Category Archives: Zápisy rady

Zápis ze zasedání ZO č.34 – 26.05.2022

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 26. 05. 2022

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich, Pinkeová Jana

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 33 ze dne 25. 04. 2022
 3. Návrh závěrečného účtu za rok 2021
 4. Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2021
 5. Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2021 a hospodářský výsledek za rok 2021
 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
 7. Informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
 8. Návrh zprávy II. o uplatňování územního plánu Bohumilice
 9. Strategický rámec MAP- seznam investičních priorit MŠ Bohumilice (2021-2027)
 10. ČEVAK.
 11. Různé                    
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 33 ze dne 25. 04. 2022

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 33 ze dne 25. 04. 2022. ZO bere na vědomí.

 • Návrh závěrečného účtu za rok 2021  

Starosta obce předložil ZO ke schválení Návrh závěrečného účtu obce Bohumilice za rok 2021. Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední i elektronické úřední desce od 10.05.2022 do 26.05.2022.

ZO projednalo a následně schválilo návrh Závěrečného účtu obce Bohumilice za rok 2021 bez výhrad. Návrh bude nedílnou součástí tohoto zápisu.                                                               

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2021

ZO schvaluje účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2021. Schváleno bez výhrad.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2021 a HV za rok 2021

ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Bohumilice za rok 2021 včetně hospodářského výsledku. Schváleno bez výhrad.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.

 • Informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

ZO na svém zasedání při projednávání závěrečného účtu ÚSC za rok 2021, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2021. Kopie dokumentu – Informace o přijetí opatření budou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Návrh zprávy II o uplatňování územního plánu Bohumilice  

ZO bere na vědomí návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bohumilice za období 2018 až 2022 jak byla projednána a následně dohodnuta s dotčenými orgány.

 • Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit MŠ Bohumilice (2021 – 2027)

ZO schvaluje strategický rámec MAP – seznam investičních priorit MŠ Bohumilice (2021 – 2027).

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. ČEVAK

ZO schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031 zpracovaný společností ČEVAK a.s.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Různé
 2. Program obnovy venkova

ZO schvaluje program obnovy venkova na rok 2023 – 2027. Program obnovy venkova bude nedílnou součástí tohoto zápisu.

            Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsala:          Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                    ..……………………….

                        Josef Preněk              …………………………

Usnesení č. 34 ze dne 26. 05. 2022

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. návrh Závěrečného účtu obce Bohumilice za rok 2021 bez výhrad
 5. účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2021
 6. účetní závěrku vč. HV MŠ Bohumilice za rok 2021
 7. opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2021
 8. strategický rámec MAP – seznam investičních priorit MŠ Bohumilice (2021 – 2027).
 9. plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031
 10. program obnovy venkova na rok 2023 – 2027
 11. Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 33 ze dne 25. 04. 2022
 • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
 • Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bohumilice za období 2018 až 2022
 • Ukládá starostovi
 •  

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 34 dne 26.05.2022

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              26.05. 2022 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 33 ze dne 25. 04. 2022
 3. Návrh závěrečného účtu za rok 2021
 4. Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2021
 5. Účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2021 a hospodářský výsledek za rok 2021
 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
 7. Informace o přijetí opatření k náprávě zjištěných chyb a nedostatků
 8. Návrch zprávy II. o uplatňování uzemního plánu Bohumilice
 9. Strategický rámec MAP- seznam investičních priorit MŠ Bohumilice (2021-2027)
 10. ČEVAK.
 11. Různé                    

V Bohumilicích 19.05.2022

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 19. 05. 2022

Jméno a podpis:

Sejmuto: 26. 05. 2022

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.33 – 25.04.2022

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 25. 04. 2022

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich, Pinkeová Jana

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Občané:          V. Stránský

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 21. 03. 2022
 3. Cenová nabídka Elektronické úřední desky
 4. Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D
 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – el.přípojka v k.ú Bohumilice p.č.231/34 a plynová přípojka v k.ú.Bohumilice p.č.607/1
 6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031
 7. Bachl –  Stavební úpravy
 8. Návrh zprávy II o uplatňování územního plánu Bohumilice
 9. MAS Šumavsko – Strategický dokument
 10. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 21. 03. 2022

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 32 ze dne 21. 03. 2022. ZO bere na vědomí.

 • Cenová nabídka Elektronické úřední desky  

ZO bere na vědomí pořízení elektronické úřední desky a další projednávání bude v momentě možnosti získání dotace.

 • Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní s EG.D, a.s. ke SoSBK na pozemek pod TS Bohumilice MŠ a to na p.p.č. 128/19 v k.ú. Bohumilice v Čechách a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – el.přípojka v k.ú Bohumilice p.č.231/34 a plynová přípojka v k.ú.Bohumilice p.č.607/1

ZO schvaluje smlouvu č. PI-001030070864/001-UNES o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – el.přípojka  v k.ú Bohumilice v Čechách p.č.231/34

a smlouvu  č. ZP-014340000560/001-HRD o zřízení věcného břemene  – plynová přípojka v k.ú. Bohumilice v Čechách p.č.607/1.

ZO pověřuje starostu podepsáním smluv.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031

ZO bere na vědomí, že plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031 bude projednám na příštím zastupitelstvu.  

 • Bachl –  Stavební úpravy

ZO souhlasí se stavebními úpravami haly B a přístavbou skladu barev v areálu firmy Bachl spol s.r.o. v Bohumilicích za předpokladu, že bude dodrženo minimální zastoupení zeleně na parcele u zastavitelných ploch 30%.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Návrh zprávy II o uplatňování územního plánu Bohumilice  

Starosta obce informoval ZO o Návrhu zprávy II o uplatňování územního plánu Bohumilice v uplynulém období od roku 2018 až 2022.  

 • MAS Šumavsko – Strategický dokument

ZO bere na vědomí strategický dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Vimperk“.

 1. Různé

Zapsala:          Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                    ..……………………….

                        Josef Preněk              …………………………

Usnesení č. 33 ze dne 25. 04. 2022

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. smlouvu o smlouvě budoucí kupní s EG.D, a.s. ke SoSBK na pozemek pod TS Bohumilice MŠ a to na p.p.č. 128/19 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 5. smlouvu č. PI-001030070864/001-UNES o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – el.přípojka  v k.ú Bohumilice v Čechách p.č.231/34
 6. smlouvu č. ZP-014340000560/001-HRD o zřízení věcného břemene  – plynová přípojka v k.ú. Bohumilice v Čechách p.č.607/1
 7. souhlasí se stavebními úpravami haly B a přístavbou skladu barev v areálu firmy Bachl spol s.r.o. v Bohumilicích za předpokladu, že bude dodrženo minimální zastoupení zeleně na parcele u zastavitelných ploch 30%
 • Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 32 ze dne 21. 03. 2022
 • pořízení elektronické úřední desky a další projednávání bude v momentě možnosti získání dotace
 • že plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031 bude projednám na příštím zastupitelstvu
 • strategický dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Vimperk“
 • Návrh zprávy II o uplatňování územního plánu Bohumilice v uplynulém období od roku 2018 až 2022
 • Ukládá starostovi
 •  podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní s EG.D, a.s. ke SoSBK na pozemek pod TS Bohumilice MŠ a to na p.p.č. 128/19 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • podepsat smlouvu č. PI-001030070864/001-UNES o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – el.přípojka  v k.ú Bohumilice v Čechách p.č.231/34
 • podepsat smlouvu č. ZP-014340000560/001-HRD o zřízení věcného břemene  – plynová přípojka v k.ú. Bohumilice v Čechách p.č.607/1

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 33 dne 25.04.2022

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              25.04. 2022 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 32 ze dne 21. 03. 2022
 3. Cenová nabídka Elektronické úřední desky
 4. Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D
 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – el.přípojka v k.ú Bohumilice p.č.231/34 a plynová přípojka v k.ú.Bohumilice p.č.607/1
 6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031
 7. Bachl –  Stavební úpravy
 8. Návrh zprávy II o uplatňování územního plánu Bohumilice
 9. MAS Šumavsko – Strategický dokument
 10. Různé

V Bohumilicích 11.04.2022

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 11. 04. 2022

Jméno a podpis:

Sejmuto: 25. 04. 2022

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.32 – 21.03.2022.doc

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 21. 03. 2022

Přítomni: Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich, Pinkeová Jana

Omluveni: Nový Jaroslav

Hosté: J.Masáčková

Program:

1) Zahájení

2) Kontrola usnesení číslo 31 ze dne 21.02. 2022

3) Výběrové řízení na zhotovitele projektových a inženýrských dokumentací na výstavbu ČOV Bohumilice

4) Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D

5) Smlouva o prodeji a Smlouva o koupi pozemku par.č.219/33 a 128/24 v k.ú. Bohumilice v Čechách

6) Různé

1) Zahájení

Místostarosta obce Libor Vejtasa přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

2) Kontrola usnesení číslo 31 ze dne 21. 02. 2022

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 31 ze dne 21. 02. 2022. ZO bere na vědomí.

3) Výběrové řízení na zhotovitele projektových a inženýrských dokumentací na výstavbu ČOV Bohumilice

K výběrovému řízení na akci „ČOV Bohumilice“ byly osloveny tři firmy.

Zastupitelstvo obce Bohumilice schvaluje uzavření smlouvy na zhotovitele projektových a inženýrských dokumentací na výstavbu ČOV Bohumilice se společností: RONEX GROUP spol. s r.o., V Kasárnách 352, 384 51 Volary, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu 254.732 Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

4) Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D

ZO bere na vědomí, že smlouva o smlouvě budoucí s EG.D bude řešena na příštím zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice.

5) Smlouva o prodeji a Smlouva o koupi pozemku par.č. 219/33 a 128/24 v k.ú. Bohumilice v Čechách

ZO schvaluje smlouvu o prodeji pozemků parc. KN č. 219/33 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 241 m² a parc. KN č. 128/24 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 76 m² panu Dodoku Martinovi, bydliště Karla Čapka 711, 38701 Volyně za 6340 Kč. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje smlouvu o koupi nově vzniklého pozemku parc. KN č. 219/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 1352 m² dle geometrického plánu č. 444-33/2022 od Dodoka Martina, bydliště Karla Čapka 711, 38701 Volyně za 27.040 Kč. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

6) Různé

o ZO bere na vědomí Smlouvu o dílo s firmou LIMASTAV CZ s.r.o., se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1

o ZO schvaluje úklid obecních komunikací mechanickým způsobem, který zajišťuje f. Limastav.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsala: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Pavel Filip ..……………………….

Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 32 ze dne 21. 03. 2022

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

1. Schvaluje

– program zasedání

– zapisovatele a ověřovatele zápisu

– uzavření smlouvy na zhotovitele projektových a inženýrských dokumentací na výstavbu ČOV Bohumilice se společností: RONEX GROUP spol. s r.o., V Kasárnách 352, 384 51 Volary, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu 254.732 Kč bez DPH.

– smlouvu o prodeji pozemků parc. KN č. 219/33 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 241 m² a parc. KN č. 128/24 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 76 m² panu Dodoku Martinovi, bydliště Karla Čapka 711, 38701 Volyně za 1.520 Kč

– smlouvu o koupi nově vzniklého pozemku parc. KN č. 219/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře 1352 m² dle geometrického plánu č. 444-33/2022 od Dodoka Martina, bydliště Karla Čapka 711, 38701 Volyně za 27.040 Kč

– úklid obecních komunikací mechanickým způsobem, který zajišťuje f. Limastav

2. Neschvaluje

3. Bere na vědomí

– kontrolu usnesení číslo 31 ze dne 21. 02. 2022

– smlouva o smlouvě budoucí s EG.D bude řešena na příštím zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

– Smlouvu o dílo s firmou LIMASTAV CZ s.r.o., se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1

4. Ukládá starostovi

– sepsat smlouvu za projektové a inženýrské dokumentace na výstavbu ČOV Bohumilice se společností: RONEX GROUP spol. s r.o., V Kasárnách 352, 384 51 Volary

– sepsat smlouvy za prodej pozemků p. č. 219/33 a p. č. 128/24 v k. ú. Bohumilice v Čechách a koupi pozemku p.č. 219/38 v k. ú. Bohumilice v Čechách s panem Martinem Dodokem, Karla Čapka 711, 38701 Volyně

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 32 dne 21.03.2022

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              21.03. 2022 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 31 ze dne 21.02. 2022
 3. Výběrové řízení na zhotovitele projektových a inženýrských dokumentací na výstavbu ČOV Bohumilice
 4. Smlouva o smlouvě budoucí – s EG.D
 5. Smlouva o prodeji a Smlouva o koupi pozemku  par.č.219/33 a 128/24 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 6. Různé            

V Bohumilicích 14.03.2022

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 14. 03. 2022

Jméno a podpis:

Sejmuto: 21. 03. 2022

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.31 – 21.02.2022

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 21. 02. 2022

Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich, Pinkeová Jana

Omluveni:

Hosté: J.Masáčková

Program:

1) Zahájení

2) Kontrola usnesení číslo 30 ze dne 20.12. 2021

3) Výběrové řízení na opravu „požární nádrž Bohumilice“

4) MŠ Bohumilice „rezervní fond, elektronické zabezpečení“

5) Dodatek ke smlouvě ČOV „Lokalita na závisti“

6) Smlouva o poskytování právních služeb

7) ČOV Bohumilice

8) Inventarizace obce Bohumilice

9) Různé

1) Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

2) Kontrola usnesení číslo 30 ze dne 20. 12. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 30 ze dne 20. 12. 2021. ZO bere na vědomí.

3) Výběrové řízení na akci „Oprava požární nádrže Bohumilice“

Zastupitelstvo obce Bohumilice, na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Oprava požární nádrže na p.č. 89/2 k.ú. Bohumilice v Čechách“ s účastníkem: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, který nabídl celkovou cenu 1 899 141,98 Kč bez DPH, tj. 2 297 961,80 Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

4) MŠ Bohumilice „rezervní fond, elektronické zabezpečení“

ZO bere na vědomí výši zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Bohumilice.

ZO schvaluje provedení elektronického zabezpečovacího zařízení v objektu MŠ Bohumilice.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

5) Dodatek ke smlouvě ČOV „Lokalita na Závisti“

ZO schvaluje Dodatek č.2 hospodářské smlouvy č. S/21/ČOV/2000 ze dne 1.10.2000 – napojení RD v lokalitě na Závisti na ČOV firmy AGV s.r.o.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

6) Smlouva o poskytování právních služeb

ZO schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb s Mgr. Eliškou Ketzerovou, Ph.D., LL.M., advokátkou, Reg. č. ČAK: 14134, IČO: 746 13 651

Se sídlem: Pivovarská 60/12, 385 01 Vimperk

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

7) ČOV Bohumilice

ZO schvaluje na podání cenové nabídky na akci „ČOV Bohumilice“ oslovení těchto tří firem:

– Filip Machus, Inženýrská činnost ve výstavbě, Dukelská 482, 386 01 Strakonice

– Ing. Pavel Štěpán, Hlincova Hora 19, 373 71 Hlincova Hora

– RONEX GROUP spol. s r.o., V Kasárnách 352, 384 51 Volary

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno

8) Inventarizace obce Bohumilice

ZO byla ke dni 14. 01. 2022 provedena a ukončena řádná roční inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků. Inventarizační komise předala podklady účetní obce k dalšímu zpracování, aby bylo možno provést roční uzávěrku a vytvořit zápis o provedení roční inventarizace. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. ZO bere na vědomí.

9) Různé

o ZO bere na vědomí pořádání dětského dne v sobotu 11.6.2022 s atrakcemi.

o ZO schvaluje přechod k novému dodavateli elektrické energie E-on. Starosta je pověřením sepsáním smlouvy. Zároveň firma E-on zajistí výpověď ze smlouvy u stávajícího dodavatele ARMEX Energy. Důvod výpovědi je navýšení cen.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

o ZO schvaluje výrobu nové webové stránky obce Bohumilice od firmy Galileo Corporation s.r.o.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsala: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Pavel Filip ..……………………….

Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 31 ze dne 21. 02. 2022

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

1. Schvaluje

– program zasedání

– zapisovatele a ověřovatele zápisu

– na doporučení hodnotící komise, uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Oprava požární nádrže na p.č. 89/2 k.ú. Bohumilice v Čechách“ s účastníkem: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, který nabídl celkovou cenu 1 899 141,98 Kč bez DPH, tj. 2 297 961,80 Kč včetně DPH.

– provedení elektronického zabezpečovacího zařízení v objektu MŠ Bohumilice

– Dodatek č.2 hospodářské smlouvy č. S/21/ČOV/2000 ze dne 1.10.2000 – napojení RD v lokalitě na Závisti na ČOV firmy AGV s.r.o.

– Smlouvu o poskytování právních služeb s Mgr. Eliškou Ketzerovou, Ph.D., LL.M., advokátkou, Reg. č. ČAK: 14134, IČO: 746 13 651, Se sídlem: Pivovarská 60/12, 385 01 Vimperk

– na podání cenové nabídky na akci „ČOV Bohumilice“ oslovení těchto tří firem:

– Filip Machus, Inženýrská činnost ve výstavbě, Dukelská 482, 386 01 Strakonice

– Ing. Pavel Štěpán, Hlincova Hora 19, 373 71 Hlincova Hora

– RONEX GROUP spol. s r.o., V Kasárnách 352, 384 51 Volary

– výrobu nové webové stránky obce Bohumilice od firmy Galileo Corporation s.r.o.

– přechod k novému dodavateli elektrické energie E-on

2. Neschvaluje

3. Bere na vědomí

– kontrolu usnesení číslo 30 ze dne 20. 12. 2021

– výši zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Bohumilice

– roční inventarizaci obce Bohumilice

– pořádání dětského dne v sobotu 11.6.2022 s atrakcemi

4. Ukládá starostovi

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 31 dne 21.02.2022

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              21.02. 2022 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 30 ze dne 20.12. 2021
 3. Výběrové řízení na opravu „požární nádrž Bohumilice“
 4. MŠ Bohumilice „rezervní fond, elektronické zabezpečení“
 5. Dodatek ke smlouvě ČOV. „Lokalita na závisti“
 6. Smlouva o poskytování právních služeb
 7. ČOV. Bohumilice
 8. Inventarizace obce Bohumilice
 9. Různé           

V Bohumilicích 14.02.2022

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 14. 02. 2022

Jméno a podpis:

Sejmuto: 21. 02. 2022

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.30 – 20.12.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 20. 12. 2021

Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich, Pinkeová Jana

Omluveni:

Hosté: J.Masáčková

Program:

1) Zahájení

2) Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 02.12. 2021

3) Seznam uchazečů na výběrové řízení „požární nádrž Bohumilice“

4) Různé

1) Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

2) Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 02. 12. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 29 ze dne 02. 12. 2021. ZO bere na vědomí.

3) Seznam uchazečů na výběrové řízení akce „Oprava požární nádrže Bohumilice“

ZO schvaluje na podání cenové nabídky na akci „Oprava požární nádrže Bohumilice“ oslovení těchto čtyřech firem:

– Stavimperk s.r.o., 385 01 Vimperk – U Sloupů 19

– VKB stavby s.r.o., Buk 51, 383 01 Prachatice

– RENO Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

– Prima, a.s., Raisova 1004, 386 01 Strakonice

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

4) Různé

Plán inventur

ZO schvaluje plán inventur za rok 2021 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb. Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsala: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Pavel Filip ..……………………….

Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 30 ze dne 20. 12. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

1. Schvaluje

– program zasedání

– zapisovatele a ověřovatele zápisu

– na podání cenové nabídky na akci „Oprava požární nádrže Bohumilice“ oslovení těchto čtyřech firem: Stavimperk s.r.o., 385 01 Vimperk – U Sloupů 19

VKB stavby s.r.o., Buk 51, 383 01 Prachatice

RENO Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Prima, a.s., Raisova 1004, 386 01 Strakonice

– plán inventur za rok 2021 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.

2. Neschvaluje

3. Bere na vědomí

– kontrolu usnesení číslo 29 ze dne 02. 12. 2021

4. Ukládá starostovi

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 30 dne 20.12.2021

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              20.12. 2021 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 02.12. 2021
 3. Seznam uchazečů na výběrové řízení „požární nádrž Bohumilice“
 4. Různé           

V Bohumilicích 13.12.2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 13. 12. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 20. 12. 2021

Jméno a podpis: