Category Archives: Zápisy rady

Zápis ze zasedání ZO č.30 – 20.12.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 20. 12. 2021

Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich, Pinkeová Jana

Omluveni:

Hosté: J.Masáčková

Program:

1) Zahájení

2) Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 02.12. 2021

3) Seznam uchazečů na výběrové řízení „požární nádrž Bohumilice“

4) Různé

1) Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

2) Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 02. 12. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 29 ze dne 02. 12. 2021. ZO bere na vědomí.

3) Seznam uchazečů na výběrové řízení akce „Oprava požární nádrže Bohumilice“

ZO schvaluje na podání cenové nabídky na akci „Oprava požární nádrže Bohumilice“ oslovení těchto čtyřech firem:

– Stavimperk s.r.o., 385 01 Vimperk – U Sloupů 19

– VKB stavby s.r.o., Buk 51, 383 01 Prachatice

– RENO Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

– Prima, a.s., Raisova 1004, 386 01 Strakonice

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

4) Různé

Plán inventur

ZO schvaluje plán inventur za rok 2021 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb. Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsala: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Pavel Filip ..……………………….

Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 30 ze dne 20. 12. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

1. Schvaluje

– program zasedání

– zapisovatele a ověřovatele zápisu

– na podání cenové nabídky na akci „Oprava požární nádrže Bohumilice“ oslovení těchto čtyřech firem: Stavimperk s.r.o., 385 01 Vimperk – U Sloupů 19

VKB stavby s.r.o., Buk 51, 383 01 Prachatice

RENO Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Prima, a.s., Raisova 1004, 386 01 Strakonice

– plán inventur za rok 2021 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.

2. Neschvaluje

3. Bere na vědomí

– kontrolu usnesení číslo 29 ze dne 02. 12. 2021

4. Ukládá starostovi

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 30 dne 20.12.2021

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              20.12. 2021 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 29 ze dne 02.12. 2021
 3. Seznam uchazečů na výběrové řízení „požární nádrž Bohumilice“
 4. Různé           

V Bohumilicích 13.12.2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 13. 12. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 20. 12. 2021

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.29 – 02.12.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 02. 12. 2021

Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich, Pinkeová Jana

Omluveni:

Hosté: J.Masáčková

Program:

1) Zahájení

2) Kontrola usnesení číslo 28 ze dne 18.10.2021

3) Návrh Rozpočtu 2022

4) Návrh Střednědobého Výhledu 2023-2024

5) Dodatek č.5 ke Zřizovací listině MŠ

6) ČEVAK-vodné, stočné

7) Místní poplatky-TKO 2022

8) Zimní údržba-plán

9) Různé

1) Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

2) Kontrola usnesení číslo 28 ze dne 18. 10. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 28 ze dne 18. 10. 2021. ZO bere na vědomí.

3) Návrh rozpočtu 2022

ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Bohumilice na rok 2022. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice a je nedílnou součástí zápisu – Příloha č.1.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

4) Návrh střednědobého výhledu 2023-2024

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2023-2024. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice a je nedílnou součástí zápisu – Příloha č. 2.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

5) Dodatek č.5 ke Zřizovací listině MŠ

ZO schvaluje Dodatek č.5 ke Zřizovací listině MŠ.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

6) ČEVAK-vodné, stočné

ZO schvaluje návrh ceny vodného a stočného na rok 2022 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2022. Vodné na rok 2022 bude ve výši 38,12 Kč s DPH, stočné na rok 2022 bude ve výši 17,70 Kč s DPH.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

7) Místní poplatky-TKO 2022

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba poplatku za TKO od 1.1. 2022 pro občana činí 660 Kč (je navýšena o 110 Kč) a pro právnické osoby činí 2.100 Kč (je navýšena o 300 Kč).

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 1. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

8) Zimní údržba-plán

ZO schvaluje plán zimní údržby 2021/2022, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu budou zajišťovat Stanislav Zídek, Bořanovice a Imrich Pinke, Bohumilice. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smluv.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

9) Různé

o Rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2022

ZO schvaluje návrh rozpočtu MŠ Bohumilice na rok 2022.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

o Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2023 – 2024

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2023-2024.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

o Cestovné na rok 2022

ZO schvaluje použití osobních aut SPZ 4C8 2526 , SPZ 5C9 7429 a 4C8 2412 pro služební účely obce Bohumilice.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

o Bezúplatný převod pozemku

ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 219/32 v k.ú. Bohumilice v Čechách za účelem vybudování ČOV – jedná se o plochu Z1/3 Územního plánu Bohumilice.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

o Žádost o dotaci z POV

ZO schvaluje žádost o dotaci z POV na umístění jednoho radaru v obci Bohumilice.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

o ZO schvaluje koupi zahradní techniky na údržbu zeleně.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

o ZO schvaluje podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj – program podpory místních komunikací – na opravu komunikace na poz. parc. KN č. 616/5 k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, v délce 265 m.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsala: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Pavel Filip ..……………………….

Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 29 ze dne 02. 12. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

1. Schvaluje

– program zasedání

– zapisovatele a ověřovatele zápisu

– návrh rozpočtu obce Bohumilice na rok 2022 – Příloha č.1

– střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2023-2024 – Příloha č. 2

– Dodatek č.5 ke Zřizovací listině MŠ

– návrh ceny vodného a stočného na rok 2022 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2022. Vodné na rok 2022 bude ve výši 38,12 Kč s DPH, stočné na rok 2022 bude ve výši 17,70 Kč s DPH.

– Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba poplatku za TKO od 1.1. 2022 pro občana činí 660 Kč (je navýšena o 110 Kč) a pro právnické osoby činí 2.100 Kč (je navýšena o 300 Kč).

– plán zimní údržby 2021/2022, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu budou zajišťovat Stanislav Zídek, Bořanovice a Imrich Pinke, Bohumilice. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smluv

– návrh rozpočtu MŠ Bohumilice na rok 2022

– střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2023-2024

– použití osobních aut SPZ 4C8 2526 , SPZ 5C9 7429 a 4C8 2412 pro služební účely obce Bohumilice

– bezúplatný převod pozemku p.p.č. 219/32 v k.ú. Bohumilice v Čechách za účelem vybudování ČOV – jedná se o plochu Z1/3 Územního plánu Bohumilice

– žádost o dotaci z POV na umístění jednoho radaru v obci Bohumilice

– schvaluje koupi zahradní techniky na údržbu zeleně

– podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj – program podpory místních komunikací – na opravu komunikace na poz. parc. KN č. 616/5 k. ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, v délce 265 m.

2. Neschvaluje

3. Bere na vědomí

– kontrolu usnesení číslo 28 ze dne 18. 10. 2021

4. Ukládá starostovi

– sepsat smlouvy na plán zimní údržby 2021/2022, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu budou zajišťovat Stanislav Zídek, Bořanovice a Imrich Pinke, Bohumilice

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 29 dne 02.12.2021

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání: Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání: 02.12. 2021 od 17:00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 28 ze dne 18.10.2021
 3. Návrh Rozpočtu 2022
 4. Návrh Střednědobého Výhledu 2023-2024
 5. Dodatek č.5 ke Zřizovací listině MŠ
 6. ČEVAK-vodné, stočné
 7. Místní poplatky-TKO 2022
 8. Zimní údržba-plán
 9. Různé

V Bohumilicích 25.11.2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 25. 11. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 02. 12. 2021

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.28 – 18.10.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 18. 10. 2021

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich, Pinkeová Jana

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 27 ze dne 09.08.2021
 3. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023 obce Bohumilice
 4. Žádost o příspěvek včelaři
 5. Žádost o příspěvek sportovci
 6. Dohody o provedení práce
 7. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Bohumilice
 8. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 27 ze dne 09. 08. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 27 ze dne 09. 08. 2021. ZO bere na vědomí.

 • Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023 obce Bohumilice

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na roky 2022-2023. Střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na roky 2022-2023 je nedílnou součástí zápisu – Příloha č. 1.

Z dlouhodobých závazků byla vrácena kauce ve výši 6.504 Kč z důvodu dodržování platební morálky.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Žádost o příspěvek včelaři

ZO schvaluje dvě žádosti o přidělení finanční podpory z rozpočtu obce Bohumilice, podpora chovu včelstev pro FO i PO v k.ú. Bohumilice v Čechách pro rok 2021, v celkové ceně 7.500 Kč.

1.žádost – 11 včelstev – 3.300 Kč

2.žádost – 14 včelstev – 4.200 Kč

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Žádost o příspěvek sportovci

ZO schvaluje žádost o přidělení finanční podpory z rozpočtu obce Bohumilice – podpora sportovních aktivit pro rok 2021 podaná ve výši 6.000 Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Dohody o provedení práce

ZO schvaluje dohody o provedení práce u zastupitelů:

 • – místostarosta – uzavřená dohoda o údržbě zeleně
 • – zastupitel – uzavřená dohoda knihovnice

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Bohumilice

ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Bohumilice.

 • Různé
 •  

Zapsala:          Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                    ..……………………….

                        Josef Preněk              …………………………

Usnesení č. 28 ze dne 18. 10. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na roky 2022-2023. Střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na roky 2022-2023 je Příloha č. 1 zápisu. Z dlouhodobých závazků byla vrácena kauce ve výši 6.504 Kč z důvodu dodržování platební morálky.
 5. dvě žádosti o přidělení finanční podpory z rozpočtu obce Bohumilice, podpora chovu včelstev pro FO i PO v k.ú. Bohumilice v Čechách pro rok 2021, v celkové ceně 7.500 Kč. 1.žádost – 11 včelstev – 3.300 Kč. 2.žádost – 14 včelstev – 4.200 Kč.
 6. žádost o přidělení finanční podpory z rozpočtu obce Bohumilice – podpora sportovních aktivit pro rok 2021 podaná ve výši 6.000 Kč
 7. dohody o provedení práce u zastupitelů:

– místostarosta – uzavřená dohoda o údržbě zeleně

– zastupitel – uzavřená dohoda knihovnice

 •  
 • Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 27 ze dne 09. 08. 2021
 • zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Bohumilice
 • Ukládá starostovi
 •  

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 28 – 11.10.2021

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání: Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání: 18.10. 2021 od 17:30 hodin

Navržený program:

1) Zahájení

2) Kontrola usnesení číslo 27 ze dne 09.08.2021

3) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023 obce Bohumilice

4) Žádost o příspěvek včelaři

5) Žádost o příspěvek sportovci

6) Dohody o provedení práce

7) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Bohumilice

8) Různé

V Bohumilicích 11.10.2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 11. 10. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 18. 10. 2021

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.27 – 09.08.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 09. 08. 2021

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Filip Pavel, Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:       J. Pinkeová

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 26 ze dne 12.07.2021
 3. MŠ Bohumilice – Výběrové řízení multifunkční hřiště
 4. Oprava vodní nádrže na pozemku p.č. 89/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 5. Změna územního plánu č. 3 obce Bohumilice
 6. Různé                
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatele zápisu Jindřicha Malého, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 26 ze dne 12. 07. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 26 ze dne 12. 07. 2021. ZO bere na vědomí.

 • MŠ Bohumilice – výběrové řízení multifunkčního hřiště

Do 02.08.2021 dorazily do naší emailové schránky 2 nabídky. Třetí firma (firma ONYX-wood spol. s r.o.) se výběrového řízení účastnit nechtěla. První nabídka byla od firmy Hřiště Smart s.r.o. ve výši 525.804,- Kč. Druhá nabídka byla od firmy 4soft s.r.o. ve výši 480.707,- Kč. Zastupitelstvo vybralo firmu 4soft s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Oprava vodní nádrže na pozemku p.č. 89/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách

ZO souhlasí s podáním žádosti o dotační prostředky do programu MZ na akci: „Oprava vodní nádrže na p.č. 89/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách“

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Změna územního plánu č. 3 obce Bohumilice

Zastupitelstvo obce Bohumilice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

a)  bere na vědomí dokumentaci návrhu změny č. 3 ÚP Bohumilice tak, jak byla pojednána,

b)  konstatuje, že návrh změny č. 3 ÚP Bohumilice není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 ČR v I. až III., V. až VII. aktualizaci ani s vydanou 1., 2., 3., 5. až 7. aktualizací zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a není v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, ze dne 13.07.2021 pod čj. KUJCK 77069/2021

c)  schvaluje vydat v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 3 územního plánu Bohumilice

d)  ukládá panu Jaroslavu Novému, starostovi obce, zajistit:

1)         prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 3 ÚP Bohumilice, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu

2)         zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o změně územního plánu Bohumilice

Výsledek hlasování:   Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • Na žádost majitele Hostince pod Kostelem zastupitelstvo schválilo snížení TKO pro rok 2021 z důvodu neprovozování živnosti.

Výsledek hlasování:   Pro 6.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje opravu místní komunikace p.č. 616/5 k.ú. Bohumilice v Čechách po přívalovém dešti

Výsledek hlasování:   Pro 6.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno

 • ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5

Výsledek hlasování:   Pro 6.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno

Zapsal:            Jindřich Malý              …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 27 ze dne 09. 08. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. cenovou nabídku od firmy 4soft s.r.o. na akci „Multifunkční plocha s litým polyuretanovým povrchem a s plně probarvenou herní grafikou“ v areálu MŠ Bohumilice.
 5. podání žádosti o dotační prostředky na akci: „Oprava vodní nádrže na p.č. 89/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách“
 6. vydat v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 3 územního plánu Bohumilice
 7. snížení TKO na rok 2021 pro Hostinec pod Kostelem
 8. opravu místní komunikace p.č. 616/5 k.ú. Bohumilice v Čechách po přívalovém dešti
 9. rozpočtové opatření č. 5
 • Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 26 ze dne 12. 07. 2021
 • podepsání žádosti o dotační prostředky do programu MZ na akci: „Oprava vodní nádrže na p.č. 89/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách“
 • dokumentaci návrhu změny č. 3 ÚP Bohumilice tak, jak byla pojednána
 • Ukládá starostovi
 • podepsat smlouvu s firmou 4soft s.r.o. na akci „Multifunkční plocha s litým polyuretanovým povrchem a s plně probarvenou herní grafikou“ v areálu MŠ Bohumilice.
 • prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 3 ÚP Bohumilice, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu
 • zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o změně územního plánu Bohumilice

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Zápis ze zasedání ZO č.26 – 12.07.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 12. 07. 2021

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 25 ze dne 24.05.2021
 3. Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 4. Darovací smlouva
 5. Spisový a skartační řád obce Bohumilice
 6. Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s.r.o. v Bohumilicích
 7. Různé                
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 25 ze dne 24. 05. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 25 ze dne 24. 05. 2021. ZO bere na vědomí.

 • Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách

K výběrovému řízení na akci „Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách“ byly osloveny tři firmy.

Zastupitelstvo obce Bohumilice, na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách“ se společností: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu 589 549,96 Kč bez DPH, tj. 713 355,45 Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Darovací smlouva

ZO schvaluje darovací smlouvu pro obec Hrušky ve výši 50.000,-Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Spisový a skartační řád obce Bohumilice

ZO schvaluje spisový a skartační řád Obecního úřadu Bohumilice s platností od 1.7.2021.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s.r.o. v Bohumilicích

ZO schvaluje projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci „Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s r.o. v Bohumilicích“

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje podání cenové nabídky na akci „Multifunkční plocha s litým polyuretanovým povrchem a s plně probarvenou herní grafikou“ v areálu MŠ Bohumilice. Pro výběrové řízení budou osloveny tři firmy – ONYX wood spol. s r.o., Hřiště Smart s.r.o. a 4soft, s.r.o.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 26 ze dne 12. 07. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. na doporučení hodnotící komise, uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách“ se společností: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu 589 549,96 Kč bez DPH, tj. 713 355,45 Kč včetně DPH.
 5. darovací smlouvu pro obec Hrušky ve výši 50.000,-Kč
 6. spisový a skartační řád Obecního úřadu Bohumilice s platností od 1.7.2021
 7. projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci „Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s r.o. v Bohumilicích“
 8. podání cenové nabídky na akci „Multifunkční plocha s litým polyuretanovým povrchem a s plně probarvenou herní grafikou“ v areálu MŠ Bohumilice. Pro výběrové řízení budou osloveny tři firmy – ONYX wood spol. s r.o., Hřiště Smart s.r.o. a 4soft, s.r.o.
 9. Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 25 ze dne 24. 05. 2021
 • Ukládá starostovi
 • podepsat smlouvu na akci „Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách“ se společností: Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, IČ: 05266441

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.26 – 12.07.2021

Informace

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              12.07. 2021 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 25 ze dne 24.05.2021
 3. Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na p.č.616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 4. Darovací smlouva
 5. Spisový a skartační řád obce Bohumilice
 6. Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s.r.o. v Bohumilicích
 7. Různé                

V Bohumilicích 01.07.2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 01. 07. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 12. 07. 2021

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.25 – 24.05.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 24. 05. 2021

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 24 ze dne 19.04.2021
 3. Návrh závěrečného účtu za rok 2020
 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Bohumilice
 5. Účetní závěrka obce Bohumilice a účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2020
 6. Rozpočtové opatření č. 3
 7. MŠ Bohumilice
 8. Obecní lesy
 9. Různé                 
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 24 ze dne 19. 04. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 24 ze dne 19. 04. 2021. ZO bere na vědomí.

 • Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Starosta obce předložil ZO ke schválení Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2020.

Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední i elektronické úřední desce od 06. 05. 2021 do 24. 05. 2021.

ZO projednali a následně schválili Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2020 bez výhrad.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Bohumilice

ZO schvaluje „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020“ bez výhrad.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Účetní závěrka obce Bohumilice a účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2020

ZO schvaluje účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2020.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Bohumilice za rok 2020 včetně hospodářského výsledku.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtové opatření č. 3

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021, jež je součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • MŠ Bohumilice

Vichřicí byla poškozena střecha na zahradním domku, bude provedena její oprava, kterou zajistí Obec Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Obecní lesy

ZO bylo seznámeno s ukončením těžby dřeva včetně úklidu v obecních lesích. Konečný zisk po odečtení všech nákladů činí 113 tisíc Kč. ZO schvaluje využití tohoto zisku k opětovnému zalesnění 2/3 lesních pozemků a vybudují se tam oplocenky.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje smlouvu č. PI-001030066540/002-SECB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu s názvem „Bohumilice – kNN, 69/1, p. No“. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje zpřístupnění obecního pozemku p.č. 632/6 v k.ú. Bohumilice v Čechách ke kapličce V Hájku.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 25 ze dne 24. 05. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2020 bez výhrad
 5. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad
 6. účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2020
 7. účetní závěrku MŠ Bohumilice za rok 2020 včetně hospodářského výsledku
 8. rozpočtové opatření č. 3/2021, jež je součástí zápisu
 9. opravu střechy na zahradním domku, kterou zajistí Obec Bohumilice
 10. využití zisku z těžby dřeva v obecních lesích k opětovnému zalesnění 2/3 lesních pozemků a vybudují se tam oplocenky
 11. smlouvu č. PI-001030066540/002-SECB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu s názvem „Bohumilice – kNN, 69/1, p. No“
 12. zpřístupnění obecního pozemku p.č. 632/6 v k.ú. Bohumilice v Čechách ke kapličce V Hájku
 13. Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 24 ze dne 19. 04. 2021
 • Ukládá starostovi
 • podepsat smlouvu č. PI-001030066540/002-SECB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu s názvem „Bohumilice – kNN, 69/1, p. No“

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice