Category Archives: Zápisy rady

Zápis ze zasedání ZO č.20 – 31.08.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 31. 08. 2020

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             Masáčková Jana – účetní

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 19 ze dne 27.07.2020
 3. Prominutí poplatku
 4. Odpis pohledávek
 5. Výběrové řízení na opravu hřbitovní zdi v Bohumilicích
 6. Rozpočtová změna
 7. Různé                
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 19 ze dne 27. 07. 2020

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 19 ze dne 27. 07. 2020. ZO bere na vědomí.

 • Prominutí poplatku

ZO bere na vědomí prominutí poplatků TKO pro č.p. 37, č.p. 50, č.p. 61, č.p. 104 a č.p. 112.

 • Odpis pohledávek

ZO schvaluje odpis pohledávek zcizených hotovostí z pokladny a z účtu v roce 2013.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Výběrové řízení na opravu hřbitovní zdi v Bohumilicích

K výběrovému řízení na akci „Oprava hřbitovní zdi v Bohumilicích“ byly osloveny tři firmy. Zastupitelstvo obce Bohumilice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi v Bohumilicích“ s firmou: TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí,

IČ: 27607721, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtová změna

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2020, jež je součástí zápisu.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje záměr o pronájmu části pozemku p. č. 121/28 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře cca 500 m². Záměr o pronájmu bude vyvěšen na úřední i elektronické úřední desce obce.

Výsledek hlasování:          Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrolní výbor – Předseda kontrolního výboru seznámil ZO se zápisem kontrolního výboru a ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.
 • Finanční výbor – Předseda finančního výboru seznámil ZO se zápisem finančního výboru a ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 20 ze dne 31. 08. 2020

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. odpis pohledávek zcizených hotovostí z pokladny a z účtu v roce 2013
 5. uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi v Bohumilicích“ s firmou: TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 27607721, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH
 6. rozpočtovou změnu č. 2/2020, jež je součástí zápisu
 7. záměr o pronájmu části pozemku p. č. 121/28 v k. ú. Bohumilice v Čechách o výměře cca 500 m². Záměr o pronájmu bude vyvěšen na úřední i elektronické úřední desce obce.
 8. Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 19 ze dne 27. 07. 2020
 • prominutí poplatků TKO pro č.p. 37, č.p. 50, č.p. 61, č.p. 104 a č.p. 112
 • zprávu kontrolního výboru
 • zprávu finančního výboru
 • Ukládá starostovi
 • podepsat smlouvu o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi v Bohumilicích“ s firmou: TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 27607721

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 20 31.8. 2020

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              31.08. 2020 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 19 ze dne 27.07.2020
 3. Prominutí poplatku
 4. Odpis pohledávek
 5. Výběrové řízení na opravu hřbitovní zdi v Bohumilicích
 6.  Rozpočtová změna
 7. Různé                

V Bohumilicích 24.08.2020

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 24. 08. 2020

Jméno a podpis:

Sejmuto: 31. 08. 2020

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.19 – 27.07.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 27. 07. 2020

Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:

Hosté: Masáčková Jana – účetní

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 18 ze dne 29.06.2020
 3. Smlouva věcné břemeno E.ON plyn
 4. Schválení hmotného daru – oplocení jezírka MŠ Bohumilice
 5. Schválení záměru podpory chovu včelstev v k.ú Bohumilice v Čechách
 6. M.A.S Šumavsko
 7. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Kontrola usnesení číslo 18 ze dne 29. 06. 2020

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 18 ze dne 29. 06. 2020. ZO bere na vědomí.

 1. Smlouva věcné břemeno E.ON plyn

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP-014340000240/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Schválení hmotného daru – oplocení jezírka MŠ Bohumilice

ZO schvaluje hmotný dar – oplocení jezírka MŠ Bohumilice od dárce f. Wecoo production s.r.o, IČ: 04772466, Za Pazdernou 1498, 39701 Písek. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Schválení záměru podpory chovu včelstev v k.ú Bohumilice v Čechách

ZO schvaluje záměr Podpora chovu včelstev pro fyzické a právnické osoby v k.ú. Bohumilice v Čechách pro rok 2020.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. M.A.S Šumavsko

ZO schvaluje zařazení území obce Bohumilice do územní působnosti Místní akční skupiny Šumavsko na období 2021 – 2027.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Různé
 • ZO bere na vědomí opravu dešťové kanalizace v části obce Závist u domu č.p. 73 v délce cca 25 m

Zapsal: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Pavel Filip ..……………………….

Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 19 ze dne 27. 07. 2020

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP-014340000240/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
 • ZO schvaluje hmotný dar – oplocení jezírka MŠ Bohumilice od dárce f. Wecoo production s.r.o, IČ: 04772466, Za Pazdernou 1498, 39701 Písek
 • záměr Podpora chovu včelstev pro fyzické a právnické osoby v k.ú. Bohumilice v Čechách pro rok 2020
 • zařazení území obce Bohumilice do územní působnosti Místní akční skupiny Šumavsko na období 2021 – 2027
 1. Neschvaluje
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 18 ze dne 29. 06. 2020
 • na vědomí opravu dešťové kanalizace v části obce Závist u domu č.p. 73 v délce cca 25 m
 1. Ukládá starostovi
 • podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP-014340000240/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
 • sepsat darovací smlouvu na hmotný dar – oplocení jezírka MŠ Bohumilice od dárce f. Wecoo production s.r.o, IČ: 04772466, Za Pazdernou 1498, 39701 Písek.

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 19-27.07.2020

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              27. 07. 2020 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 18 ze dne 29.06.2020
 3. Smlouva věcné břemeno E.ON plyn
 4. Schválení hmotného daru – oplocení jezírka MŠ Bohumilice
 5. Schválení záměru podpory chovu včelstev v k.ú Bohumilice v Čechách
 6. M.A.S Šumavsko
 7. Různé

V Bohumilicích 16. 07. 2020

Jaroslav Nový

starosta obce

 Vyvěšeno: 16. 07. 2020

Jméno a podpis:

Sejmuto: 27. 07. 2020

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.18 – 29.06.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 29. 06. 2020

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:             Masáčková Jana – účetní

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 17 ze dne 01.06.2020
 3. Schválení závěrečného účtu za rok 2019
 4. Výběrové řízení na obnovu dešťové kanalizace v části obce Závist
 5. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka. V programu zasedání se mění bod č. 3. Místo schválení závěrečného účtu za rok 2019 budou projednány účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2019 a účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2019.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 17 ze dne 01. 06. 2020

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 17 ze dne 01. 06. 2020. ZO bere na vědomí.

 • Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2019 a účetní závěrka MŠ Bohumilice za rok 2019

ZO schvaluje účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2019.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Bohumilice za rok 2019.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Výběrové řízení na obnovu dešťové kanalizace v části obce Závist

K výběrovému řízení na akci „Obnova dešťové kanalizace Bohumilice v lokalitě Na Závisti v k.ú. Bohumilice v Čechách“ byly osloveny tři firmy: Stavimperk s.r.o., Štádler Zdeněk zemní práce – zednictví a Trenk s.r.o.

Zastupitelstvo obce Bohumilice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Obnova dešťové kanalizace Bohumilice v lokalitě Na Závisti v k.ú. Bohumilice v Čechách“ s firmou: Štádler Zdeněk, zemní práce – zednictví, 384 81 Čkyně 179, IČ 49009788, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 390.003,-Kč, tj. 471.903,63 Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO bere na vědomí rozparcelování pozemku p. KN č. 231/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 18 ze dne 29. 06. 2020

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání se změnou v bodě č. 3
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2019
 5. účetní závěrku MŠ Bohumilice za rok 2019
 6. uzavření smlouvy o dílo na akci „Obnova dešťové kanalizace Bohumilice v lokalitě Na Závisti v k.ú. Bohumilice v Čechách“ s firmou: Štádler Zdeněk, zemní práce – zednictví, 384 81 Čkyně 179, IČ 49009788, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 390.003,-Kč, tj. 471.903,63 Kč včetně DPH
 7. Neschvaluje
 • Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 17 ze dne 01. 06. 2020
 • rozparcelování pozemku p. KN č. 231/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách
 • Ukládá starostovi
 • podepsat smlouvu o dílo na akci „Obnova dešťové kanalizace Bohumilice v lokalitě Na Závisti v k.ú. Bohumilice v Čechách“ s firmou: Štádler Zdeněk, zemní práce – zednictví, 384 81 Čkyně 179, IČ 49009788

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Zápis ze zasedání ZO č.17 – 01.06.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 01. 06. 2020

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 16 ze dne 27. 02. 2020
 3. Návrh závěrečného účtu
 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Bohumilice
 5. MŠ Bohumilice
 6. EON Věcná břemena
 7. Nakládání s pozemky:

a)    Záměr o prodeji části pozemků 121/17 , 231/12

b)    Prodej pozemku 121/14   Obnova dešťové kanalizace v lokalitě Na závisti

8. Obnova dešťové kanalizace v lokalitě na závisti

9. Různé

 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 16 ze dne 27. 02. 2020

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 16 ze dne 27. 02. 2020. ZO bere na vědomí.

 • Návrh závěrečného účtu
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Bohumilice

Starosta obce předložil ZO ke schválení Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2019.

ZO projednali a následně schválili závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2019 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019“. Předložený závěrečný účet byl projednán s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a byla přijata níže uvedená opatření.  

Při přezkoumání hospodaření obce Bohumilice za rok 2019 byla auditorkou Jihočeského kraje zjištěna 2 drobná pochybení:

1. Ve lhůtě do 31.07.2020 zaslat na Krajský úřad – odbor ekonomický – Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

2. Doplnit označení všech inventarizačních položek inventarizačním identifikátorem (účet 018 a 028, účet 021 a 022 byl v pořádku)

Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední i elektronické úřední desce od 14.05.2020 do 01.06.2020.

ZO schvaluje Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2019 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019“ bez výhrad.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • MŠ Bohumilice

ZO schvaluje ředitelku MŠ Bohumilice paní Danu Šmídovou od 01. 08. 2020.  

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • EON Věcná břemena

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330059911/002 a Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330059224/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice. ZO pověřuje starostu obce podepsáním obou smluv.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Nakládání s pozemky:

a)   Záměr o prodeji části pozemků 121/17 , 231/12

ZO schvaluje záměr o prodeji části pozemku p. KN č. 231/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách. Záměr o prodeji bude vyvěšen na úřední i elektronické úřední desce obce.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

ZO neschvaluje záměr o prodeji pozemku p. KN č. 121/17 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:   Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

b)   Prodej pozemku 121/14

ZO schvaluje prodej pozemku p. KN č. 121/14 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.606 m² v celkové částce 295.000 Kč. Ze čtyř uchazečů o koupi pozemku byl vybrán pan J. Bohunek. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o koupi pozemku.

Záměr o prodeji pozemku p. KN č. 121/14 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.606 m² byl schválen na Zasedání zastupitelstva č. 13 z 18. 11. 2019 a byl řádně vyvěšen na úřední i elektronické úřední desce obce.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Obnova dešťové kanalizace v lokalitě Na závisti

ZO schvaluje projekt na obnovu dešťové kanalizace v lokalitě Závist. Starostu obce pověřuje oslovením třech firem.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • Žádost o odkoupení části pozemku 21/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

ZO neschvaluje žádost o koupi části pozemku 21/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování:          Pro 0. Proti 7. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020, jež je součástí zápisu.

Výsledek hlasování:        Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje odpis zmařené investice ve výši 6.050,- Kč – hřiště MŠ Bohumilice (projekt duhová energie – dotace nebyla přidělena).
 • ZO bere na vědomí neschválení příspěvku dotace na pořízení hasičského auta pro SDH Bohumilice

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 17 ze dne 01. 06. 2020

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2019 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019“ bez výhrad
 5. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330059911/002 s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České Budějovice
 6. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330059224/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České Budějovice
 7. záměr o prodeji části pozemku p. KN č. 231/12 v k. ú. Bohumilice v Čechách. Záměr o prodeji bude vyvěšen na úřední i elektronické úřední desce obce.
 8. prodej pozemku p. KN č. 121/14 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.606 m² v celkové částce 295.000 Kč. Ze čtyř uchazečů o koupi pozemku byl vybrán pan J. Bohunek.
 9. projekt na obnovu dešťové kanalizace v lokalitě Závist
 10. zmařenou investici hřiště MŠ Bohumilice
 11. rozpočtové opatření č. 1/2020, jež je součástí zápisu
 12. Neschvaluje
 13. záměr o prodeji pozemku p. KN č. 121/17 v k. ú. Bohumilice v Čechách
 14. žádost o koupi části pozemku 21/1 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 15. Bere na vědomí
 16. kontrolu usnesení číslo 16 ze dne 27. 02. 2020
 17. neschválení příspěvku dotace na pořízení hasičského auta pro SDH Bohumilice
 18. Ukládá starostovi
 19. podepsat smlouvy:

Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330059911/002 s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330059224/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

 • připravit smlouvu na prodej pozemku p. KN č. 121/14 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 1.606 m² v celkové částce 295.000 Kč
 • oslovit tři firmy na projekt na obnovu dešťové kanalizace v lokalitě Závist

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Zápis ze zasedání ZO č.16 – 27.02.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 27. 02. 2020

Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:

Hosté:

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 15 ze dne 23. 1. 2020
 3. Smlouva – věcné břemeno plynofikace obce
 4. MŠ Bohumilice – schválení hospodářského výsledku
 5. MŠ Bohumilice – dotace dětské hřiště
 6. Hřbitov Bohumilice – Oprava Hřbitovní zdi
 7. Pozemkový fond – bezúplatný převod pozemku
 8. SDH Bohumilice – dotace osobní automobil
 9. Obecní les
 10. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Kontrola usnesení číslo 15 ze dne 23. 01. 2020

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 15 ze dne 23. 1. 2020. ZO bere na vědomí.

 1. Smlouva – věcné břemeno plynofikace obce

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330048589/053 – jedná se o pozemek parc. č. 231/24 k. ú. Bohumilice v Čechách, který původně vlastnil SPÚ. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. MŠ Bohumilice – schválení hospodářského výsledku

ZO bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek MŠ Bohumilice za rok 2019. Zisk 1.133 Kč bude přidělen do rezervního fondu.

 1. MŠ Bohumilice – dotace dětské hřiště

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na multifunkční hřiště v areálu MŠ Bohumilice.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Hřbitov Bohumilice – Oprava hřbitovní zdi

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi v Bohumilicích. Žádost bude zpracována f. Universal Solutions s.r.o.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Pozemkový fond – bezúplatný převod pozemku

ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 219/32 v k. ú. Bohumilice v Čechách.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. SDH Bohumilice – dotace osobní automobil

ZO schvaluje podmínky pro výběrové řízení na pořízení dopravního automobilu pro SDH Bohumilice.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Obecní les

ZO bere na vědomí zprávu technika o stavu obecního lesa.

ZO schvaluje prodej dřeva – 1 m³ samovýrobou za 170 Kč a volný prodej 1 m³ za 330 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 1. Různé
 • ZO bere na vědomí harmonogram kulturních akcí:

29. 02. – dětský karneval

09. 05. – svěcení symbolů obce

13. 06. – gulášiáda

14. 06. – dětský sportovní den

22. 08. – Konopická

Zapsal: Jana Pinkeová …………………………

Ověřovatelé: Pavel Filip ..……………………….

Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 16 ze dne 27. 02. 2020

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330048589/053 – jedná se o pozemek parc. č. 231/24 k. ú. Bohumilice v Čechách, který původně vlastnil SPÚ
 • podání žádosti o dotaci na multifunkční hřiště v areálu MŠ Bohumilice
 • podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi v Bohumilicích. Žádost bude zpracována f. Universal Solutions s.r.o.
 • bezúplatný převod pozemku p. č. 219/32 v k. ú. Bohumilice v Čechách
 • podmínky pro výběrové řízení na pořízení dopravního automobilu pro SDH Bohumilice
 • prodej dřeva – 1 m³ samovýrobou za 170 Kč a volný prodej 1 m³ za 330 Kč
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 15 ze dne 23. 01. 2020
 • zlepšený hospodářský výsledek MŠ Bohumilice za rok 2019. Zisk 1.133 Kč bude přidělen do rezervního fondu.
 • zprávu technika o stavu obecního lesa
 • harmonogram kulturních akcí:

29. 02. – dětský karneval

09. 05. – svěcení symbolů obce

13. 06. – gulášiáda

14. 06. – dětský sportovní den

22. 08. – Konopická

 1. Ukládá starostovi
 • podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330048589/053

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 15 – 23. 01. 2020

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              27. 02. 2020 od 17:00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 15 ze dne 23. 1. 2020
 3. Smlouva-Věcné břemeno plynofikace obce
 4. MŠ Bohumilice-schválení hospodářského výsledku
 5. MŠ Bohumilice -dotace dětské hřiště
 6. Hřbitov Bohumilice – Oprava Hřbitovní zdi            

7)   Pozemkový fond-bezúplatný převod pozemku   

                     8)  SDH Bohumilice -Dotace osobní automobil

                     9)  Obecní les

                   10)  Různé

V Bohumilicích 20.02. 2020

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 20. 02. 2020

Zápis ze zasedání ZO č.15 – 23.01.2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 23. 01. 2020

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel,

Preněk Josef, Beránková Božena, Malý Jindřich

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019
 3. Nabývání s pozemky
 4. Rozpočtové opatření
 5. Nájemné Kulturní sál
 6. MŠ Bohumilice
 7. Různé
 1. Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019. ZO bere na vědomí.

 • Nabývání s pozemky

ZO schvaluje prodej pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m². ZO pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o prodeji pozemků. Návrh na vklad pozemků na Katastrálním úřadě podá a bude hradit kupující.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Rozpočtové opatření

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 7 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2019, které je nedílnou součástí zápisu.

 • Nájemné Kulturní sál

ZO schvaluje smlouvu na pronájem sálu v Hostinci Pod Kostelem v Bohumilicích za rok 2020 v částce 12.000 Kč. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • MŠ Bohumilice

ZO bere na vědomí přijetí daru do MŠ Bohumilice.

 • Různé
 • ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci na pořízení osobního automobilu pro SDH Bohumilice

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                  ..……………………….

                        Josef Preněk            …………………………

Usnesení č. 15 ze dne 23. 01. 2020

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 2. program zasedání
 3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. prodej pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m². Návrh na vklad pozemků na Katastrálním úřadě podá a bude hradit kupující.
 5. smlouvu na pronájem sálu v Hostinci Pod Kostelem v Bohumilicích za rok 2020 v částce 12.000 Kč
 6. Bere na vědomí
 7. kontrolu usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019
 8. rozpočtové opatření číslo 1 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2020, které je nedílnou součástí zápisu
 9. přijetí daru do MŠ Bohumilice
 10. podání žádosti o dotaci na pořízení osobního automobilu pro SDH Bohumilice
 11. Ukládá starostovi
 12. sepsat smlouvu o prodeji pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m²
 13. sepsat smlouvu na pronájem sálu v Hostinci Pod Kostelem v Bohumilicích za rok 2020 v částce 12.000 Kč

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 15-23. 01. 2020 (2)

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              23. 01. 2020 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019
 3. Nabývání s pozemky
 4. Rozpočtové opatření
 5. Nájemné Kulturní sál
 6. MŠ Bohumilice
 7. Různé                

V Bohumilicích 16. 01. 2020

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 16. 01. 2020

Jméno a podpis:

Sejmuto: 23. 01. 2020

Jméno a podpis: