Category Archives: Zápisy rady

Zápis ze zasedání ZO č.18 – 29.06.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 29. 06. 2020

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             Masáčková Jana – účetní

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 17 ze dne 01.06.2020
 3. Schválení závěrečného účtu za rok 2019
 4. Výběrové řízení na obnovu dešťové kanalizace v části obce Závist
 5. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka. V programu zasedání se mění bod č. 3. Místo schválení závěrečného účtu za rok 2019 budou projednány účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2019 a účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2019.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 17 ze dne 01. 06. 2020

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 17 ze dne 01. 06. 2020. ZO bere na vědomí.

 • Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2019 a účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2019

ZO schvaluje účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2019.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Bohumilice za rok 2019.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Výběrové řízení na obnovu dešťové kanalizace v části obce Závist

K výběrovému řízení na akci „Obnova dešťové kanalizace Bohumilice v lokalitě Na Závisti v k.ú. Bohumilice v Čechách“ byly osloveny tři firmy: Stavimperk s.r.o., Štádler Zdeněk zemní práce – zednictví a Trenk s.r.o.

Zastupitelstvo obce Bohumilice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Obnova dešťové kanalizace Bohumilice v lokalitě Na Závisti v k.ú. Bohumilice v Čechách“ s firmou: Štádler Zdeněk, zemní práce – zednictví, 384 81 Čkyně 179, IČ 49009788, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 390.003,-Kč, tj. 471.903,63 Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO bere na vědomí rozparcelování pozemku p. KN č. 231/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 18 ze dne 29. 06. 2020

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání se změnou v bodě č. 3
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2019
 5. účetní závěrku MŠ Bohumilice za rok 2019
 6. uzavření smlouvy o dílo na akci „Obnova dešťové kanalizace Bohumilice v lokalitě Na Závisti v k.ú. Bohumilice v Čechách“ s firmou: Štádler Zdeněk, zemní práce – zednictví, 384 81 Čkyně 179, IČ 49009788, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 390.003,-Kč, tj. 471.903,63 Kč včetně DPH
 7. Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 17 ze dne 01. 06. 2020
 • rozparcelování pozemku p. KN č. 231/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách
 • Ukládá starostovi
 • podepsat smlouvu o dílo na akci „Obnova dešťové kanalizace Bohumilice v lokalitě Na Závisti v k.ú. Bohumilice v Čechách“ s firmou: Štádler Zdeněk, zemní práce – zednictví, 384 81 Čkyně 179, IČ 49009788

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Zápis ze zasedání ZO č.17 – 01.06.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 01. 06. 2020

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 16 ze dne 27. 02. 2020
 3. Návrh závěrečného účtu
 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Bohumilice
 5. MŠ Bohumilice
 6. EON Věcná břemena
 7. Nakládání s pozemky:

a)    Záměr o prodeji části pozemků 121/17 , 231/12

b)    Prodej pozemku 121/14   Obnova dešťové kanalizace v lokalitě Na závisti

8. Obnova dešťové kanalizace v lokalitě na závisti

9. Různé

 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 16 ze dne 27. 02. 2020

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 16 ze dne 27. 02. 2020. ZO bere na vědomí.

 • Návrh závěrečného účtu
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Bohumilice

Starosta obce předložil ZO ke schválení Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2019.

ZO projednali a následně schválili závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2019 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019“. Předložený závěrečný účet byl projednán s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a byla přijata níže uvedená opatření.  

Při přezkoumání hospodaření obce Bohumilice za rok 2019 byla auditorkou Jihočeského kraje zjištěna 2 drobná pochybení:

1. Ve lhůtě do 31.07.2020 zaslat na Krajský úřad – odbor ekonomický – Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

2. Doplnit označení všech inventarizačních položek inventarizačním identifikátorem (účet 018 a 028, účet 021 a 022 byl v pořádku)

Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední i elektronické úřední desce od 14.05.2020 do 01.06.2020.

ZO schvaluje Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2019 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019“ bez výhrad.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • MŠ Bohumilice

ZO schvaluje ředitelku MŠ Bohumilice paní Danu Šmídovou od 01. 08. 2020.  

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • EON Věcná břemena

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330059911/002 a Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330059224/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice. ZO pověřuje starostu obce podepsáním obou smluv.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Nakládání s pozemky:

a)   Záměr o prodeji části pozemků 121/17 , 231/12

ZO schvaluje záměr o prodeji části pozemku p. KN č. 231/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách. Záměr o prodeji bude vyvěšen na úřední i elektronické úřední desce obce.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO neschvaluje záměr o prodeji pozemku p. KN č. 121/17 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:   Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

b)   Prodej pozemku 121/14

ZO schvaluje prodej pozemku p. KN č. 121/14 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.606 m² v celkové částce 295.000 Kč. Ze čtyř uchazečů o koupi pozemku byl vybrán pan J. Bohunek. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o koupi pozemku.

Záměr o prodeji pozemku p. KN č. 121/14 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.606 m² byl schválen na Zasedání zastupitelstva č. 13 z 18. 11. 2019 a byl řádně vyvěšen na úřední i elektronické úřední desce obce.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Obnova dešťové kanalizace v lokalitě Na závisti

ZO schvaluje projekt na obnovu dešťové kanalizace v lokalitě Závist. Starostu obce pověřuje oslovením třech firem.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • Žádost o odkoupení části pozemku 21/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

ZO neschvaluje žádost o koupi části pozemku 21/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:          Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020, jež je součástí zápisu.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje odpis zmařené investice ve výši 6.050,- Kč – hřiště MŠ Bohumilice (projekt duhová energie – dotace nebyla přidělena).
 • ZO bere na vědomí neschválení příspěvku dotace na pořízení hasičského auta pro SDH Bohumilice

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 17 ze dne 01. 06. 2020

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2019 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019“ bez výhrad
 5. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330059911/002 s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České Budějovice
 6. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330059224/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České Budějovice
 7. záměr o prodeji části pozemku p. KN č. 231/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách. Záměr o prodeji bude vyvěšen na úřední i elektronické úřední desce obce.
 8. prodej pozemku p. KN č. 121/14 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.606 m² v celkové částce 295.000 Kč. Ze čtyř uchazečů o koupi pozemku byl vybrán pan J. Bohunek.
 9. projekt na obnovu dešťové kanalizace v lokalitě Závist
 10. zmařenou investici hřiště MŠ Bohumilice
 11. rozpočtové opatření č. 1/2020, jež je součástí zápisu
 12. Neschvaluje
 13. záměr o prodeji pozemku p. KN č. 121/17 v k. ú. Bohumilice v Čechách
 14. žádost o koupi části pozemku 21/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 15. Bere na vědomí
 16. kontrolu usnesení číslo 16 ze dne 27. 02. 2020
 17. neschválení příspěvku dotace na pořízení hasičského auta pro SDH Bohumilice
 18. Ukládá starostovi
 19. podepsat smlouvy:

Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330059911/002 s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330059224/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

 • připravit smlouvu na prodej pozemku p. KN č. 121/14 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.606 m² v celkové částce 295.000 Kč
 • oslovit tři firmy na projekt na obnovu dešťové kanalizace v lokalitě Závist

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Zápis ze zasedání ZO č.16 – 27.02.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 27. 02. 2020

Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:

Hosté:

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 15 ze dne 23. 1. 2020
 3. Smlouva – věcné břemeno plynofikace obce
 4. MŠ Bohumilice – schválení hospodářského výsledku
 5. MŠ Bohumilice – dotace dětské hřiště
 6. Hřbitov Bohumilice – Oprava Hřbitovní zdi
 7. Pozemkový fond – bezúplatný převod pozemku
 8. SDH Bohumilice – dotace osobní automobil
 9. Obecní les
 10. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Kontrola usnesení číslo 15 ze dne 23. 01. 2020

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 15 ze dne 23. 1. 2020. ZO bere na vědomí.

 1. Smlouva – věcné břemeno plynofikace obce

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330048589/053 – jedná se o pozemek parc. č. 231/24 k. ú. Bohumilice v Čechách, který původně vlastnil SPÚ. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. MŠ Bohumilice – schválení hospodářského výsledku

ZO bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek MŠ Bohumilice za rok 2019. Zisk 1.133 Kč bude přidělen do rezervního fondu.

 1. MŠ Bohumilice – dotace dětské hřiště

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na multifunkční hřiště v areálu MŠ Bohumilice.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Hřbitov Bohumilice – Oprava hřbitovní zdi

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi v Bohumilicích. Žádost bude zpracována f. Universal Solutions s.r.o.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Pozemkový fond – bezúplatný převod pozemku

ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 219/32 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. SDH Bohumilice – dotace osobní automobil

ZO schvaluje podmínky pro výběrové řízení na pořízení dopravního automobilu pro SDH Bohumilice.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Obecní les

ZO bere na vědomí zprávu technika o stavu obecního lesa.

ZO schvaluje prodej dřeva – 1 m³ samovýrobou za 170 Kč a volný prodej 1 m³ za 330 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Různé
 • ZO bere na vědomí harmonogram kulturních akcí:

29. 02. – dětský karneval

09. 05. – svěcení symbolů obce

13. 06. – gulášiáda

14. 06. – dětský sportovní den

22. 08. – Konopická

Zapsal: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Pavel Filip ..……………………….

Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 16 ze dne 27. 02. 2020

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330048589/053 – jedná se o pozemek parc. č. 231/24 k. ú. Bohumilice v Čechách, který původně vlastnil SPÚ
 • podání žádosti o dotaci na multifunkční hřiště v areálu MŠ Bohumilice
 • podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi v Bohumilicích. Žádost bude zpracována f. Universal Solutions s.r.o.
 • bezúplatný převod pozemku p. č. 219/32 v k. ú. Bohumilice v Čechách
 • podmínky pro výběrové řízení na pořízení dopravního automobilu pro SDH Bohumilice
 • prodej dřeva – 1 m³ samovýrobou za 170 Kč a volný prodej 1 m³ za 330 Kč
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 15 ze dne 23. 01. 2020
 • zlepšený hospodářský výsledek MŠ Bohumilice za rok 2019. Zisk 1.133 Kč bude přidělen do rezervního fondu.
 • zprávu technika o stavu obecního lesa
 • harmonogram kulturních akcí:

29. 02. – dětský karneval

09. 05. – svěcení symbolů obce

13. 06. – gulášiáda

14. 06. – dětský sportovní den

22. 08. – Konopická

 1. Ukládá starostovi
 • podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330048589/053

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 15 – 23. 01. 2020

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              27. 02. 2020 od 17:00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 15 ze dne 23. 1. 2020
 3. Smlouva-Věcné břemeno plynofikace obce
 4. MŠ Bohumilice-schválení hospodářského výsledku
 5. MŠ Bohumilice -dotace dětské hřiště
 6. Hřbitov Bohumilice – Oprava Hřbitovní zdi            

7)   Pozemkový fond-bezúplatný převod pozemku   

                     8)  SDH Bohumilice -Dotace osobní automobil

                     9)  Obecní les

                   10)  Různé

V Bohumilicích 20.02. 2020

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 20. 02. 2020

Zápis ze zasedání ZO č.15 – 23.01.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 23. 01. 2020

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019
 3. Nabývání s pozemky
 4. Rozpočtové opatření
 5. Nájemné Kulturní sál
 6. MŠ Bohumilice
 7. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019. ZO bere na vědomí.

 • Nabývání s pozemky

ZO schvaluje prodej pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m². ZO pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o prodeji pozemků. Návrh na vklad pozemků na Katastrálním úřadě podá a bude hradit kupující.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtové opatření

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 7 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2019, které je nedílnou součástí zápisu.

 • Nájemné Kulturní sál

ZO schvaluje smlouvu na pronájem sálu v Hostinci Pod Kostelem v Bohumilicích za rok 2020 v částce 12.000 Kč. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • MŠ Bohumilice

ZO bere na vědomí přijetí daru do MŠ Bohumilice.

 • Různé
 • ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci na pořízení osobního automobilu pro SDH Bohumilice

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 15 ze dne 23. 01. 2020

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. prodej pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m². Návrh na vklad pozemků na Katastrálním úřadě podá a bude hradit kupující.
 5. smlouvu na pronájem sálu v Hostinci Pod Kostelem v Bohumilicích za rok 2020 v částce 12.000 Kč
 6. Bere na vědomí
 7. kontrolu usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019
 8. rozpočtové opatření číslo 1 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2020, které je nedílnou součástí zápisu
 9. přijetí daru do MŠ Bohumilice
 10. podání žádosti o dotaci na pořízení osobního automobilu pro SDH Bohumilice
 11. Ukládá starostovi
 12. sepsat smlouvu o prodeji pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m²
 13. sepsat smlouvu na pronájem sálu v Hostinci Pod Kostelem v Bohumilicích za rok 2020 v částce 12.000 Kč

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 15-23. 01. 2020 (2)

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              23. 01. 2020 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019
 3. Nabývání s pozemky
 4. Rozpočtové opatření
 5. Nájemné Kulturní sál
 6. MŠ Bohumilice
 7. Různé                

V Bohumilicích 16. 01. 2020

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 16. 01. 2020

Jméno a podpis:

Sejmuto: 23. 01. 2020

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.14 – 11.12.2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 11. 12. 2019

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 13 ze dne 18. 11. 2019
 3. Nabývání s pozemky
 4. MŠ Bohumilice
 5. Český svaz včelařů   
 6. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 13 ze dne 18. 11. 2019

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 13 ze dne 18. 11. 2019. ZO bere na vědomí.

 • Nabývání s pozemky

ZO bere na vědomí, že všechny pozemky budou řešeny na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice v lednu 2020.

 • MŠ Bohumilice

ZO bere na vědomí uzavření MŠ Bohumilice v době vánočních svátků v době od 23. 12. 2019 do 03. 01. 2020 včetně.

 • Český svaz včelařů

ZO bere na vědomí, že dar pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně, bude řešen na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice v roce 2020.

 • Různé
 • Cestovné na rok 2020 – ZO schvaluje použití osobních aut SPZ 4C8 2526 a SPZ 5C9 7429 pro služební účely starosty a místostarosty obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bohumilice č. 1/2019, o místním poplatku ze psů – sazba poplatku za kalendářní rok činí 200 Kč za psa.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bohumilice č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 550 Kč za fyzickou osobu a 1.700 Kč za svoz a likvidaci odpadů vznikající při podnikatelské činnosti místních firem.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 14 ze dne 11. 12. 2019

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. použití osobních aut SPZ 4C8 2526 a SPZ 5C9 7429 pro služební účely starosty a místostarosty obce Bohumilice
 5. Obecně závaznou vyhlášku obce Bohumilice č. 1/2019, o místním poplatku ze psů – sazba poplatku za kalendářní rok činí 200 Kč za psa
 6. Obecně závaznou vyhlášku obce Bohumilice č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 550 Kč za fyzickou osobu a 1.700 Kč za svoz a likvidaci odpadů vznikající při podnikatelské činnosti místních firem
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 13 ze dne 18. 11. 2019
 • všechny pozemky budou řešeny na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice v lednu 2020
 • uzavření MŠ Bohumilice v době vánočních svátků v době od 23. 12. 2019 do 03. 01. 2020 včetně
 • dar pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně, bude řešen na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice v roce 2020
 • Ukládá starostovi

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Zápis ze zasedání ZO č.13 – 18.11.2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 18. 11. 2019

Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni: Malý Jindřich

Hosté:

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 12 ze dne 14. 10. 2019
 3. Nabývání s pozemky
 4. Oprava místní komunikace č.619/2
 5. Rozpočet
 6. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022
 7. Rozpočtové opatření č.6 2019
 8. Zimní údržba
 9. Vánoční posezení se seniory
 10. Plán inventur
 11. Různé
 12. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Kontrola usnesení číslo 12 ze dne 14. 10. 2019

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 12 ze dne 14. 10. 2019. ZO bere na vědomí.

 1. Nabývání s pozemky
 • ZO schvaluje koupi pozemků p. KN č. 132/10 a 137/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 635 m² v celkové částce 40.000 Kč. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o koupi pozemku. Částka bude uhrazena na účet původního majitele pozemků.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje záměr o prodeji pozemku p. KN č. 121/14 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.606 m².

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Oprava místní komunikace č.619/2

ZO schvaluje opravu kanalizace pod komunikací na poz. p. 619/2 k. ú. Bohumilice v Čechách. Při opravě povrchu komunikace bylo zjištěno porušení kanalizace, která bude při realizaci opravy komunikace opravena.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Rozpočet

ZO schvaluje rozpočet obce Bohumilice na rok 2020. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice a je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2021-2022. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice a je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Rozpočtové opatření č.6 2019

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2019, které je nedílnou součástí zápisu.

 1. Zimní údržba

ZO schvaluje plán zimní údržby 2019/2020, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smluv.

Na místa – areál MŠ, před prodejnou COOP, před kostelem a 2x v Chalupách – budou umístěny nádoby s posypem.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Vánoční posezení se seniory

ZO bere na vědomí předvánoční posezení seniorů a koncert souboru Vánočník v sobotu 07. 12. 2019.

 1. Plán inventur

ZO schvaluje plán inventur za rok 2019 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Různé
 • MŠ Bohumilice
  • ZO schvaluje rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2021-2022.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje žádosti o udělení souhlasu s přijetím peněžních darů – od f. Intoma s.r.o., Čkyně, f. Vodní hospodářství s.r.o., f. STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO bere na vědomí pořádání akce Bohumilické peklo dne 05. 12. 2019. Obec zajistí balíčky pro děti a vystoupení s ohnivými efekty.
 • ZO bere na vědomí setkání harmonikářů v sobotu 14. 12. 2019.

Zapsal: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Pavel Filip ..……………………….

Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 13 ze dne 18. 11. 2019

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • koupi pozemků p. KN č. 132/10 a 137/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 635 m² v celkové částce 40.000 Kč
 • záměr o prodeji pozemku p. KN č. 121/14 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.606 m²
 • opravu kanalizace pod komunikací na poz. p. 619/2 k. ú. Bohumilice v Čechách. Při opravě povrchu komunikace bylo zjištěno porušení kanalizace, která bude při realizaci opravy komunikace opravena.
 • rozpočet obce Bohumilice na rok 2020. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice a je nedílnou součástí zápisu
 • střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2021-2022. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice a je nedílnou součástí zápisu
 • rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2019, které je nedílnou součástí zápisu
 • plán zimní údržby 2019/2020, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 • plán inventur za rok 2019 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.
 • rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2021-2022
 • žádosti o udělení souhlasu s přijetím peněžních darů – od f. Intoma s.r.o., Čkyně, f. Vodní hospodářství s.r.o., f. STAVOPLAST KL spol. s r.o. Stachy
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 12 ze dne 14. 10. 2019
 • rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2019, které je nedílnou součástí zápisu
 • předvánoční posezení seniorů a koncert souboru Vánočník v sobotu 07. 12. 2019
 • pořádání akce Bohumilické peklo dne 05. 12. 2019. Obec zajistí balíčky pro děti a vystoupení s ohnivými efekty
 • setkání harmonikářů v sobotu 14. 12. 2019
 1. Ukládá starostovi
 • sepsat smlouvu o koupi pozemků p. KN č. 132/10 a 137/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 635 m²
 • sepsat smlouvy na plán zimní údržby 2019/2020, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 13 18. 11. 2019

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              18. 11. 2019 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 12 ze dne 14. 10. 2019
 3. Nabývání s pozemky
 4. Oprava místní komunikace č.619/2
 5. Rozpočet
 6. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022
 7. Rozpočtové opatření č.6  2019
 8. Zimní údržba
 9. Vánoční posezení se seniory

                 10)  Plán inventur

                   11)  Různé         

V Bohumilicích 11. 11. 2019

Jaroslav Nový

starosta obce

 Vyvěšeno: 11. 11. 2019

Jméno a podpis:

Sejmuto: 18. 11. 2019

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.12 – 14.10.2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 14. 10. 2019

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 11 ze dne 10. 09. 2019
 3. Oprava místní komunikace č.619/2
 4. Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bohumilice v uplynulém období od 2014 do 2019
 5. Návrh 4. aktualizace územního rozvoje Jihočeského kraje
 6. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 11 ze dne 10. 09. 2019

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 11 ze dne 10. 09. 2019. ZO bere na vědomí.

 • Oprava místní komunikace č. 619/2

Podle § 15 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje oprava místní komunikace na pozemkách p.č. 619/2, 619/12 a 621/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách, která zachovává stávající výškové a směrové vedení trasy, ohlášení stavebnímu úřadu ani stavební povolení.

ZO neschvaluje z důvodu nutnosti stavebního povolení provedení napojení svislých svodů dešťových vod ze sousedních objektů areálu přilehlého ke komunikaci na p. p.č. 619/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách (3 v horní a 2 v dolní části) do páteřní dešťové kanalizace, které měly být hrazeny v poměru 50:50 Obcí Bohumilice a majitelkou areálu.

Jelikož budou prováděny pouze práce souvislé údržby – oprava povrchu místní komunikace, která zachovává stávající výškové a směrové vedení trasy, nebude sjednán stavební dozor.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bohumilice v uplynulém období od 2014 do 2019

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bohumilice za období srpen 2014 až srpen 2019 jak byla projednána a následně dohodnuta s dotčenými orgány.

 • Návrh 4. aktualizace územního rozvoje Jihočeského kraje

ZO bere na vědomí zrušení koridoru Ee 39 VVN 110 kV Strakonice – Vimperk v šíři 100 m v Návrhu 4. aktualizace územního rozvoje Jihočeského kraje.

 • Různé
 • ZO schvaluje návrh ceny vodného a stočného na rok 2020 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2020. Vodné na rok 2020 bude ve výši 32,71 Kč bez DPH, stočné na rok 2020 bude ve výši 14,00 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:          Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 12 ze dne 14. 10. 2019

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. návrh ceny vodného a stočného na rok 2020 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2020. Vodné na rok 2020 bude ve výši 32,71 Kč bez DPH, stočné na rok 2020 bude ve výši 14,00 Kč bez DPH
 5. Bere na vědomí
 6. kontrolu usnesení číslo 11 ze dne 10. 09. 2019
 7. návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bohumilice za období srpen 2014 až srpen 2019 jak byla projednána a následně dohodnuta s dotčenými orgány
 8. zrušení koridoru Ee 39 VVN 110 kV Strakonice – Vimperk v šíři 100 m v Návrhu 4. aktualizace územního rozvoje Jihočeského kraje
 9. Ukládá starostovi
 10.  
 11. Neschvaluje
 12. z důvodu nutnosti stavebního povolení provedení napojení svislých svodů dešťových vod ze sousedních objektů areálu přilehlého ke komunikaci na p. p.č. 619/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách (3 v horní a 2 v dolní části) do páteřní dešťové kanalizace, které měly být hrazeny v poměru 50:50 Obcí Bohumilice a majitelkou areálu.

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice