Category Archives: Zápisy rady

Oznámení zastupitelstvo č.25 24.05.2021

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              24.05. 2021 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 24 ze dne 19.04.2021
 3. Návrh závěrečného účtu za rok 2020
 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Bohumilice
 5. Účetní závěrka obce Bohumilice a účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2020
 6. Rozpočtové opatření č. 3
 7. MŠ Bohumilice
 8. Obecní lesy
 9. Různé                 

V Bohumilicích 17.05.2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 17. 05. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 24. 05. 2021

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.24 – 19.04.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 19. 04. 2021

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 23 ze dne 15. 02. 2021
 3. Obecní lesy
 4. MŠ Bohumilice
 5. Obecní Les
 6. Úklid obecních komunikací
 7. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 23 ze dne 15. 02. 2021

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 23 ze dne 15. 02. 2021. ZO bere na vědomí.

 • Obecní lesy

ZO bylo seznámeno s ukončením těžby v obecních lesích. ZO schvaluje úklid po těžbě obecních lesů, do konce roku se pozemky zkulturní a 1/3 z nich se zalesní a vybudují se tam oplocenky.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • MŠ Bohumilice

ZO bylo seznámeno s poražením dvou stromů napadených kůrovcem, s předběžnou studií na vytvoření podkroví v budově nad mateřskou školou a s přijetím účelového daru OOP od MĚÚ Vimperk. ZO bere na vědomí.

 • Obecní les
 • Úklid obecních komunikací

ZO schvaluje úklid obecních komunikací mechanickým způsobem, který zajišťuje f. Limastav.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje návrh na pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Bohumilice na snížení procenta zeleně ve výrobním areálu v lokaci VL (za řekou) f. Bachl z 30% na 10%.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO neschvaluje projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci „Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s r.o. v Bohumilicích“

Výsledek hlasování:   Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO bere na vědomí prodej pozemku p.č. 121/33 v k.ú. Bohumilice v Čechách.
 • ZO neschvaluje účast na výběrovém řízení č. 1501/LIC/2021 na výběr kupujícího pozemku p.č. 121/33 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:   Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 24 ze dne 19. 04. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. úklid po těžbě obecních lesů, do konce roku se pozemky zkulturní a 1/3 z nich se zalesní a vybudují se tam oplocenky
 5. úklid obecních komunikací mechanickým způsobem, který zajišťuje f. Limastav
 6. na pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Bohumilice na snížení procenta zeleně ve výrobním areálu v lokaci VL (za řekou) f. Bachl z 30% na 10%
 7. Neschvaluje
 8. projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci „Stavební úpravy hal E a F, zásobování granulátem v areálu firmy Bachl spol. s r.o. v Bohumilicích“
 9. účast na výběrovém řízení č. 1501/LIC/2021 na výběr kupujícího pozemku p.č. 121/33 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 23 ze dne 15. 02. 2021
 • poražení dvou stromů napadených kůrovcem, předběžnou studii na vytvoření podkroví v budově nad mateřskou školou a přijetí účelového daru OOP od MĚÚ Vimperk
 • prodej pozemku p.č. 121/33 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • Ukládá starostovi
 •  

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 24 – 19.04. 2021

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              19. 04. 2021 od 17:00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 23 ze dne 15. 02. 2021
 3. Obecní lesy
 4. MŠ Bohumilice
 5. Obecní Les
 6. Úklid obecních komunikací
 7. Různé

V Bohumilicích 12. 04. 2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 12. 02. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 19. 02. 2021

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.23 – 15.02.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 15. 02. 2021

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 22 ze dne 07. 12. 2020
 3. Inventarizace obce Bohumilice
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene
 5. Obecní Les
 6. Mateřská škola- podání dotace
 7. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 22 ze dne 07. 12. 2020

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 22 ze dne 07. 12. 2020. ZO bere na vědomí.

 • Inventarizace obce Bohumilice

ZO byla ke dni 18. 01. 2021 provedena a ukončena řádná roční inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků. Inventarizační komise předala podklady účetní obce k dalšímu zpracování, aby bylo možno provést roční uzávěrku a vytvořit zápis o provedení roční inventarizace. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. ZO bere na vědomí.

 • Smlouva o zřízení věcného břemene

ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:

PI-001030065401/002-SECB s firmou EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Obecní les

ZO schvaluje vykácení obecních lesů postižených kůrovcovou kalamitou, práce zajistí správce lesa Ing. Kajml.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Mateřská škola- podání dotace

ZO schvaluje požádání o dotaci na multifunkční hřiště v areálu MŠ Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje žádost o umístění stavby RD s valbovou střechou na p.p.č. 121/14 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje nájemci bytu č. 1 na adrese Bohumilice 44 možnost pronajmout tento byt třetí osobě.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje navýšení pojištění Obce Bohumilice o pojištění cvičebních strojů a pojištění odpovědnosti.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 23 ze dne 15. 02. 2021

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PI-001030065401/002-SECB s firmou EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.
 5. vykácení obecních lesů postižených kůrovcovou kalamitou, práce zajistí správce lesa Ing. Kajml
 6. požádání o dotaci na multifunkční hřiště v areálu MŠ Bohumilice
 7. žádost o umístění stavby RD s valbovou střechou na p.p.č. 121/14 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 8. nájemci bytu č. 1 na adrese Bohumilice 44 možnost pronajmout tento byt třetí osobě
 9. navýšení pojištění Obce Bohumilice o pojištění cvičebních strojů a pojištění odpovědnosti
 10. Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 22 ze dne 07. 12. 2020
 • roční inventarizaci obce Bohumilice
 • Ukládá starostovi
 • podepsat Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: PI-001030065401/002-SECB s firmou EG.D, a.s.

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 23 – 15.02. 2021

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              15. 02. 2021 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 22 ze dne 07. 12. 2020
 3. Inventarizace obce Bohumilice

                     4)   Smlouva o zřízení věcného břemene

5)   Obecní Les

6)   Mateřská škola- podání dotace

7)   Různé

V Bohumilicích 08. 02. 2021

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 08. 02. 2021

Jméno a podpis:

Sejmuto: 15. 02. 2021

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.22 – 7.12.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 07. 12. 2020

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             J.Masáčková

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 21 ze dne 12. 10. 2020
 3. Rozpočet obce Bohumilice na rok 2021
 4. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022- 2023
 5. Rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2021
 6. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2022-2023
 7. Změna č. 3 ÚP Bohumilice a  územní studie lokalita Z 7
 8. ČEVAK a.s.: vodné, stočné
 9. Plán inventur
 10. Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na parc. č. 615/5 a 616/11v k. ú. Bohumilice v Čechách
 11. Nabývání s pozemky
 12. Podpora chovu včelstev
 13. Zimní údržba
 14. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 21 ze dne 12. 10. 2020

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 21 ze dne 12. 10. 2020. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2021

ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Bohumilice na rok 2021. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice a je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022- 2023

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2022-2023. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice a je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2021

ZO schvaluje návrh rozpočtu MŠ Bohumilice na rok 2021.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2022 – 2023

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2022-2023.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Změna č. 3 ÚP Bohumilice a  územní studie lokalita Z 7

Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), o pořízení změny č. 3 územního plánu Bohumilice ve zkráceném postupu podle § 55 až § 55c stavebního zákona, který bude obsahovat posunutí plochy pro technické vybavení (kořenová ČOV) a vymezení plochy pro zemědělství ve spojení se zúžením koridoru pro VN s tím, že lze stanovit v souladu s ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona prvky regulačního plánu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje zpracování územní studie lokality Z 7. Tuto studii vypracuje Ing. arch. Jan Stach z Architektonického studia ASKA. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ČEVAK a.s.: vodné, stočné

ZO schvaluje návrh ceny vodného a stočného na rok 2021 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2021. Vodné na rok 2021 bude ve výši 32,84 Kč bez DPH, stočné na rok 2021 bude ve výši 15,18 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Plán inventur

ZO schvaluje plán inventur za rok 2020 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na parc. č. 615/5 a 616/11 v k. ú. Bohumilice v Čechách

ZO schvaluje podání žádosti o finanční podporu z programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram „Podpora obnovy a rozvoje venkova“

DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na akci „Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na parc. č. 616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách“.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Nabývání s pozemky

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 607/17 v k.ú. Bohumilice v Čechách za cenu 7.700 Kč.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje bezúplatnou směnu pozemku p.č. 616/21 za pozemek p.č. 445/17 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje bezúplatnou směnu pozemku p.č. 628 za pozemek p.č. 629/8 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Podpora chovu včelstev

ZO schvaluje dvě žádosti o přidělení finanční podpory z rozpočtu obce Bohumilice, podpora chovu včelstev pro FO i PO v k.ú. Bohumilice v Čechách pro rok 2020, v celkové ceně 8.700 Kč.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Zimní údržba

ZO schvaluje plán zimní údržby 2020/2021, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smluv.

Na místech – areál MŠ, před prodejnou COOP, před kostelem a 2x v Chalupách – jsou umístěny nádoby s posypem.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Různé
 2. Cestovné na rok 2021 – ZO schvaluje použití osobních aut SPZ 4C8 2526 , SPZ 5C9 7429 a 4C8 2412 pro služební účely obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:          Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2020, jež je součástí zápisu.

Výsledek hlasování:          Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje koupi jednoho solárního svítidla dle cenové nabídky v celkové částce včetně instalace 45.984 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:          Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje návrh pachtovní smlouvy s Jiřím Staňkem s výší nájmu 2.000 Kč/ha, příloha k návrhu k pachtovní smlouvě je součástí zápisu. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:          Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 22 ze dne 07. 12. 2020

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. návrh rozpočtu obce Bohumilice na rok 2021
 5. střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2022-2023
 6. schvaluje návrh rozpočtu MŠ Bohumilice na rok 2021
 7. střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bohumilice na období 2022-2023
 8. rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), o pořízení změny č. 3 územního plánu Bohumilice ve zkráceném postupu podle § 55 až § 55c stavebního zákona, který bude obsahovat posunutí plochy pro technické vybavení (kořenová ČOV) a vymezení plochy pro zemědělství ve spojení se zúžením koridoru pro VN s tím, že lze stanovit v souladu s ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona prvky regulačního plánu
 9. zpracování územní studie lokality Z 7, kterou vypracuje Ing. arch. Jan Stach z Architektonického studia ASKA.
 10. návrh ceny vodného a stočného na rok 2021 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2021. Vodné na rok 2021 bude ve výši 32,84 Kč bez DPH, stočné na rok 2021 bude ve výši 15,18 Kč bez DPH
 11. plán inventur za rok 2020 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.
 12. podání žádosti o finanční podporu z programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na akci „Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na parc. č. 616/5 a 616/11 v k.ú. Bohumilice v Čechách“
 13. prodej pozemku p.č. 607/17 v k.ú. Bohumilice v Čechách za cenu 7.700 Kč
 14. bezúplatnou směnu pozemku p.č. 616/21 za pozemek p.č. 445/17 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 15. bezúplatnou směnu pozemku p.č. 628 za pozemek p.č. 629/8 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 16. dvě žádosti o přidělení finanční podpory z rozpočtu obce Bohumilice, podpora chovu včelstev pro FO i PO v k.ú. Bohumilice v Čechách pro rok 2020, v celkové ceně 8.700 Kč
 17. plán zimní údržby 2020/2021, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke
 18. použití osobních aut SPZ 4C8 2526 , SPZ 5C9 7429  a 4C8 2412 pro služební účely obce Bohumilice
 19. rozpočtovou změnu č. 3/2020, jež je součástí zápisu
 20. koupi jednoho solárního svítidla dle cenové nabídky v celkové částce včetně instalace 45.984 Kč bez DPH
 21. návrh pachtovní smlouvy s Jiřím Staňkem s výší nájmu 2.000,-Kč/ha, příloha k návrhu k pachtovní smlouvě je součástí zápisu. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.
 • Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 21 ze dne 12. 10. 2020
 • Ukládá starostovi
 • podepsat smlouvu na zpracování územní studie lokality Z 7 s Ing. arch. Janem Stachem z Architektonického studia ASKA
 • sepsat smlouvy na plán zimní údržby 2019/2020, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 • sepsat pachtovní smlouvu s Jiřím Staňkem

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 22 – 7.12. 2020

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              07. 12. 2020 od 17:00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 21 ze dne 12. 10. 2020
 3. Rozpočet obce Bohumilice na rok 2021
 4. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022- 2023
 5. Rozpočet MŠ Bohumilice na rok 2021
 6. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2022-2023
 7. Změna č. 3 ÚP Bohumilice a  územní studie lokalita Z 7
 8. ČEVAK a.s.: vodné, stočné
 9. Plán inventur
 10. Oprava místní komunikace v obci Bohumilice na parc. č. 615/5 a 616/11v k. ú. Bohumilice v Čechách
 11. Nabývání s pozemky
 12. Podpora chovu včelstev
 13. Zimní údržba
 14. Různé

V Bohumilicích 30. 11. 2020

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 30. 11. 2020

Jméno a podpis:

Sejmuto: 07. 12. 2020

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.21 – 12.10.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 12. 10. 2020

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 20 ze dne 31.08.2020
 3. Změna územního plánu č.3
 4. Nabývání s pozemky
 5. Změna rozpisu rozpočtu
 6. Dar – Senioři
 7. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 20 ze dne 31. 08. 2020

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 20 ze dne 31. 08. 2020. ZO bere na vědomí.

 • Změna územního plánu č. 3

Návrh na pořízení změny č. 3 Územního plánu Bohumilice – lokalita Z5 pro výstavbu ČOV

Zastupitelstvo obce rozhodlo dle předloženého návrhu v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny č. 3 územně plánovací dokumentaci, tj. územního plánu Bohumilice, a schvaluje podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, aby pořizovatelem změny č. 3 územního plánu Bohumilice byl MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování. Zpracovatelem změny č. 3 ÚP Bohumilice bude Ing. arch. Jan Stach, z Architektonického studia ASKA, se sídlem Klokotská 105, Tábor, IČ 10323406.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Nabývání s pozemky

ZO schvaluje pronájem celého pozemku p. č. 121/28 v k. ú. Bohumilice v Čechách s podmínkami zachování přístupu k řece a od silnice III. třídy bude zachován pruh o šířce 2,0 m pro budoucí vybudování chodníku. Pronájem bude na 10 let s možností prodloužení smlouvy. Roční pronájem pozemku bude činit 15.000 Kč, což je 1.250 Kč měsíčně. ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO bere na vědomí žádosti o prodeji pozemku p. KN č. 616/4 a část pozemku p. KN č. 607/7 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

 • Změna rozpisu rozpočtu

ZO schvaluje změnu rozpisu rozpočtu, jež je součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Dar – Senioři

ZO schvaluje dar pro seniory v podobě peněžního poukazu o hodnotě 300 Kč a věcných darů v podobě nástěnného kalendáře a dárku od dětí z mateřské školy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje navržený projekt „Oprava vodní nádrže na pozemku p. KN č. 89/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách“.

Výsledek hlasování:          Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje dodatek o zřizovací listině a smlouvu o výpůjčce s MŠ Bohumilice.

Výsledek hlasování:          Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Oznámení zastupitelstvo č. 21- 12. 10. 2019

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              12.10. 2020 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 20 ze dne 31.08.2020
 3. Změna územního plánu č.3
 4. Nabývání s pozemky
 5. Změna rozpisu rozpočtu
 6. Dar – Senioři
 7. Různé                

V Bohumilicích 05.10.2020

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 05. 10. 2020

Jméno a podpis:

Sejmuto: 12. 10. 2020

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.20 – 31.08.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 31. 08. 2020

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             Masáčková Jana – účetní

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 19 ze dne 27.07.2020
 3. Prominutí poplatku
 4. Odpis pohledávek
 5. Výběrové řízení na opravu hřbitovní zdi v Bohumilicích
 6. Rozpočtová změna
 7. Různé                
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 19 ze dne 27. 07. 2020

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 19 ze dne 27. 07. 2020. ZO bere na vědomí.

 • Prominutí poplatku

ZO bere na vědomí prominutí poplatků TKO pro č.p. 37, č.p. 50, č.p. 61, č.p. 104 a č.p. 112.

 • Odpis pohledávek

ZO schvaluje odpis pohledávek zcizených hotovostí z pokladny a z účtu v roce 2013.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Výběrové řízení na opravu hřbitovní zdi v Bohumilicích

K výběrovému řízení na akci „Oprava hřbitovní zdi v Bohumilicích“ byly osloveny tři firmy. Zastupitelstvo obce Bohumilice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi v Bohumilicích“ s firmou: TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí,

IČ: 27607721, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtová změna

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2020, jež je součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje záměr o pronájmu části pozemku p. č. 121/28 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře cca 500 m². Záměr o pronájmu bude vyvěšen na úřední i elektronické úřední desce obce.

Výsledek hlasování:          Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrolní výbor – Předseda kontrolního výboru seznámil ZO se zápisem kontrolního výboru a ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.
 • Finanční výbor – Předseda finančního výboru seznámil ZO se zápisem finančního výboru a ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 20 ze dne 31. 08. 2020

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. odpis pohledávek zcizených hotovostí z pokladny a z účtu v roce 2013
 5. uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi v Bohumilicích“ s firmou: TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 27607721, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH
 6. rozpočtovou změnu č. 2/2020, jež je součástí zápisu
 7. záměr o pronájmu části pozemku p. č. 121/28 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře cca 500 m². Záměr o pronájmu bude vyvěšen na úřední i elektronické úřední desce obce.
 8. Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 19 ze dne 27. 07. 2020
 • prominutí poplatků TKO pro č.p. 37, č.p. 50, č.p. 61, č.p. 104 a č.p. 112
 • zprávu kontrolního výboru
 • zprávu finančního výboru
 • Ukládá starostovi
 • podepsat smlouvu o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi v Bohumilicích“ s firmou: TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 27607721

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice