

Oznámení zastupitelstvo č. 34 dne 26.05.2022

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              26.05. 2022 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 33 ze dne 25. 04. 2022
 3. Návrh závěrečného účtu za rok 2021
 4. Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2021
 5. Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2021 a hospodářský výsledek za rok 2021
 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
 7. Informace o přijetí opatření k náprávě zjištěných chyb a nedostatků
 8. Návrch zprávy II. o uplatňování uzemního plánu Bohumilice
 9. Strategický rámec MAP- seznam investičních priorit MŠ Bohumilice (2021-2027)
 10. ČEVAK.
 11. Různé                    

V Bohumilicích 19.05.2022

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 19. 05. 2022

Jméno a podpis:

Sejmuto: 26. 05. 2022

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.33 – 25.04.2022

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 25. 04. 2022

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich, Pinkeová Jana

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Občané:          V. Stránský

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 21. 03. 2022
 3. Cenová nabídka Elektronické úřední desky
 4. Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D
 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – el.přípojka v k.ú Bohumilice p.č.231/34 a plynová přípojka v k.ú.Bohumilice p.č.607/1
 6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031
 7. Bachl –  Stavební úpravy
 8. Návrh zprávy II o uplatňování územního plánu Bohumilice
 9. MAS Šumavsko – Strategický dokument
 10. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 21. 03. 2022

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 32 ze dne 21. 03. 2022. ZO bere na vědomí.

 • Cenová nabídka Elektronické úřední desky  

ZO bere na vědomí pořízení elektronické úřední desky a další projednávání bude v momentě možnosti získání dotace.

 • Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní s EG.D, a.s. ke SoSBK na pozemek pod TS Bohumilice MŠ a to na p.p.č. 128/19 v k.ú. Bohumilice v Čechách a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – el.přípojka v k.ú Bohumilice p.č.231/34 a plynová přípojka v k.ú.Bohumilice p.č.607/1

ZO schvaluje smlouvu č. PI-001030070864/001-UNES o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – el.přípojka  v k.ú Bohumilice v Čechách p.č.231/34

a smlouvu  č. ZP-014340000560/001-HRD o zřízení věcného břemene  – plynová přípojka v k.ú. Bohumilice v Čechách p.č.607/1.

ZO pověřuje starostu podepsáním smluv.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031

ZO bere na vědomí, že plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031 bude projednám na příštím zastupitelstvu.  

 • Bachl –  Stavební úpravy

ZO souhlasí se stavebními úpravami haly B a přístavbou skladu barev v areálu firmy Bachl spol s.r.o. v Bohumilicích za předpokladu, že bude dodrženo minimální zastoupení zeleně na parcele u zastavitelných ploch 30%.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Návrh zprávy II o uplatňování územního plánu Bohumilice  

Starosta obce informoval ZO o Návrhu zprávy II o uplatňování územního plánu Bohumilice v uplynulém období od roku 2018 až 2022.  

 • MAS Šumavsko – Strategický dokument

ZO bere na vědomí strategický dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Vimperk“.

 1. Různé

Zapsala:          Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                    ..……………………….

                        Josef Preněk              …………………………

Usnesení č. 33 ze dne 25. 04. 2022

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. smlouvu o smlouvě budoucí kupní s EG.D, a.s. ke SoSBK na pozemek pod TS Bohumilice MŠ a to na p.p.č. 128/19 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 5. smlouvu č. PI-001030070864/001-UNES o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – el.přípojka  v k.ú Bohumilice v Čechách p.č.231/34
 6. smlouvu č. ZP-014340000560/001-HRD o zřízení věcného břemene  – plynová přípojka v k.ú. Bohumilice v Čechách p.č.607/1
 7. souhlasí se stavebními úpravami haly B a přístavbou skladu barev v areálu firmy Bachl spol s.r.o. v Bohumilicích za předpokladu, že bude dodrženo minimální zastoupení zeleně na parcele u zastavitelných ploch 30%
 • Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 32 ze dne 21. 03. 2022
 • pořízení elektronické úřední desky a další projednávání bude v momentě možnosti získání dotace
 • že plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031 bude projednám na příštím zastupitelstvu
 • strategický dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Vimperk“
 • Návrh zprávy II o uplatňování územního plánu Bohumilice v uplynulém období od roku 2018 až 2022
 • Ukládá starostovi
 •  podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní s EG.D, a.s. ke SoSBK na pozemek pod TS Bohumilice MŠ a to na p.p.č. 128/19 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • podepsat smlouvu č. PI-001030070864/001-UNES o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – el.přípojka  v k.ú Bohumilice v Čechách p.č.231/34
 • podepsat smlouvu č. ZP-014340000560/001-HRD o zřízení věcného břemene  – plynová přípojka v k.ú. Bohumilice v Čechách p.č.607/1

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 33 dne 25.04.2022

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              25.04. 2022 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 21. 03. 2022
 3. Cenová nabídka Elektronické úřední desky
 4. Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D
 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – el.přípojka v k.ú Bohumilice p.č.231/34 a plynová přípojka v k.ú.Bohumilice p.č.607/1
 6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031
 7. Bachl –  Stavební úpravy
 8. Návrh zprávy II o uplatňování územního plánu Bohumilice
 9. MAS Šumavsko – Strategický dokument
 10. Různé

V Bohumilicích 11.04.2022

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 11. 04. 2022

Jméno a podpis:

Sejmuto: 25. 04. 2022

Jméno a podpis: