All posts by Jindřich Malý

Zápis ze zasedání ZO č.24 – 19.04.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 19. 04. 2021

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 23 ze dne 15. 02. 2021
 3. Obecní lesy
 4. MŠ Bohumilice
 5. Obecní Les
 6. Úklid obecních komunikací
 7. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 23 ze dne 15. 02. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 23 ze dne 15. 02. 2021. ZO bere na vědomí.

 • Obecní lesy

ZO bylo seznámeno s ukončením těžby v obecních lesích. ZO schvaluje úklid po těžbě obecních lesů, do konce roku se pozemky zkulturní a 1/3 z nich se zalesní a vybudují se tam oplocenky.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • MŠ Bohumilice

ZO bylo seznámeno s poražením dvou stromů napadených kůrovcem, s předběžnou studií na vytvoření podkroví v budově nad mateřskou školou a s přijetím účelového daru OOP od MĚÚ Vimperk. ZO bere na vědomí.

 • Obecní les
 • Úklid obecních komunikací

ZO schvaluje úklid obecních komunikací mechanickým způsobem, který zajišťuje f. Limastav.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje návrh na pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Bohumilice na snížení procenta zeleně ve výrobním areálu v lokaci VL (za řekou) f. Bachl z 30% na 10%.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO neschvaluje projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci „Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s r.o. v Bohumilicích“

Výsledek hlasování:   Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO bere na vědomí prodej pozemku p.č. 121/33 v k.ú. Bohumilice v Čechách.
 • ZO neschvaluje účast na výběrovém řízení č. 1501/LIC/2021 na výběr kupujícího pozemku p.č. 121/33 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:   Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 24 ze dne 19. 04. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. úklid po těžbě obecních lesů, do konce roku se pozemky zkulturní a 1/3 z nich se zalesní a vybudují se tam oplocenky
 5. úklid obecních komunikací mechanickým způsobem, který zajišťuje f. Limastav
 6. na pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Bohumilice na snížení procenta zeleně ve výrobním areálu v lokaci VL (za řekou) f. Bachl z 30% na 10%
 7. Neschvaluje
 8. projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci „Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s r.o. v Bohumilicích“
 9. účast na výběrovém řízení č. 1501/LIC/2021 na výběr kupujícího pozemku p.č. 121/33 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 23 ze dne 15. 02. 2021
 • poražení dvou stromů napadených kůrovcem, předběžnou studii na vytvoření podkroví v budově nad mateřskou školou a přijetí účelového daru OOP od MĚÚ Vimperk
 • prodej pozemku p.č. 121/33 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • Ukládá starostovi
 •  

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 24 – 19.04. 2021

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              19. 04. 2021 od 17:00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 23 ze dne 15. 02. 2021
 3. Obecní lesy
 4. MŠ Bohumilice
 5. Obecní Les
 6. Úklid obecních komunikací
 7. Různé

V Bohumilicích 12. 04. 2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 12. 02. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 19. 02. 2021

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.23 – 15.02.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 15. 02. 2021

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 22 ze dne 07. 12. 2020
 3. Inventarizace obce Bohumilice
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene
 5. Obecní Les
 6. Mateřská škola- podání dotace
 7. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 22 ze dne 07. 12. 2020

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 22 ze dne 07. 12. 2020. ZO bere na vědomí.

 • Inventarizace obce Bohumilice

ZO byla ke dni 18. 01. 2021 provedena a ukončena řádná roční inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků. Inventarizační komise předala podklady účetní obce k dalšímu zpracování, aby bylo možno provést roční uzávěrku a vytvořit zápis o provedení roční inventarizace. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. ZO bere na vědomí.

 • Smlouva o zřízení věcného břemene

ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:

PI-001030065401/002-SECB s firmou EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Obecní les

ZO schvaluje vykácení obecních lesů postižených kůrovcovou kalamitou, práce zajistí správce lesa Ing. Kajml.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Mateřská škola- podání dotace

ZO schvaluje požádání o dotaci na multifunkční hřiště v areálu MŠ Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje žádost o umístění stavby RD s valbovou střechou na p.p.č. 121/14 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje nájemci bytu č. 1 na adrese Bohumilice 44 možnost pronajmout tento byt třetí osobě.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje navýšení pojištění Obce Bohumilice o pojištění cvičebních strojů a pojištění odpovědnosti.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 23 ze dne 15. 02. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PI-001030065401/002-SECB s firmou EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.
 5. vykácení obecních lesů postižených kůrovcovou kalamitou, práce zajistí správce lesa Ing. Kajml
 6. požádání o dotaci na multifunkční hřiště v areálu MŠ Bohumilice
 7. žádost o umístění stavby RD s valbovou střechou na p.p.č. 121/14 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 8. nájemci bytu č. 1 na adrese Bohumilice 44 možnost pronajmout tento byt třetí osobě
 9. navýšení pojištění Obce Bohumilice o pojištění cvičebních strojů a pojištění odpovědnosti
 10. Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 22 ze dne 07. 12. 2020
 • roční inventarizaci obce Bohumilice
 • Ukládá starostovi
 • podepsat Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PI-001030065401/002-SECB s firmou EG.D, a.s.

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice