All posts by Jindřich Malý

Oznámení zastupitelstvo č. 33 dne 25.04.2022

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              25.04. 2022 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 21. 03. 2022
 3. Cenová nabídka Elektronické úřední desky
 4. Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D
 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – el.přípojka v k.ú Bohumilice p.č.231/34 a plynová přípojka v k.ú.Bohumilice p.č.607/1
 6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031
 7. Bachl –  Stavební úpravy
 8. Návrh zprávy II o uplatňování územního plánu Bohumilice
 9. MAS Šumavsko – Strategický dokument
 10. Různé

V Bohumilicích 11.04.2022

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 11. 04. 2022

Jméno a podpis:

Sejmuto: 25. 04. 2022

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.32 – 21.03.2022.doc

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 21. 03. 2022

Přítomni: Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich, Pinkeová Jana

Omluveni: Nový Jaroslav

Hosté: J.Masáčková

Program:

1) Zahájení

2) Kontrola usnesení číslo 31 ze dne 21.02. 2022

3) Výběrové řízení na zhotovitele projektových a inženýrských dokumentací na výstavbu ČOV Bohumilice

4) Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D

5) Smlouva o prodeji a Smlouva o koupi pozemku par.č.219/33 a 128/24 v k.ú. Bohumilice v Čechách

6) Různé

1) Zahájení

Místostarosta obce Libor Vejtasa přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

2) Kontrola usnesení číslo 31 ze dne 21. 02. 2022

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 31 ze dne 21. 02. 2022. ZO bere na vědomí.

3) Výběrové řízení na zhotovitele projektových a inženýrských dokumentací na výstavbu ČOV Bohumilice

K výběrovému řízení na akci „ČOV Bohumilice“ byly osloveny tři firmy.

Zastupitelstvo obce Bohumilice schvaluje uzavření smlouvy na zhotovitele projektových a inženýrských dokumentací na výstavbu ČOV Bohumilice se společností: RONEX GROUP spol. s r.o., V Kasárnách 352, 384 51 Volary, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu 254.732 Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

4) Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D

ZO bere na vědomí, že smlouva o smlouvě budoucí s EG.D bude řešena na příštím zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice.

5) Smlouva o prodeji a Smlouva o koupi pozemku par.č. 219/33 a 128/24 v k.ú. Bohumilice v Čechách

ZO schvaluje smlouvu o prodeji pozemků parc. KN č. 219/33 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 241 m² a parc. KN č. 128/24 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 76 m² panu Dodoku Martinovi, bydliště Karla Čapka 711, 38701 Volyně za 6340 Kč. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje smlouvu o koupi nově vzniklého pozemku parc. KN č. 219/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 1352 m² dle geometrického plánu č. 444-33/2022 od Dodoka Martina, bydliště Karla Čapka 711, 38701 Volyně za 27.040 Kč. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

6) Různé

o ZO bere na vědomí Smlouvu o dílo s firmou LIMASTAV CZ s.r.o., se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1

o ZO schvaluje úklid obecních komunikací mechanickým způsobem, který zajišťuje f. Limastav.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsala: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Pavel Filip ..……………………….

Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 32 ze dne 21. 03. 2022

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

1. Schvaluje

– program zasedání

– zapisovatele a ověřovatele zápisu

– uzavření smlouvy na zhotovitele projektových a inženýrských dokumentací na výstavbu ČOV Bohumilice se společností: RONEX GROUP spol. s r.o., V Kasárnách 352, 384 51 Volary, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu 254.732 Kč bez DPH.

– smlouvu o prodeji pozemků parc. KN č. 219/33 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 241 m² a parc. KN č. 128/24 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 76 m² panu Dodoku Martinovi, bydliště Karla Čapka 711, 38701 Volyně za 1.520 Kč

– smlouvu o koupi nově vzniklého pozemku parc. KN č. 219/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 1352 m² dle geometrického plánu č. 444-33/2022 od Dodoka Martina, bydliště Karla Čapka 711, 38701 Volyně za 27.040 Kč

– úklid obecních komunikací mechanickým způsobem, který zajišťuje f. Limastav

2. Neschvaluje

3. Bere na vědomí

– kontrolu usnesení číslo 31 ze dne 21. 02. 2022

– smlouva o smlouvě budoucí s EG.D bude řešena na příštím zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

– Smlouvu o dílo s firmou LIMASTAV CZ s.r.o., se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1

4. Ukládá starostovi

– sepsat smlouvu za projektové a inženýrské dokumentace na výstavbu ČOV Bohumilice se společností: RONEX GROUP spol. s r.o., V Kasárnách 352, 384 51 Volary

– sepsat smlouvy za prodej pozemků p. č. 219/33 a p. č. 128/24 v k. ú. Bohumilice v Čechách a koupi pozemku p.č. 219/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách s panem Martinem Dodokem, Karla Čapka 711, 38701 Volyně

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 32 dne 21.03.2022

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              21.03. 2022 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 31 ze dne 21.02. 2022
 3. Výběrové řízení na zhotovitele projektových a inženýrských dokumentací na výstavbu ČOV Bohumilice
 4. Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D
 5. Smlouva o prodeji a Smlouva o koupi pozemku  par.č.219/33 a 128/24 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 6. Různé            

V Bohumilicích 14.03.2022

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 14. 03. 2022

Jméno a podpis:

Sejmuto: 21. 03. 2022

Jméno a podpis: