Category Archives: Uncategorized

Oznámení zastupitelstvo č.17 25.05.2020

INFORMACE o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              01. 06. 2020 od 17:30 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení číslo 16 ze dne 27. 02. 2020
  3. Návrh závěrečného účtu
  4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Bohumilice
  5. MŠ Bohumilice
  6. EON Věcná břemena
  7. Záměr o prodeji části pozemků 121/17 , 231/12 a 121/14
  8. Obnova dešťové kanalizace v lokalitě Na závisti
  9. Různé

V Bohumilicích 25. 05. 2020

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 25. 05. 2020

Jméno a podpis:

Sejmuto: 01. 06. 2020

Jméno a podpis:

Uzavření knihovny Bohumilice

V návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 69/2020 Sb.o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodů ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na uzemí České republiky, se od 16.3. 2020 do odvolání uzavírá místní veřejná knihovna v obci Bohumilice