All posts by Jindřich Malý

Zápis ze zasedání ZO č.32 – 21.03.2022.doc

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 21. 03. 2022

Přítomni: Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich, Pinkeová Jana

Omluveni: Nový Jaroslav

Hosté: J.Masáčková

Program:

1) Zahájení

2) Kontrola usnesení číslo 31 ze dne 21.02. 2022

3) Výběrové řízení na zhotovitele projektových a inženýrských dokumentací na výstavbu ČOV Bohumilice

4) Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D

5) Smlouva o prodeji a Smlouva o koupi pozemku par.č.219/33 a 128/24 v k.ú. Bohumilice v Čechách

6) Různé

1) Zahájení

Místostarosta obce Libor Vejtasa přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

2) Kontrola usnesení číslo 31 ze dne 21. 02. 2022

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 31 ze dne 21. 02. 2022. ZO bere na vědomí.

3) Výběrové řízení na zhotovitele projektových a inženýrských dokumentací na výstavbu ČOV Bohumilice

K výběrovému řízení na akci „ČOV Bohumilice“ byly osloveny tři firmy.

Zastupitelstvo obce Bohumilice schvaluje uzavření smlouvy na zhotovitele projektových a inženýrských dokumentací na výstavbu ČOV Bohumilice se společností: RONEX GROUP spol. s r.o., V Kasárnách 352, 384 51 Volary, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu 254.732 Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

4) Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D

ZO bere na vědomí, že smlouva o smlouvě budoucí s EG.D bude řešena na příštím zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice.

5) Smlouva o prodeji a Smlouva o koupi pozemku par.č. 219/33 a 128/24 v k.ú. Bohumilice v Čechách

ZO schvaluje smlouvu o prodeji pozemků parc. KN č. 219/33 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 241 m² a parc. KN č. 128/24 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 76 m² panu Dodoku Martinovi, bydliště Karla Čapka 711, 38701 Volyně za 6340 Kč. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje smlouvu o koupi nově vzniklého pozemku parc. KN č. 219/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 1352 m² dle geometrického plánu č. 444-33/2022 od Dodoka Martina, bydliště Karla Čapka 711, 38701 Volyně za 27.040 Kč. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

6) Různé

o ZO bere na vědomí Smlouvu o dílo s firmou LIMASTAV CZ s.r.o., se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1

o ZO schvaluje úklid obecních komunikací mechanickým způsobem, který zajišťuje f. Limastav.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsala: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Pavel Filip ..……………………….

Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 32 ze dne 21. 03. 2022

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

1. Schvaluje

– program zasedání

– zapisovatele a ověřovatele zápisu

– uzavření smlouvy na zhotovitele projektových a inženýrských dokumentací na výstavbu ČOV Bohumilice se společností: RONEX GROUP spol. s r.o., V Kasárnách 352, 384 51 Volary, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu 254.732 Kč bez DPH.

– smlouvu o prodeji pozemků parc. KN č. 219/33 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 241 m² a parc. KN č. 128/24 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 76 m² panu Dodoku Martinovi, bydliště Karla Čapka 711, 38701 Volyně za 1.520 Kč

– smlouvu o koupi nově vzniklého pozemku parc. KN č. 219/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 1352 m² dle geometrického plánu č. 444-33/2022 od Dodoka Martina, bydliště Karla Čapka 711, 38701 Volyně za 27.040 Kč

– úklid obecních komunikací mechanickým způsobem, který zajišťuje f. Limastav

2. Neschvaluje

3. Bere na vědomí

– kontrolu usnesení číslo 31 ze dne 21. 02. 2022

– smlouva o smlouvě budoucí s EG.D bude řešena na příštím zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

– Smlouvu o dílo s firmou LIMASTAV CZ s.r.o., se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1

4. Ukládá starostovi

– sepsat smlouvu za projektové a inženýrské dokumentace na výstavbu ČOV Bohumilice se společností: RONEX GROUP spol. s r.o., V Kasárnách 352, 384 51 Volary

– sepsat smlouvy za prodej pozemků p. č. 219/33 a p. č. 128/24 v k. ú. Bohumilice v Čechách a koupi pozemku p.č. 219/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách s panem Martinem Dodokem, Karla Čapka 711, 38701 Volyně

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 32 dne 21.03.2022

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              21.03. 2022 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 31 ze dne 21.02. 2022
  3. Výběrové řízení na zhotovitele projektových a inženýrských dokumentací na výstavbu ČOV Bohumilice
  4. Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D
  5. Smlouva o prodeji a Smlouva o koupi pozemku  par.č.219/33 a 128/24 v k.ú. Bohumilice v Čechách
  6. Různé            

V Bohumilicích 14.03.2022

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 14. 03. 2022

Jméno a podpis:

Sejmuto: 21. 03. 2022

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.31 – 21.02.2022

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 21. 02. 2022

Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich, Pinkeová Jana

Omluveni:

Hosté: J.Masáčková

Program:

1) Zahájení

2) Kontrola usnesení číslo 30 ze dne 20.12. 2021

3) Výběrové řízení na opravu „požární nádrž Bohumilice“

4) MŠ Bohumilice „rezervní fond, elektronické zabezpečení“

5) Dodatek ke smlouvě ČOV „Lokalita na závisti“

6) Smlouva o poskytování právních služeb

7) ČOV Bohumilice

8) Inventarizace obce Bohumilice

9) Různé

1) Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

2) Kontrola usnesení číslo 30 ze dne 20. 12. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 30 ze dne 20. 12. 2021. ZO bere na vědomí.

3) Výběrové řízení na akci „Oprava požární nádrže Bohumilice“

Zastupitelstvo obce Bohumilice, na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Oprava požární nádrže na p.č. 89/2 k.ú. Bohumilice v Čechách“ s účastníkem: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, který nabídl celkovou cenu 1 899 141,98 Kč bez DPH, tj. 2 297 961,80 Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

4) MŠ Bohumilice „rezervní fond, elektronické zabezpečení“

ZO bere na vědomí výši zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Bohumilice.

ZO schvaluje provedení elektronického zabezpečovacího zařízení v objektu MŠ Bohumilice.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

5) Dodatek ke smlouvě ČOV „Lokalita na Závisti“

ZO schvaluje Dodatek č.2 hospodářské smlouvy č. S/21/ČOV/2000 ze dne 1.10.2000 – napojení RD v lokalitě na Závisti na ČOV firmy AGV s.r.o.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

6) Smlouva o poskytování právních služeb

ZO schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb s Mgr. Eliškou Ketzerovou, Ph.D., LL.M., advokátkou, Reg. č. ČAK: 14134, IČO: 746 13 651

Se sídlem: Pivovarská 60/12, 385 01 Vimperk

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

7) ČOV Bohumilice

ZO schvaluje na podání cenové nabídky na akci „ČOV Bohumilice“ oslovení těchto tří firem:

– Filip Machus, Inženýrská činnost ve výstavbě, Dukelská 482, 386 01 Strakonice

– Ing. Pavel Štěpán, Hlincova Hora 19, 373 71 Hlincova Hora

– RONEX GROUP spol. s r.o., V Kasárnách 352, 384 51 Volary

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno

8) Inventarizace obce Bohumilice

ZO byla ke dni 14. 01. 2022 provedena a ukončena řádná roční inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků. Inventarizační komise předala podklady účetní obce k dalšímu zpracování, aby bylo možno provést roční uzávěrku a vytvořit zápis o provedení roční inventarizace. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. ZO bere na vědomí.

9) Různé

o ZO bere na vědomí pořádání dětského dne v sobotu 11.6.2022 s atrakcemi.

o ZO schvaluje přechod k novému dodavateli elektrické energie E-on. Starosta je pověřením sepsáním smlouvy. Zároveň firma E-on zajistí výpověď ze smlouvy u stávajícího dodavatele ARMEX Energy. Důvod výpovědi je navýšení cen.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

o ZO schvaluje výrobu nové webové stránky obce Bohumilice od firmy Galileo Corporation s.r.o.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsala: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Pavel Filip ..……………………….

Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 31 ze dne 21. 02. 2022

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

1. Schvaluje

– program zasedání

– zapisovatele a ověřovatele zápisu

– na doporučení hodnotící komise, uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Oprava požární nádrže na p.č. 89/2 k.ú. Bohumilice v Čechách“ s účastníkem: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, který nabídl celkovou cenu 1 899 141,98 Kč bez DPH, tj. 2 297 961,80 Kč včetně DPH.

– provedení elektronického zabezpečovacího zařízení v objektu MŠ Bohumilice

– Dodatek č.2 hospodářské smlouvy č. S/21/ČOV/2000 ze dne 1.10.2000 – napojení RD v lokalitě na Závisti na ČOV firmy AGV s.r.o.

– Smlouvu o poskytování právních služeb s Mgr. Eliškou Ketzerovou, Ph.D., LL.M., advokátkou, Reg. č. ČAK: 14134, IČO: 746 13 651, Se sídlem: Pivovarská 60/12, 385 01 Vimperk

– na podání cenové nabídky na akci „ČOV Bohumilice“ oslovení těchto tří firem:

– Filip Machus, Inženýrská činnost ve výstavbě, Dukelská 482, 386 01 Strakonice

– Ing. Pavel Štěpán, Hlincova Hora 19, 373 71 Hlincova Hora

– RONEX GROUP spol. s r.o., V Kasárnách 352, 384 51 Volary

– výrobu nové webové stránky obce Bohumilice od firmy Galileo Corporation s.r.o.

– přechod k novému dodavateli elektrické energie E-on

2. Neschvaluje

3. Bere na vědomí

– kontrolu usnesení číslo 30 ze dne 20. 12. 2021

– výši zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Bohumilice

– roční inventarizaci obce Bohumilice

– pořádání dětského dne v sobotu 11.6.2022 s atrakcemi

4. Ukládá starostovi

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

PrachaticeBohumiliceBohumilice v ČecháchŠtochl Jaroslavč.p. 2058, Karviná1050331306121050ostatní plochamez, stráňBohumilice v Čechách 606375, č. 17981
PrachaticeBohumiliceBohumilice v ČecháchŠtochl Jaroslavč.p. 2058, Karviná10503313061213orná půdaBohumilice v Čechách 606375, č. 157/1181
PrachaticeBohumiliceBohumilice v ČecháchŠtochl Jaroslavč.p. 2058, Karviná10503313061217orná půdaBohumilice v Čechách 606375, č. 191/681
PrachaticeBohumiliceBohumilice v ČecháchŠtochl Jaroslavč.p. 2058, Karviná105033130612245orná půdamez, stráňBohumilice v Čechách 606375, č. 191/781
PrachaticeBohumiliceBohumilice v ČecháchŠtochl Jaroslavč.p. 2058, Karviná10503313061210341orná půdaBohumilice v Čechách 606375, č. 194/381
PrachaticeBohumiliceBohumilice v ČecháchTesařová Růženaadresa neznámá1050451306111503orná půdaBohumilice v Čechách 606375, č. 424/9187
PrachaticeBohumiliceBohumilice v ČecháchTesařová Růženaadresa neznámá10504513061118ostatní plochajiná plochaBohumilice v Čechách 606375, č. 425/4187