Archiv rubriky: Zápisy rady

Zápis ze zasedání ZO č.5 – 25.02.2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 25. 02. 2019

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel, Malý Jindřich

Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:             Stránský Václav, p. Beránek za f. Bachl

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 4 ze dne 04. 02. 2019
 3. Architektonická studie skladové haly E v areálu firmy Bachl  spol. s.r.o. v Bohumilicích
 4. Dotace MMR na opravu hřbitovní zdi a chodníku na hřbitově v Bohumilicích
 5. Oprava místní komunikace na parc. č. 619/2 v obci Bohumilice
 6. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 4 ze dne 04. 02. 2019

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 4 ze dne 04. 02. 2019. ZO bere na vědomí.

 • Architektonická studie skladové haly E v areálu firmy Bachl spol. s.r.o. v Bohumilicích

ZO bere na vědomí Architektonickou studii skladové haly E v areálu firmy Bachl spol. s.r.o. v Bohumilicích za těchto podmínek:

 • nebude bráněno ve výstavbě cyklostezky v dané lokalitě
  • f. Bachl v rámci výstavby vybuduje chodník na obecním pozemku
  • osázení více zeleně (stromy)
  • pohledová strana od hlavní silnice Čkyně-Vimperk a jihozápadní štítová stěna budou rozčleněny okny
  • barevný odstín fasády

Podmínky budou znázorněny v zákresu.

 • Dotace MMR na opravu hřbitovní zdi a chodníku na hřbitově v Bohumilicích

ZO schvaluje podání žádosti na MMM o dotaci na opravu hřbitovní zdi na hřbitově v Bohumilicích o celkové délce 51 m a pověřuje starostu o podání žádosti.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Oprava místní komunikace na parc. č. 619/2 v obci Bohumilice

ZO bere na vědomí, že do dnešního dne nepřišlo žádné vyjádření na zaslaný dopis na PČR – územní odbor Prachatice ohledně technického řešení úpravy provozu na komunikaci, která se nachází na pozemku p.č. 619/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách – bude urgováno.

 • Různé
 • Zastupitelstvo obce schvaluje na základě nesrovnalostí v účetnictví MŠ Bohumilice provedení kontrolního auditu od f. DAKAN s.r.o., Pod Dubovkou 198/9, 301 00 Plzeň. S výsledkem auditu bude ZO seznámeno.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu na tyto pozemky v k.ú. Bohumilice v Čechách: 611/5, 611/6, 612/5, 231/24, 611/6, 244/4, 632/1, 632/5, 632/6, 632/7, 632/8, 632/9, 614/1, 614/2, 619/3, 619/8, 625/11.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON. Jde o zakázku  „Bohumilice – 2nom, kNN, 612/3 a 614/6“.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 5 ze dne 25. 02. 2019

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. podání žádosti na MMM o dotaci na opravu hřbitovní zdi na hřbitově v Bohumilicích o celkové délce 51 m
 5. na základě nesrovnalostí v účetnictví MŠ Bohumilice provedení kontrolního auditu od f. DAKAN s.r.o., Pod Dubovkou 198/9, 301 00 Plzeň. S výsledkem auditu bude ZO seznámeno.
 6. bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu na tyto pozemky v k.ú. Bohumilice v Čechách: 611/5, 611/6, 612/5, 231/24, 611/6, 244/4, 632/1, 632/5, 632/6, 632/7, 632/8, 632/9, 614/1, 614/2, 619/3, 619/8, 625/11
 7. smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON. Jde o zakázku  „Bohumilice – 2nom, kNN, 612/3 a 614/6“
 8. Bere na vědomí
 9. kontrolu usnesení číslo 4 ze dne 04. 02. 2019
 10. Architektonickou studii skladové haly E v areálu firmy Bachl spol. s.r.o. v Bohumilicích za těchto podmínek: nebude bráněno ve výstavbě cyklostezky v dané lokalitě, f. Bachl v rámci výstavby vybuduje chodník na obecním pozemku, osázení více zeleně (stromy), pohledová strana od hlavní silnice Čkyně-Vimperk a jihozápadní štítová stěna budou rozčleněny okny, barevný odstín fasády
 11. že do dnešního dne nepřišlo žádné vyjádření na zaslaný dopis na PČR – územní odbor Prachatice ohledně technického řešení úpravy provozu na komunikaci, která se nachází na pozemku p.č. 619/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách – bude urgováno
 12. Ukládá starostovi
 13. podání žádosti na MMM o dotaci na opravu hřbitovní zdi na hřbitově v Bohumilicích o celkové délce 51 m
 14. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.5.18.2.2019

INFORMACE o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              25. 02. 2019 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 4 ze dne 04. 02. 2019
 3. Architektonická studie skladové haly  E  v areálu firmy Bachl  spol. s.r.o. v Bohumilicích
 4. Dotace MMR na opravu hřbitovní zdi a chodníku na hřbitově v Bohumilicích
 5. Oprava místní komunikace na parc. č. 619/2 v obci Bohumilice
 6. Různé

v Bohumilicích 18.02.2019

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 18. 02. 2019

Jméno a podpis:

Sejmuto: 25. 02. 2019

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.4 – 04.02.2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 04. 02. 2019

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel, Malý Jindřich

Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 3 ze dne 14. 01. 2019
 3. Inventarizace 2018
 4. Výroční zpráva o poskytování informacípodle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018
 5. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 3 ze dne 14. 01. 2019

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 3 ze dne 14. 01. 2019. ZO bere na vědomí.

 • Inventarizace 2018

ZO byla ke dni 31. 01. 2019 provedena a ukončena řádná roční inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků. Inventarizační komise předala podklady účetní obce k dalšímu zpracování, aby bylo možno provést roční uzávěrku a vytvořit zápis o provedení roční inventarizace. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. ZO bere na vědomí.

 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018

ZO bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018.

 • Různé
 • ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330052908/002 na pozemku parc.č. 121/1v katastrálním území Bohumilice v Čechách. Věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat ve smyslu § 25 odst. 3 písm. e) energetického zákona na Pozemku zařízení distribuční soustavy.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje pořízení redukčního ventilu HAWIDO za cenu 65 098 Kč vč. DPH na vodovodní síť v Bohumilicích dle cenové nabídky od firmy ČEVAK a.s. Cenová nabídka je součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO pověřuje starostu podáním žádosti na Státní pozemkový úřad ohledně převodů pozemků od Státního pozemkového úřadu na Obec Bohumilice. Jedná se o pozemku pod komunikacemi.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 4 ze dne 04. 02. 2019

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330052908/002 na pozemku parc.č. 121/1 v katastrálním území Bohumilice v Čechách
 5. pořízení redukčního ventilu HAWIDO za cenu 65 098 Kč vč. DPH na vodovodní síť v Bohumilicích dle cenové nabídky od firmy ČEVAK a.s.
 6. Bere na vědomí
 7. kontrolu usnesení číslo 3 ze dne 14. 01. 2019
 8. roční inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků
 9. Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018
 10. Ukládá starostovi
 11. podání žádosti na Státní pozemkový úřad ohledně převodů pozemků od Státního pozemkového úřadu na Obec Bohumilice
 12. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Zápis ze zasedání ZO č.3 – 14.01.2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 14. 01. 2019

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel, Malý Jindřich

Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:             Stránský Václav        

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 2 ze dne 19. 12. 2018
 3. MŠ Bohumilice – rozpočet a rozpočtový výhled
 4. Bachl – Architektonická studie, sklad
 5. Závěr
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Z navrženého programu byl odebrán bod – MŠ Bohumilice – rozpočet a rozpočtový výhled.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 2 ze dne 19. 12. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 2 ze dne 19. 12. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Bachl – Architektonická studie, sklad

ZO neschvaluje současnou variantu studie Skladové haly – Areál firmy Bachl spol. s r.o. v Bohumilicích, firmě Bachl spol. s r.o. bude zaslán dopis s vyjádřením ZO. Dopis je nedílnou součástí zápisu. Dále bude studie posouzena kompetentním architektem.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje zaslání dopisu na PČR – územní odbor Prachatice ohledně technického řešení úpravy provozu na komunikaci, která se nachází na pozemku p.č. 619/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsala:          Jana Pinkeová                       …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                               ..……………………….

                        Josef Preněk                         …………………………

Usnesení č. 3 ze dne 14. 01. 2019

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. zaslání dopisu na PČR – územní odbor Prachatice ohledně technického řešení úpravy provozu na komunikaci, která se nachází na pozemku p.č. 619/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 2 ze dne 19. 12. 2018
 • Ukládá starostovi
 •  
 • Neschvaluje
 • současnou variantu studie Skladové haly – Areál firmy Bachl spol. s r.o. v Bohumilicích, firmě Bachl spol. s r.o. bude zaslán dopis s vyjádřením ZO. Dopis je součástí zápisu. Dále bude studie posouzena kompetentním architektem.

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.3 14.1.2019

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              14. 01. 2019 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 2 ze dne 19. 12. 2018
 • MŠ Bohumilice – rozpočet a rozpočtový výhled
 • Bachl – Architektonická studie, sklad
 • Závěr

 

V Bohumilicích 07. 01. 2019

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 07. 01. 2019

Jméno a podpis:

Sejmuto: 14. 01. 2019

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.2 – 19.12.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 19. 12. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel, Malý Jindřich

Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:            

           

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 1 ze dne 12. 11. 2018
 • Rozpočtové opatření č. 7
 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2019
 • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021
 • Plán inventur na rok 2018
 • ČEVAK – vodné, stočné
 • AMT – Smlouva o likvidaci tříděného odpadu
 • Různé

 

 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 1 ze dne 12. 11. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 1 ze dne 12. 11. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočtové opatření č. 7

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 7 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2019

ZO schvaluje rozpočet obce Bohumilice na rok 2019. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2020-2021. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a na internetové stránce obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • Plán inventur na rok 2018

ZO schvaluje plán inventur za rok 2018 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ČEVAK – vodné, stočné

ZO schvaluje návrh ceny vodného a stočného na rok 2019 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2019. Vodné na rok 2019 se oproti roku 2018 navyšuje o 1,20 Kč, tedy z 34,57 Kč/m3 s DPH na 35,77 Kč/m3 s DPH; stočné na rok 2019 zůstane ve stejné výši 14,48 Kč/m3 s DPH.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • AMT – Smlouva o likvidaci tříděného odpadu

ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o svozu a likvidaci tříděného odpadu s účinností od 01. 01. 2019.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • Různé
 • Cestovné na rok 2019 – ZO schvaluje použití osobních aut SPZ 4C8 2526 a SPZ 5C9 7429 pro služební účely starosty a místostarosty obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje darovací smlouvu pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně, ve výši 2.000 Kč a ve výši 250 Kč na jedno včelstvo v Bohumilicích v celkovém počtu 20 včelstev, tedy 5.000 Kč. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje darovací smlouvu pro Římskokatolickou farnost Bohumilice, IČ 63913453, Čkyně 51, 384 81 Čkyně, ve výši 20.000 Kč dle podané žádosti Římskokatolické farnosti Bohumilice o poskytnutí daru ze dne 19. 12. 2018. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330051576/002 s f. E.ON Distribuce, a.s.. a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje Smlouvu č: 1030043639/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s f. E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR z programu DT 117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací na rok 2019 na akci Oprava místní komunikace p.p.č. 619/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO bere na vědomí uzavření MŠ Bohumilice v době vánočních svátků v době od 27.12.2018 do 02.01.2019.

 

 • ZO schvaluje vyhlášení památného stromu – lípy srdčité na pozemku p.č. 505/5 v k.ú. Bohumilice v Čechách bez připomínek.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 

Zapsala:          Jana Pinkeová                       …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                              ..……………………….

                        Josef Preněk                         …………………………

 

Usnesení č. 2 ze dne 19. 12. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • rozpočtové opatření číslo 7 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018
 • rozpočet obce Bohumilice na rok 2019
 • střednědobý výhled rozpočtu obce Bohumilice na období 2020-2021
 • plán inventur za rok 2018 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb.
 • návrh ceny vodného a stočného na rok 2019 v obci Bohumilice s účinností od 01. 01. 2019. Vodné na rok 2019 se oproti roku 2018 navyšuje o 1,20 Kč, tedy z 34,57 Kč/m3 s DPH na 35,77 Kč/m3 s DPH; stočné na rok 2019 zůstane ve stejné výši 14,48 Kč/m3 s DPH.
 • Dodatek č. 3 ke smlouvě o svozu a likvidaci tříděného odpadu s účinností od 01. 01. 2019
 • použití osobních aut SPZ 4C8 2526 a SPZ 5C9 7429 pro služební účely starosty a místostarosty obce Bohumilice
 • darovací smlouvu pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně, ve výši 2.000 Kč a ve výši 250 Kč na jedno včelstvo v Bohumilicích v celkovém počtu 20 včelstev, tedy 5.000 Kč
 • darovací smlouvu pro Římskokatolickou farnost Bohumilice, IČ 63913453, Čkyně 51, 384 81 Čkyně, ve výši 20.000 Kč
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330051576/002 s f. E.ON Distribuce, a.s.
 • Smlouvu č: 1030043639/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s f. E.ON Distribuce, a.s.
 • podání žádosti o dotaci na MMR z programu DT 117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací na rok 2019 na akci Oprava místní komunikace p.p.č. 619/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • vyhlášení památného stromu – lípy srdčité na pozemku p.č. 505/5 v k.ú. Bohumilice v Čechách bez připomínek
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 1 ze dne 12. 11. 2018
 • uzavření MŠ Bohumilice v době vánočních svátků v době od 27.12.2018 do 02.01.2019
 1. Ukládá starostovi
 • podepsání darovací smlouvy pro Český svaz včelařů, základní organizaci Čkyně
 • podepsání darovací smlouvy pro Římskokatolickou farnost Bohumilice, IČ 63913453, Čkyně 51, 384 81 Čkyně
 • podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI-014330051576/002 s f. E.ON Distribuce, a.s..
 • podepsání Smlouvy č: 1030043639/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s f. E.ON Distribuce, a.s.
 1. Neschvaluje

 

 

 

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 2 – 19.12.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              19. 12. 2018 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 1 ze dne 12. 11. 2018
 • Rozpočtové opatření č. 7
 • Rozpočet obce Bohumilice na rok 2019
 • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021
 • Plán inventur na rok 2018
 • ČEVAK – vodné, stočné
 • AMT – Smlouva o likvidaci tříděného odpadu
 • Různé

 

V Bohumilicích 03. 11. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 03. 12. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 10. 12. 2018

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.1 – 12.11.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 12. 11. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel, Malý Jindřich

Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:            

           

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 40 ze dne 01. 10. 2018
 • Rozpočtové opatření
 • Pasport komunikací obce Bohumilice
 • Zimní údržba
 • MŠ Bohumilice
 • Různé

 

 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 40 ze dne 01. 10. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 40 ze dne 01. 10. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Pasport komunikací obce Bohumilice

ZO schvaluje navržený pasport komunikací obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Zimní údržba

 

ZO schvaluje plán zimní údržby 2018/2019, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smluv.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 

 • MŠ Bohumilice

ZO bere na vědomí dopis z MŠ Bohumilice, který je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • Starosta obce seznámil ZO se zprávami o prohlídce a kontrole mostu přes Volyňku (ev.č. 14521-4), kterou sepsala Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Další kontrola mostu bude provedena na jaře roku 2019. Zprávy o prohlídce jsou součástí zápisu. ZO bere na vědomí.
 • Místostarosta Libor Vejtasa přednesl ZO podnět od paní Hiršlové ze Zámku Skalice o vzájemném setkání se ZO. ZO schvaluje sepsání zvacího dopisu pro paní Hiršlovou, v němž bude navrženo vzájemné setkání na obecním úřadu v Bohumilicích.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO bere na vědomí změnu úředních hodin na obecním úřadě. Změny budou vyvěšeny a vyhlášeny místním rozhlasem.
 • ZO bere na vědomí pořádání akce Bohumilické peklo dne 5. 12. 2018

 

 • ZO bere na vědomí předvánoční posezení seniorů a koncert Vánočníku v sobotu 8. 12. 2018.

 

 • ZO bere na vědomí setkání harmonikářů v sobotu 15. 12. 2018.

 

 • ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON. Jde o akci „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 

 

Zapsala:          Jana Pinkeová                       …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                              ..……………………….

                        Josef Preněk                         …………………………

 

Usnesení č. 1 ze dne 12. 11. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018
 • navržený pasport komunikací obce Bohumilice
 • plán zimní údržby 2018/2019, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 • sepsání zvacího dopisu pro paní Hiršlovou
 • smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON. Jde o akci „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 40 ze dne 01. 10. 2018
 • dopis z MŠ Bohumilice
 • zprávy o prohlídce a kontrole mostu přes Volyňku (ev.č. 14521-4)
 • změnu úředních hodin na obecním úřadě
 • pořádání akce Bohumilické peklo dne 5. 12. 2018
 • předvánoční posezení seniorů a koncert Vánočníku v sobotu 8. 12. 2018
 • setkání harmonikářů v sobotu 15. 12. 2018
 1. Ukládá starostovi
 • sepsání smluv na plán zimní údržby 2018/2019, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 • podepsání smlouvy o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON – akce „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 1 – 12.11.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              12. 11. 2018 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 40 ze dne 01. 10. 2018
 • Rozpočtové opatření
 • Pasport komunikací obce Bohumilice
 • Zimní údržba
 • MŠ Bohumilice
 • Různé

 

V Bohumilicích 05. 11. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 05. 11. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 12. 11. 2018

Jméno a podpis:

Ustavující zasedání zastupitelstva 2018

 

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice,
konaného dne 31. 10. 2018, od 18:05 hodin.

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:05 hodin dosavadním starostou obce Jaroslavem Novým („dále jako „předsedající“).

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce.

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace byla na úřední desce Obecního úřadu Bohumilice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22.10.2018 do 31.10.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

*          *          *

 

Složení slibu členy zastupitelstva

 

Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Bohumilice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

*          *          *

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a jmenoval zapisovatelem Janu Pinkeovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

 

Usnesení č.1:

Zastupitelstvo obce Bohumilice určuje ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

 

*          *          *

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Usnesení č.2:

Zastupitelstvo obce Bohumilice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 

 1. Volba starosty a místostarosty
  • určení počtu místostarostů
  • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako neuvolnění
  • určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • volba starosty
  • volba místostarosty

 

 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • volba předsedy finančního výboru
  • volba předsedy kontrolního výboru
  • volba členů finančního výboru
  • volba členů kontrolního výboru

 

 • Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

 

 1. Diskuse

 

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

*          *          *

 

 

 

 

 

Bod I – volba starosty a místostarosty:

 

 

Určení počtu místostarostů:

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

Usnesení č.3:

Zastupitelstvo obce Bohumilice schválilo zvolení dvou místostarostů.

Výsledek hlasování:   Pro 6.  Proti 1. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako neuvolnění:

 

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

Usnesení č.4:

Zastupitelstvo obce Bohumilice určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněn.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

 

 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva Jana Pinkeová navrhla zvolit do funkce starosty Jaroslava Nového. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

 

 

 

Usnesení č.5:

Zastupitelstvo obce Bohumilice volí starostou Jaroslava Nového.

Výsledek hlasování:   Pro 6.  Proti 0. Zdrželi se 1.

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce místostarostů. Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva Jaroslav Nový navrhl zvolit do funkce místostarostů Jindřicha Malého a Libora Vejtasu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Usnesení č.6:

Zastupitelstvo obce Bohumilice volí místostarosty Jindřicha Malého a Libora Vejtasu.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

*          *          *

 

Bod II – Zřízení finančního a kontrolního výboru:

 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Usnesení č.7:

Zastupitelstvo obce Bohumilice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

Volba předsedy finančního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslav Nový navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Janu Pinkeovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Usnesení č.8:

Zastupitelstvo obce Bohumilice volí předsedou finančního výboru Janu Pinkeovou.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslav Nový navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Josefa Preňka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Usnesení č.9:

Zastupitelstvo obce Bohumilice volí předsedou kontrolního výboru Josefa Preňka.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Josef Preňek navrhl zvolit členem kontrolního výboru Pavla Filipa a Jaroslava Paucha. Členka zastupitelstva Jana Pinkeová navrhla zvolit členem finančního výboru Boženu Beránkovou a Lenku Filipovou.

 

Usnesení č.10:

Zastupitelstvo obce Bohumilice volí členy kontrolního výboru Libora Vejtasu a Jaroslava Paucha.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

Usnesení č.11:

Zastupitelstvo obce Bohumilice volí členy finančního výboru Boženu Beránkovou a Lenku Filipovou.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

 

*          *          *

 

 

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

 

Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva budou poskytovány podle vyhlášky č. 318/2017 Sb. a jsou nedílnou součástí zápisu – Příloha č. 3.

 

Usnesení č.12:

Zastupitelstvo obce Bohumilice stanovilo odměnu za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva podle vyhlášky č. 318/2017 Sb. Výše odměn je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

 

Usnesení č.13:

Zastupitelstvo obce Bohumilice stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

 

 

*          *          *

Bod IV – Diskuse

 

 

 

*          *          *

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:15.

 

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
 • Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 • Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 31. 10. 2018

 

 

Zapisovatel: Jana Pinkeová

 

 

Ověřovatelé:             Pavel Filip                   dne …………………………………….

 

          Josef Preněk                 dne …………………………………….

 

Starosta:                    Jaroslav Nový              dne …………………………………….

 

 

 

 

 

Příloha č. 3

 

 

Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 

 

Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva budou poskytovány podle

vyhlášky č. 318/2017 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bohumilice,

konané dne 31. 10. 2018

 

 

 1. Schvaluje:

 

 • Ověřovatele zápisu pana Pavla Filipa a pana Josefa Preňka
 • Program ustavujícího zasedání zastupitelstva
 • Zvolení dvou místostarostů
 • Rozhodnutí, že žádná z funkcí na Obecním úřadě v Bohumilicích nebude uvolněná
 • Starostu obce pana Jaroslava Nového
 • Místostarosty obce pana Jindřicha Malého a pana Libora Vejtasu
 • Zřízení finančního a kontrolního výboru, oba výbory budou tříčlenné
 • Předsedu finančního výboru paní Janu Pinkeovou
 • Předsedu kontrolního výboru pana Josefa Preňka
 • Členy kontrolního výboru pana Pavla Filipa a pana Jaroslava Paucha
 • Členy finančního výboru paní Boženu Beránkovou a paní Lenku Filipovou
 • Stanovení odměn podle vyhlášky č. 318/2017 Sb. a jsou nedílnou součástí zápisu – Příloha č. 3.
 • Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna

 

 1. Bere na vědomí:
  • Složení slibu a potvrzení podpisem nově zvolených členů zastupitelstva obce Bohumilice
  • Kontrolu osvědčení nově zvolených členů zastupitelstva

 

 

 

 

 

—————————-            ———————————-                ———————————

místostarosta                          místostarosta                                      starosta

Jindřich Malý                         Libor Vejtasa                                     Jaroslav Nový