Archiv rubriky: Zápisy rady

Zápis ze zasedání ZO č.16 – 27.02.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 27. 02. 2020

Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:

Hosté:

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 15 ze dne 23. 1. 2020
 3. Smlouva – věcné břemeno plynofikace obce
 4. MŠ Bohumilice – schválení hospodářského výsledku
 5. MŠ Bohumilice – dotace dětské hřiště
 6. Hřbitov Bohumilice – Oprava Hřbitovní zdi
 7. Pozemkový fond – bezúplatný převod pozemku
 8. SDH Bohumilice – dotace osobní automobil
 9. Obecní les
 10. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Kontrola usnesení číslo 15 ze dne 23. 01. 2020

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 15 ze dne 23. 1. 2020. ZO bere na vědomí.

 1. Smlouva – věcné břemeno plynofikace obce

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330048589/053 – jedná se o pozemek parc. č. 231/24 k. ú. Bohumilice v Čechách, který původně vlastnil SPÚ. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. MŠ Bohumilice – schválení hospodářského výsledku

ZO bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek MŠ Bohumilice za rok 2019. Zisk 1.133 Kč bude přidělen do rezervního fondu.

 1. MŠ Bohumilice – dotace dětské hřiště

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na multifunkční hřiště v areálu MŠ Bohumilice.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Hřbitov Bohumilice – Oprava hřbitovní zdi

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi v Bohumilicích. Žádost bude zpracována f. Universal Solutions s.r.o.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Pozemkový fond – bezúplatný převod pozemku

ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 213/32 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. SDH Bohumilice – dotace osobní automobil

ZO schvaluje podmínky pro výběrové řízení na pořízení dopravního automobilu pro SDH Bohumilice.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Obecní les

ZO bere na vědomí zprávu technika o stavu obecního lesa.

ZO schvaluje prodej dřeva – 1 m³ samovýrobou za 170 Kč a volný prodej 1 m³ za 330 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Různé
 • ZO bere na vědomí harmonogram kulturních akcí:

29. 02. – dětský karneval

09. 05. – svěcení symbolů obce

13. 06. – gulášiáda

14. 06. – dětský sportovní den

22. 08. – Konopická

Zapsal: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Pavel Filip ..……………………….

Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 16 ze dne 27. 02. 2020

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330048589/053 – jedná se o pozemek parc. č. 231/24 k. ú. Bohumilice v Čechách, který původně vlastnil SPÚ
 • podání žádosti o dotaci na multifunkční hřiště v areálu MŠ Bohumilice
 • podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi v Bohumilicích. Žádost bude zpracována f. Universal Solutions s.r.o.
 • bezúplatný převod pozemku p. č. 213/32 v k. ú. Bohumilice v Čechách
 • podmínky pro výběrové řízení na pořízení dopravního automobilu pro SDH Bohumilice
 • prodej dřeva – 1 m³ samovýrobou za 170 Kč a volný prodej 1 m³ za 330 Kč
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 15 ze dne 23. 01. 2020
 • zlepšený hospodářský výsledek MŠ Bohumilice za rok 2019. Zisk 1.133 Kč bude přidělen do rezervního fondu.
 • zprávu technika o stavu obecního lesa
 • harmonogram kulturních akcí:

29. 02. – dětský karneval

09. 05. – svěcení symbolů obce

13. 06. – gulášiáda

14. 06. – dětský sportovní den

22. 08. – Konopická

 1. Ukládá starostovi
 • podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330048589/053

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 15 – 23. 01. 2020

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              27. 02. 2020 od 17:00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 15 ze dne 23. 1. 2020
 3. Smlouva-Věcné břemeno plynofikace obce
 4. MŠ Bohumilice-schválení hospodářského výsledku
 5. MŠ Bohumilice -dotace dětské hřiště
 6. Hřbitov Bohumilice – Oprava Hřbitovní zdi            

7)   Pozemkový fond-bezúplatný převod pozemku   

                     8)  SDH Bohumilice -Dotace osobní automobil

                     9)  Obecní les

                   10)  Různé

V Bohumilicích 20.02. 2020

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 20. 02. 2020

Zápis ze zasedání ZO č.15 – 23.01.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 23. 01. 2020

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019
 3. Nabývání s pozemky
 4. Rozpočtové opatření
 5. Nájemné Kulturní sál
 6. MŠ Bohumilice
 7. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019. ZO bere na vědomí.

 • Nabývání s pozemky

ZO schvaluje prodej pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m². ZO pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o prodeji pozemků. Návrh na vklad pozemků na Katastrálním úřadě podá a bude hradit kupující.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtové opatření

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 1 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2020, které je nedílnou součástí zápisu.

 • Nájemné Kulturní sál

ZO schvaluje smlouvu na pronájem sálu v Hostinci Pod Kostelem v Bohumilicích za rok 2020 v částce 12.000 Kč. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • MŠ Bohumilice

ZO bere na vědomí přijetí daru do MŠ Bohumilice.

 • Různé
 • ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci na pořízení osobního automobilu pro SDH Bohumilice

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 15 ze dne 23. 01. 2020

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. prodej pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m². Návrh na vklad pozemků na Katastrálním úřadě podá a bude hradit kupující.
 5. smlouvu na pronájem sálu v Hostinci Pod Kostelem v Bohumilicích za rok 2020 v částce 12.000 Kč
 6. Bere na vědomí
 7. kontrolu usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019
 8. rozpočtové opatření číslo 1 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2020, které je nedílnou součástí zápisu
 9. přijetí daru do MŠ Bohumilice
 10. podání žádosti o dotaci na pořízení osobního automobilu pro SDH Bohumilice
 11. Ukládá starostovi
 12. sepsat smlouvu o prodeji pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m²
 13. sepsat smlouvu na pronájem sálu v Hostinci Pod Kostelem v Bohumilicích za rok 2020 v částce 12.000 Kč

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 15-23. 01. 2020 (2)

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              23. 01. 2020 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019
 3. Nabývání s pozemky
 4. Rozpočtové opatření
 5. Nájemné Kulturní sál
 6. MŠ Bohumilice
 7. Různé                

V Bohumilicích 16. 01. 2020

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 16. 01. 2020

Jméno a podpis:

Sejmuto: 23. 01. 2020

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.14 – 11.12.2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 11. 12. 2019

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 13 ze dne 18. 11. 2019
 3. Nabývání s pozemky
 4. MŠ Bohumilice
 5. Český svaz včelařů   
 6. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 13 ze dne 18. 11. 2019

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 13 ze dne 18. 11. 2019. ZO bere na vědomí.

 • Nabývání s pozemky

ZO bere na vědomí, že všechny pozemky budou řešeny na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice v lednu 2020.

 • MŠ Bohumilice

ZO bere na vědomí uzavření MŠ Bohumilice v době vánočních svátků v době od 23. 12. 2019 do 03. 01. 2020 včetně.

 • Český svaz včelařů

ZO bere na vědomí, že dar pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně, bude řešen na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice v roce 2020.

 • Různé
 • Cestovné na rok 2020 – ZO schvaluje použití osobních aut SPZ 4C8 2526 a SPZ 5C9 7429 pro služební účely starosty a místostarosty obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bohumilice č. 1/2019, o místním poplatku ze psů – sazba poplatku za kalendářní rok činí 200 Kč za psa.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bohumilice č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 550 Kč za fyzickou osobu a 1.700 Kč za svoz a likvidaci odpadů vznikající při podnikatelské činnosti místních firem.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 14 ze dne 11. 12. 2019

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. použití osobních aut SPZ 4C8 2526 a SPZ 5C9 7429 pro služební účely starosty a místostarosty obce Bohumilice
 5. Obecně závaznou vyhlášku obce Bohumilice č. 1/2019, o místním poplatku ze psů – sazba poplatku za kalendářní rok činí 200 Kč za psa
 6. Obecně závaznou vyhlášku obce Bohumilice č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 550 Kč za fyzickou osobu a 1.700 Kč za svoz a likvidaci odpadů vznikající při podnikatelské činnosti místních firem
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 13 ze dne 18. 11. 2019
 • všechny pozemky budou řešeny na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice v lednu 2020
 • uzavření MŠ Bohumilice v době vánočních svátků v době od 23. 12. 2019 do 03. 01. 2020 včetně
 • dar pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně, bude řešen na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice v roce 2020
 • Ukládá starostovi

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Zápis ze zasedání ZO č.13 – 18.11.2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 18. 11. 2019

Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni: Malý Jindřich

Hosté:

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 12 ze dne 14. 10. 2019
 3. Nabývání s pozemky
 4. Oprava místní komunikace č.619/2
 5. Rozpočet
 6. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022
 7. Rozpočtové opatření č.6 2019
 8. Zimní údržba
 9. Vánoční posezení se seniory
 10. Plán inventur
 11. Různé
 12. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Kontrola usnesení číslo 12 ze dne 14. 10. 2019

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 12 ze dne 14. 10. 2019. ZO bere na vědomí.

 1. Nabývání s pozemky
 • ZO schvaluje koupi pozemků p. KN č. 132/10 a 137/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 635 m² v celkové částce 40.000 Kč. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o koupi pozemku. Částka bude uhrazena na účet původního majitele pozemků.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje záměr o prodeji pozemku p. KN č. 121/14 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.606 m².

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Oprava místní komunikace č.619/2

ZO schvaluje opravu kanalizace pod komunikací na poz. p. 619/2 k. ú. Bohumilice v Čechách. Při opravě povrchu komunikace bylo zjištěno porušení kanalizace, která bude při realizaci opravy komunikace opravena.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Rozpočet

ZO schvaluje rozpočet obce Bohumilice na rok 2020. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice a je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2021-2022. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice a je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Rozpočtové opatření č.6 2019

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2019, které je nedílnou součástí zápisu.

 1. Zimní údržba

ZO schvaluje plán zimní údržby 2019/2020, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smluv.

Na místa – areál MŠ, před prodejnou COOP, před kostelem a 2x v Chalupách – budou umístěny nádoby s posypem.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Vánoční posezení se seniory

ZO bere na vědomí předvánoční posezení seniorů a koncert souboru Vánočník v sobotu 07. 12. 2019.

 1. Plán inventur

ZO schvaluje plán inventur za rok 2019 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Různé
 • MŠ Bohumilice
  • ZO schvaluje rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2021-2022.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje žádosti o udělení souhlasu s přijetím peněžních darů – od f. Intoma s.r.o., Čkyně, f. Vodní hospodářství s.r.o., f. STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO bere na vědomí pořádání akce Bohumilické peklo dne 05. 12. 2019. Obec zajistí balíčky pro děti a vystoupení s ohnivými efekty.
 • ZO bere na vědomí setkání harmonikářů v sobotu 14. 12. 2019.

Zapsal: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Pavel Filip ..……………………….

Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 13 ze dne 18. 11. 2019

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • koupi pozemků p. KN č. 132/10 a 137/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 635 m² v celkové částce 40.000 Kč
 • záměr o prodeji pozemku p. KN č. 121/14 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.606 m²
 • opravu kanalizace pod komunikací na poz. p. 619/2 k. ú. Bohumilice v Čechách. Při opravě povrchu komunikace bylo zjištěno porušení kanalizace, která bude při realizaci opravy komunikace opravena.
 • rozpočet obce Bohumilice na rok 2020. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice a je nedílnou součástí zápisu
 • střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2021-2022. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice a je nedílnou součástí zápisu
 • rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2019, které je nedílnou součástí zápisu
 • plán zimní údržby 2019/2020, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 • plán inventur za rok 2019 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.
 • rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2021-2022
 • žádosti o udělení souhlasu s přijetím peněžních darů – od f. Intoma s.r.o., Čkyně, f. Vodní hospodářství s.r.o., f. STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 12 ze dne 14. 10. 2019
 • rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2019, které je nedílnou součástí zápisu
 • předvánoční posezení seniorů a koncert souboru Vánočník v sobotu 07. 12. 2019
 • pořádání akce Bohumilické peklo dne 05. 12. 2019. Obec zajistí balíčky pro děti a vystoupení s ohnivými efekty
 • setkání harmonikářů v sobotu 14. 12. 2019
 1. Ukládá starostovi
 • sepsat smlouvu o koupi pozemků p. KN č. 132/10 a 137/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 635 m²
 • sepsat smlouvy na plán zimní údržby 2019/2020, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 13 18. 11. 2019

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              18. 11. 2019 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 12 ze dne 14. 10. 2019
 3. Nabývání s pozemky
 4. Oprava místní komunikace č.619/2
 5. Rozpočet
 6. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022
 7. Rozpočtové opatření č.6  2019
 8. Zimní údržba
 9. Vánoční posezení se seniory

                 10)  Plán inventur

                   11)  Různé         

V Bohumilicích 11. 11. 2019

Jaroslav Nový

starosta obce

 Vyvěšeno: 11. 11. 2019

Jméno a podpis:

Sejmuto: 18. 11. 2019

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.12 – 14.10.2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 14. 10. 2019

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 11 ze dne 10. 09. 2019
 3. Oprava místní komunikace č.619/2
 4. Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bohumilice v uplynulém období od 2014 do 2019
 5. Návrh 4. aktualizace územního rozvoje Jihočeského kraje
 6. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 11 ze dne 10. 09. 2019

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 11 ze dne 10. 09. 2019. ZO bere na vědomí.

 • Oprava místní komunikace č. 619/2

Podle § 15 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje oprava místní komunikace na pozemkách p.č. 619/2, 619/12 a 621/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách, která zachovává stávající výškové a směrové vedení trasy, ohlášení stavebnímu úřadu ani stavební povolení.

ZO neschvaluje z důvodu nutnosti stavebního povolení provedení napojení svislých svodů dešťových vod ze sousedních objektů areálu přilehlého ke komunikaci na p. p.č. 619/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách (3 v horní a 2 v dolní části) do páteřní dešťové kanalizace, které měly být hrazeny v poměru 50:50 Obcí Bohumilice a majitelkou areálu.

Jelikož budou prováděny pouze práce souvislé údržby – oprava povrchu místní komunikace, která zachovává stávající výškové a směrové vedení trasy, nebude sjednán stavební dozor.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bohumilice v uplynulém období od 2014 do 2019

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bohumilice za období srpen 2014 až srpen 2019 jak byla projednána a následně dohodnuta s dotčenými orgány.

 • Návrh 4. aktualizace územního rozvoje Jihočeského kraje

ZO bere na vědomí zrušení koridoru Ee 39 VVN 110 kV Strakonice – Vimperk v šíři 100 m v Návrhu 4. aktualizace územního rozvoje Jihočeského kraje.

 • Různé
 • ZO schvaluje návrh ceny vodného a stočného na rok 2020 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2020. Vodné na rok 2020 bude ve výši 32,71 Kč bez DPH, stočné na rok 2020 bude ve výši 14,00 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:          Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 12 ze dne 14. 10. 2019

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. návrh ceny vodného a stočného na rok 2020 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2020. Vodné na rok 2020 bude ve výši 32,71 Kč bez DPH, stočné na rok 2020 bude ve výši 14,00 Kč bez DPH
 5. Bere na vědomí
 6. kontrolu usnesení číslo 11 ze dne 10. 09. 2019
 7. návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bohumilice za období srpen 2014 až srpen 2019 jak byla projednána a následně dohodnuta s dotčenými orgány
 8. zrušení koridoru Ee 39 VVN 110 kV Strakonice – Vimperk v šíři 100 m v Návrhu 4. aktualizace územního rozvoje Jihočeského kraje
 9. Ukládá starostovi
 10.  
 11. Neschvaluje
 12. z důvodu nutnosti stavebního povolení provedení napojení svislých svodů dešťových vod ze sousedních objektů areálu přilehlého ke komunikaci na p. p.č. 619/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách (3 v horní a 2 v dolní části) do páteřní dešťové kanalizace, které měly být hrazeny v poměru 50:50 Obcí Bohumilice a majitelkou areálu.

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Zápis ze zasedání ZO č.11 – 10.09.2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 10. 09. 2019

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             p. Hana Zábranská – účetní obce

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 10 ze dne 05. 08. 2019
 3. Nabývání s pozemky
 4. Oprava místní komunikace č.619/2
 5. Heraldika – vlajka a znak obce
 6. Různé
 7. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 10 ze dne 05. 08. 2019

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 10 ze dne 05. 08. 2019. ZO bere na vědomí.

 • Nabývání s pozemky
 • ZO bere na vědomí Žádost pana Smoly o odkupu pozemku p.č. 121/14 o výměře 1606 m² v k.ú. Bohumilice v Čechách.
 • ZO schvaluje odkup pozemku p.č. 121/14 o výměře 1606 m² v k.ú. Bohumilice v Čechách od pana Smoly. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o koupi pozemku. Částka za pozemek bude uhrazena na účet pana Smoly.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO neschvaluje prodej ani směnu pozemku p.č. 21/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje záměr o prodeji pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m².

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Oprava místní komunikace č.619/2

Zastupitelstvo obce Bohumilice bere na vědomí podmínky p. Hiršlové k opravě místní komunikace na p. KN č. 619/2 k.ú. Bohumilice v Čechách a na opravu komunikace bude určen stavební dozor.

 • Heraldika – vlajka a znak obce

ZO schvaluje výrobu praporů, vlajek, uvítacích znaků a razítek se znakem obce; termín jejich pořízení a nákupu bude v roce 2020.

Výsledek hlasování:               Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • Paní účetní Zábranská vysvětlila zastupitelům rozpočtové opatření č. 4/2019.

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 4 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2019, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:          Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje v prostorách dětského hřiště vybudování fitness centra – montáž 4 ks fitness exteriérových prvků.

Výsledek hlasování:          Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 11 ze dne 10. 09. 2019

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. odkup pozemku p.č. 121/14 o výměře 1606 m² v k.ú. Bohumilice v Čechách od pana Smoly
 5. záměr o prodeji pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m²
 6. výrobu praporů, vlajek, uvítacích znaků a razítek se znakem obce; termín jejich pořízení a nákupu bude v roce 2020
 7. rozpočtové opatření číslo 4 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2019, které je nedílnou součástí zápisu
 8. v prostorách dětského hřiště vybudování fitness centra – montáž 4 ks fitness exteriérových prvků
 9. Bere na vědomí
 10. kontrolu usnesení číslo 10 ze dne 05. 08. 2019
 11. Žádost pana Smoly o odkupu pozemku p.č. 121/14 o výměře 1606 m² v k.ú. Bohumilice v Čechách
 12. podmínky p. Hiršlové k opravě místní komunikace na p. KN č. 619/2 k.ú. Bohumilice v Čechách a na opravu komunikace bude určen stavební dozor
 13. Ukládá starostovi
 14. sepsat smlouvu o koupi pozemku p.č. 121/14 o výměře 1606 m² v k.ú. Bohumilice v Čechách od pana Smoly
 15. Neschvaluje
 16. prodej ani směnu pozemku p.č. 21/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Zápis ze zasedání ZO č.10 – 05.08.2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 05. 08. 2019

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:       Malý Jindřich

Hosté:            

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 9 ze dne 01. 07. 2019
 3. Výběrové řízení na stavbu: Oprava místní komunikace na parc. č. 619/2 – Bohumilice
 4. Nabývání s pozemky
 5. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Bohumilice
 6. Směrnice obce Bohumilice
 7. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 9 ze dne 01. 07. 2019

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 9 ze dne 01. 07. 2019. ZO bere na vědomí.

 • Výběrové řízení na stavbu: Oprava místní komunikace na parc. č. 619/2 – Bohumilice

Zastupitelstvo obce Bohumilice, na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace na parc. č. 619/2 – Bohumilice s firmou: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ 05266441, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 1 616 527,48 Kč, tj. 1 955 998,25 Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Nabývání s pozemky

ZO schvaluje směnu části pozemku o výměře 76 m2 p. KN č. 619/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách za pozemek p. KN č. 128/24 v k.ú. Bohumilice v Čechách, který je v majetku p. Bělohubé Ludmily, 384 81 Čkyně č.p. 42 a který má výměru 76 m2. ZO pověřuje starostu vyměřit část pozemku p.č. 619/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách o výměře 76 m2 a sepsat smlouvu s p. Bělohubou. Záměr byl vyvěšen na úřední desce dne 08. 07. 2019.

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Bohumilice

ZO bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Bohumilice ze dne 29. 07. 2019.

ZO přijímá opatření a usneslo se, že při veřejných zakázkách nad 500.000,- Kč bez DPH budou smlouvy či jiné dokumenty vždy zveřejněny do 15-ti dnů od jejich uzavření na portálu zadavatele.

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Směrnice obce Bohumilice

ZO schvaluje Směrnici o určení pravomoci starosty k schvalování rozpočtových opatření, Směrnici o časovém rozlišování nákladů a výnosů a Směrnici k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji.

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZP-014330048589/059 s firmou E.ON Distribuce, a.s.

Výsledek hlasování:  Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO bere na vědomí dopis od Mgr. Jiřího Kocíka, advokáta paní Zdenky Hiršlové, týkajícího se opravy místní komunikace na p.p.č 619/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • ZO schvaluje koupi čerpadel do vrtů obce Bohumilice dle parametrů od firmy ČEVAK a.s.

Výsledek hlasování:  Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 10 ze dne 05. 08. 2019

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace na parc. č. 619/2 – Bohumilice s firmou: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ 05266441, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 1 616 527,48 Kč, tj. 1 955 998,25 Kč včetně DPH
 5. směnu části pozemku o výměře 76 m2 p. KN č. 619/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách za pozemek p. KN č. 128/24 v k.ú. Bohumilice v Čechách, který je v majetku p. Bělohubé Ludmily, 384 81 Čkyně č.p. 42 a který má výměru 76 m2
 6. že při veřejných zakázkách nad 500.000,- Kč bez DPH budou smlouvy či jiné dokumenty vždy zveřejněny do 15-ti dnů od jejich uzavření na portálu zadavatele
 7. Směrnici o určení pravomoci starosty k schvalování rozpočtových opatření
 8. Směrnici o časovém rozlišování nákladů a výnosů
 9. Směrnici k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji
 10. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZP-014330048589/059 s firmou E.ON Distribuce, a.s.
 11. koupi čerpadel do vrtů obce Bohumilice dle parametrů od firmy ČEVAK a.s.
 12. Bere na vědomí
 13. kontrolu usnesení číslo 9 ze dne 01. 07. 2019
 14. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Bohumilice ze dne 29. 07. 2019
 15. dopis od Mgr. Jiřího Kocíka, advokáta paní Zdenky Hiršlové, týkajícího se opravy místní komunikace na p.p.č 619/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 16. Ukládá starostovi
 17. podepsat smlouvu o dílo na akci „Oprava místní komunikace na parc. č. 619/2 – Bohumilice s firmou: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ 05266441, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 1 616 527,48 Kč, tj. 1 955 998,25 Kč včetně DPH
 18. zadat vyměření části pozemku p.č. 619/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách o výměře 76 m2 a sepsat smlouvu s p. Bělohubou o směně pozemků
 19. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice