Category Archives: Zápisy rady

Oznámení zastupitelstvo č. 28 – 11.10.2021

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání: Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání: 18.10. 2021 od 17:30 hodin

Navržený program:

1) Zahájení

2) Kontrola usnesení číslo 27 ze dne 09.08.2021

3) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023 obce Bohumilice

4) Žádost o příspěvek včelaři

5) Žádost o příspěvek sportovci

6) Dohody o provedení práce

7) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Bohumilice

8) Různé

V Bohumilicích 11.10.2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 11. 10. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 18. 10. 2021

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.27 – 09.08.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 09. 08. 2021

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:       J. Pinkeová

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 26 ze dne 12.07.2021
 3. MŠ Bohumilice – Výběrové řízení multifunkční hřiště
 4. Oprava vodní nádrže na pozemku p.č. 89/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 5. Změna územního plánu č. 3 obce Bohumilice
 6. Různé                
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatele zápisu Jindřicha Malého, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 26 ze dne 12. 07. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 26 ze dne 12. 07. 2021. ZO bere na vědomí.

 • MŠ Bohumilice – výběrové řízení multifunkčního hřiště

Do 02.08.2021 dorazily do naší emailové schránky 2 nabídky. Třetí firma (firma ONYX-wood spol. s r.o.) se výběrového řízení účastnit nechtěla. První nabídka byla od firmy Hřiště Smart s.r.o. ve výši 525.804,- Kč. Druhá nabídka byla od firmy 4soft s.r.o. ve výši 480.707,- Kč. Zastupitelstvo vybralo firmu 4soft s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Oprava vodní nádrže na pozemku p.č. 89/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách

ZO souhlasí s podáním žádosti o dotační prostředky do programu MZ na akci: „Oprava vodní nádrže na p.č. 89/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách“

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Změna územního plánu č. 3 obce Bohumilice

Zastupitelstvo obce Bohumilice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

a)  bere na vědomí dokumentaci návrhu změny č. 3 ÚP Bohumilice tak, jak byla pojednána,

b)  konstatuje, že návrh změny č. 3 ÚP Bohumilice není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 ČR v I. až III., V. až VII. aktualizaci ani s vydanou 1., 2., 3., 5. až 7. aktualizací zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a není v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, ze dne 13.07.2021 pod čj. KUJCK 77069/2021

c)  schvaluje vydat v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 3 územního plánu Bohumilice

d)  ukládá panu Jaroslavu Novému, starostovi obce, zajistit:

1)         prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 3 ÚP Bohumilice, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu

2)         zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o změně územního plánu Bohumilice

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • Na žádost majitele Hostince pod Kostelem zastupitelstvo schválilo snížení TKO pro rok 2021 z důvodu neprovozování živnosti.

Výsledek hlasování:   Pro 6.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje opravu místní komunikace p.č. 616/5 k.ú. Bohumilice v Čechách po přívalovém dešti

Výsledek hlasování:   Pro 6.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno

 • ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5

Výsledek hlasování:   Pro 6.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno

Zapsal:            Jindřich Malý              …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 27 ze dne 09. 08. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. cenovou nabídku od firmy 4soft s.r.o. na akci „Multifunkční plocha s litým polyuretanovým povrchem a s plně probarvenou herní grafikou“ v areálu MŠ Bohumilice.
 5. podání žádosti o dotační prostředky na akci: „Oprava vodní nádrže na p.č. 89/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách“
 6. vydat v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 3 územního plánu Bohumilice
 7. snížení TKO na rok 2021 pro Hostinec pod Kostelem
 8. opravu místní komunikace p.č. 616/5 k.ú. Bohumilice v Čechách po přívalovém dešti
 9. rozpočtové opatření č. 5
 • Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 26 ze dne 12. 07. 2021
 • podepsání žádosti o dotační prostředky do programu MZ na akci: „Oprava vodní nádrže na p.č. 89/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách“
 • dokumentaci návrhu změny č. 3 ÚP Bohumilice tak, jak byla pojednána
 • Ukládá starostovi
 • podepsat smlouvu s firmou 4soft s.r.o. na akci „Multifunkční plocha s litým polyuretanovým povrchem a s plně probarvenou herní grafikou“ v areálu MŠ Bohumilice.
 • prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 3 ÚP Bohumilice, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu
 • zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o změně územního plánu Bohumilice

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Zápis ze zasedání ZO č.26 – 12.07.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 12. 07. 2021

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 25 ze dne 24.05.2021
 3. Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 4. Darovací smlouva
 5. Spisový a skartační řád obce Bohumilice
 6. Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s.r.o. v Bohumilicích
 7. Různé                
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 25 ze dne 24. 05. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 25 ze dne 24. 05. 2021. ZO bere na vědomí.

 • Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách

K výběrovému řízení na akci „Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách“ byly osloveny tři firmy.

Zastupitelstvo obce Bohumilice, na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách“ se společností: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu 589 549,96 Kč bez DPH, tj. 713 355,45 Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Darovací smlouva

ZO schvaluje darovací smlouvu pro obec Hrušky ve výši 50.000,-Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Spisový a skartační řád obce Bohumilice

ZO schvaluje spisový a skartační řád Obecního úřadu Bohumilice s platností od 1.7.2021.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s.r.o. v Bohumilicích

ZO schvaluje projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci „Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s r.o. v Bohumilicích“

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje podání cenové nabídky na akci „Multifunkční plocha s litým polyuretanovým povrchem a s plně probarvenou herní grafikou“ v areálu MŠ Bohumilice. Pro výběrové řízení budou osloveny tři firmy – ONYX wood spol. s r.o., Hřiště Smart s.r.o. a 4soft, s.r.o.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 26 ze dne 12. 07. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. na doporučení hodnotící komise, uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách“ se společností: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu 589 549,96 Kč bez DPH, tj. 713 355,45 Kč včetně DPH.
 5. darovací smlouvu pro obec Hrušky ve výši 50.000,-Kč
 6. spisový a skartační řád Obecního úřadu Bohumilice s platností od 1.7.2021
 7. projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci „Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s r.o. v Bohumilicích“
 8. podání cenové nabídky na akci „Multifunkční plocha s litým polyuretanovým povrchem a s plně probarvenou herní grafikou“ v areálu MŠ Bohumilice. Pro výběrové řízení budou osloveny tři firmy – ONYX wood spol. s r.o., Hřiště Smart s.r.o. a 4soft, s.r.o.
 9. Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 25 ze dne 24. 05. 2021
 • Ukládá starostovi
 • podepsat smlouvu na akci „Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách“ se společností: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.26 – 12.07.2021

Informace

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              12.07. 2021 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 25 ze dne 24.05.2021
 3. Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 4. Darovací smlouva
 5. Spisový a skartační řád obce Bohumilice
 6. Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s.r.o. v Bohumilicích
 7. Různé                

V Bohumilicích 01.07.2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 01. 07. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 12. 07. 2021

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.25 – 24.05.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 24. 05. 2021

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 24 ze dne 19.04.2021
 3. Návrh závěrečného účtu za rok 2020
 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Bohumilice
 5. Účetní závěrka obce Bohumilice a účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2020
 6. Rozpočtové opatření č. 3
 7. MŠ Bohumilice
 8. Obecní lesy
 9. Různé                 
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 24 ze dne 19. 04. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 24 ze dne 19. 04. 2021. ZO bere na vědomí.

 • Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Starosta obce předložil ZO ke schválení Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2020.

Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední i elektronické úřední desce od 06. 05. 2021 do 24. 05. 2021.

ZO projednali a následně schválili Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2020 bez výhrad.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Bohumilice

ZO schvaluje „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020“ bez výhrad.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Účetní závěrka obce Bohumilice a účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2020

ZO schvaluje účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2020.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Bohumilice za rok 2020 včetně hospodářského výsledku.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtové opatření č. 3

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021, jež je součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • MŠ Bohumilice

Vichřicí byla poškozena střecha na zahradním domku, bude provedena její oprava, kterou zajistí Obec Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Obecní lesy

ZO bylo seznámeno s ukončením těžby dřeva včetně úklidu v obecních lesích. Konečný zisk po odečtení všech nákladů činí 113 tisíc Kč. ZO schvaluje využití tohoto zisku k opětovnému zalesnění 2/3 lesních pozemků a vybudují se tam oplocenky.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje smlouvu č. PI-001030066540/002-SECB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu s názvem „Bohumilice – kNN, 69/1, p. No“. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje zpřístupnění obecního pozemku p.č. 632/6 v k.ú. Bohumilice v Čechách ke kapličce V Hájku.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 25 ze dne 24. 05. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2020 bez výhrad
 5. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad
 6. účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2020
 7. účetní závěrku MŠ Bohumilice za rok 2020 včetně hospodářského výsledku
 8. rozpočtové opatření č. 3/2021, jež je součástí zápisu
 9. opravu střechy na zahradním domku, kterou zajistí Obec Bohumilice
 10. využití zisku z těžby dřeva v obecních lesích k opětovnému zalesnění 2/3 lesních pozemků a vybudují se tam oplocenky
 11. smlouvu č. PI-001030066540/002-SECB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu s názvem „Bohumilice – kNN, 69/1, p. No“
 12. zpřístupnění obecního pozemku p.č. 632/6 v k.ú. Bohumilice v Čechách ke kapličce V Hájku
 13. Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 24 ze dne 19. 04. 2021
 • Ukládá starostovi
 • podepsat smlouvu č. PI-001030066540/002-SECB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu s názvem „Bohumilice – kNN, 69/1, p. No“

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.25 24.05.2021

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              24.05. 2021 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 24 ze dne 19.04.2021
 3. Návrh závěrečného účtu za rok 2020
 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Bohumilice
 5. Účetní závěrka obce Bohumilice a účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2020
 6. Rozpočtové opatření č. 3
 7. MŠ Bohumilice
 8. Obecní lesy
 9. Různé                 

V Bohumilicích 17.05.2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 17. 05. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 24. 05. 2021

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.24 – 19.04.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 19. 04. 2021

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 23 ze dne 15. 02. 2021
 3. Obecní lesy
 4. MŠ Bohumilice
 5. Obecní Les
 6. Úklid obecních komunikací
 7. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 23 ze dne 15. 02. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 23 ze dne 15. 02. 2021. ZO bere na vědomí.

 • Obecní lesy

ZO bylo seznámeno s ukončením těžby v obecních lesích. ZO schvaluje úklid po těžbě obecních lesů, do konce roku se pozemky zkulturní a 1/3 z nich se zalesní a vybudují se tam oplocenky.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • MŠ Bohumilice

ZO bylo seznámeno s poražením dvou stromů napadených kůrovcem, s předběžnou studií na vytvoření podkroví v budově nad mateřskou školou a s přijetím účelového daru OOP od MĚÚ Vimperk. ZO bere na vědomí.

 • Obecní les
 • Úklid obecních komunikací

ZO schvaluje úklid obecních komunikací mechanickým způsobem, který zajišťuje f. Limastav.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje návrh na pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Bohumilice na snížení procenta zeleně ve výrobním areálu v lokaci VL (za řekou) f. Bachl z 30% na 10%.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO neschvaluje projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci „Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s r.o. v Bohumilicích“

Výsledek hlasování:   Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO bere na vědomí prodej pozemku p.č. 121/33 v k.ú. Bohumilice v Čechách.
 • ZO neschvaluje účast na výběrovém řízení č. 1501/LIC/2021 na výběr kupujícího pozemku p.č. 121/33 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:   Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 24 ze dne 19. 04. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. úklid po těžbě obecních lesů, do konce roku se pozemky zkulturní a 1/3 z nich se zalesní a vybudují se tam oplocenky
 5. úklid obecních komunikací mechanickým způsobem, který zajišťuje f. Limastav
 6. na pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Bohumilice na snížení procenta zeleně ve výrobním areálu v lokaci VL (za řekou) f. Bachl z 30% na 10%
 7. Neschvaluje
 8. projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci „Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s r.o. v Bohumilicích“
 9. účast na výběrovém řízení č. 1501/LIC/2021 na výběr kupujícího pozemku p.č. 121/33 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 23 ze dne 15. 02. 2021
 • poražení dvou stromů napadených kůrovcem, předběžnou studii na vytvoření podkroví v budově nad mateřskou školou a přijetí účelového daru OOP od MĚÚ Vimperk
 • prodej pozemku p.č. 121/33 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • Ukládá starostovi
 •  

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 24 – 19.04. 2021

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              19. 04. 2021 od 17:00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 23 ze dne 15. 02. 2021
 3. Obecní lesy
 4. MŠ Bohumilice
 5. Obecní Les
 6. Úklid obecních komunikací
 7. Různé

V Bohumilicích 12. 04. 2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 12. 02. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 19. 02. 2021

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.23 – 15.02.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 15. 02. 2021

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 22 ze dne 07. 12. 2020
 3. Inventarizace obce Bohumilice
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene
 5. Obecní Les
 6. Mateřská škola- podání dotace
 7. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 22 ze dne 07. 12. 2020

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 22 ze dne 07. 12. 2020. ZO bere na vědomí.

 • Inventarizace obce Bohumilice

ZO byla ke dni 18. 01. 2021 provedena a ukončena řádná roční inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků. Inventarizační komise předala podklady účetní obce k dalšímu zpracování, aby bylo možno provést roční uzávěrku a vytvořit zápis o provedení roční inventarizace. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. ZO bere na vědomí.

 • Smlouva o zřízení věcného břemene

ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:

PI-001030065401/002-SECB s firmou EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Obecní les

ZO schvaluje vykácení obecních lesů postižených kůrovcovou kalamitou, práce zajistí správce lesa Ing. Kajml.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Mateřská škola- podání dotace

ZO schvaluje požádání o dotaci na multifunkční hřiště v areálu MŠ Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje žádost o umístění stavby RD s valbovou střechou na p.p.č. 121/14 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje nájemci bytu č. 1 na adrese Bohumilice 44 možnost pronajmout tento byt třetí osobě.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje navýšení pojištění Obce Bohumilice o pojištění cvičebních strojů a pojištění odpovědnosti.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 23 ze dne 15. 02. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PI-001030065401/002-SECB s firmou EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.
 5. vykácení obecních lesů postižených kůrovcovou kalamitou, práce zajistí správce lesa Ing. Kajml
 6. požádání o dotaci na multifunkční hřiště v areálu MŠ Bohumilice
 7. žádost o umístění stavby RD s valbovou střechou na p.p.č. 121/14 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 8. nájemci bytu č. 1 na adrese Bohumilice 44 možnost pronajmout tento byt třetí osobě
 9. navýšení pojištění Obce Bohumilice o pojištění cvičebních strojů a pojištění odpovědnosti
 10. Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 22 ze dne 07. 12. 2020
 • roční inventarizaci obce Bohumilice
 • Ukládá starostovi
 • podepsat Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PI-001030065401/002-SECB s firmou EG.D, a.s.

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 23 – 15.02. 2021

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              15. 02. 2021 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 22 ze dne 07. 12. 2020
 3. Inventarizace obce Bohumilice

                     4)   Smlouva o zřízení věcného břemene

5)   Obecní Les

6)   Mateřská škola- podání dotace

7)   Různé

V Bohumilicích 08. 02. 2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 08. 02. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 15. 02. 2021

Jméno a podpis: