Archiv rubriky: Zápisy rady

Zápis ze zasedání ZO č.1 – 12.11.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 12. 11. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Filip Pavel, Malý Jindřich

Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:            

           

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 40 ze dne 01. 10. 2018
 • Rozpočtové opatření
 • Pasport komunikací obce Bohumilice
 • Zimní údržba
 • MŠ Bohumilice
 • Různé

 

 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 40 ze dne 01. 10. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 40 ze dne 01. 10. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočtové opatření

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Pasport komunikací obce Bohumilice

ZO schvaluje navržený pasport komunikací obce Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Zimní údržba

 

ZO schvaluje plán zimní údržby 2018/2019, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke. ZO pověřuje starostu obce sepsáním smluv.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 

 • MŠ Bohumilice

ZO bere na vědomí dopis z MŠ Bohumilice, který je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • Starosta obce seznámil ZO se zprávami o prohlídce a kontrole mostu přes Volyňku (ev.č. 14521-4), kterou sepsala Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Další kontrola mostu bude provedena na jaře roku 2019. Zprávy o prohlídce jsou součástí zápisu. ZO bere na vědomí.
 • Místostarosta Libor Vejtasa přednesl ZO podnět od paní Hiršlové ze Zámku Skalice o vzájemném setkání se ZO. ZO schvaluje sepsání zvacího dopisu pro paní Hiršlovou, v němž bude navrženo vzájemné setkání na obecním úřadu v Bohumilicích.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO bere na vědomí změnu úředních hodin na obecním úřadě. Změny budou vyvěšeny a vyhlášeny místním rozhlasem.
 • ZO bere na vědomí pořádání akce Bohumilické peklo dne 5. 12. 2018

 

 • ZO bere na vědomí předvánoční posezení seniorů a koncert Vánočníku v sobotu 8. 12. 2018.

 

 • ZO bere na vědomí setkání harmonikářů v sobotu 15. 12. 2018.

 

 • ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON. Jde o akci „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“. ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 

 

Zapsala:          Jana Pinkeová                       …………………………

Ověřovatelé:   Pavel Filip                              ..……………………….

                        Josef Preněk                         …………………………

 

Usnesení č. 1 ze dne 12. 11. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • rozpočtové opatření číslo 6 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018
 • navržený pasport komunikací obce Bohumilice
 • plán zimní údržby 2018/2019, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 • sepsání zvacího dopisu pro paní Hiršlovou
 • smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON. Jde o akci „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 40 ze dne 01. 10. 2018
 • dopis z MŠ Bohumilice
 • zprávy o prohlídce a kontrole mostu přes Volyňku (ev.č. 14521-4)
 • změnu úředních hodin na obecním úřadě
 • pořádání akce Bohumilické peklo dne 5. 12. 2018
 • předvánoční posezení seniorů a koncert Vánočníku v sobotu 8. 12. 2018
 • setkání harmonikářů v sobotu 15. 12. 2018
 1. Ukládá starostovi
 • sepsání smluv na plán zimní údržby 2018/2019, kdy techniku zapůjčí Jiří Staněk, Bohumilice 10, 384 81 Čkyně. Zimní údržbu formou prohrnování a posypu bude zajišťovat Imrich Pinke.
 • podepsání smlouvy o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON – akce „Bohumilice – posílení NN p. Pojsl“
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 1 – 12.11.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              12. 11. 2018 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 40 ze dne 01. 10. 2018
 • Rozpočtové opatření
 • Pasport komunikací obce Bohumilice
 • Zimní údržba
 • MŠ Bohumilice
 • Různé

 

V Bohumilicích 05. 11. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 05. 11. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 12. 11. 2018

Jméno a podpis:

Ustavující zasedání zastupitelstva 2018

 

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice,
konaného dne 31. 10. 2018, od 18:05 hodin.

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:05 hodin dosavadním starostou obce Jaroslavem Novým („dále jako „předsedající“).

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce.

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace byla na úřední desce Obecního úřadu Bohumilice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22.10.2018 do 31.10.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

*          *          *

 

Složení slibu členy zastupitelstva

 

Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Bohumilice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

*          *          *

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka a jmenoval zapisovatelem Janu Pinkeovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

 

Usnesení č.1:

Zastupitelstvo obce Bohumilice určuje ověřovateli zápisu Pavla Filipa a Josefa Preňka.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

 

*          *          *

 

Schválení programu:

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Usnesení č.2:

Zastupitelstvo obce Bohumilice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 

 1. Volba starosty a místostarosty
  • určení počtu místostarostů
  • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako neuvolnění
  • určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • volba starosty
  • volba místostarosty

 

 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • volba předsedy finančního výboru
  • volba předsedy kontrolního výboru
  • volba členů finančního výboru
  • volba členů kontrolního výboru

 

 • Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

 

 1. Diskuse

 

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

*          *          *

 

 

 

 

 

Bod I – volba starosty a místostarosty:

 

 

Určení počtu místostarostů:

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

Usnesení č.3:

Zastupitelstvo obce Bohumilice schválilo zvolení dvou místostarostů.

Výsledek hlasování:   Pro 6.  Proti 1. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako neuvolnění:

 

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 

Usnesení č.4:

Zastupitelstvo obce Bohumilice určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněn.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

 

 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva Jana Pinkeová navrhla zvolit do funkce starosty Jaroslava Nového. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

 

 

 

Usnesení č.5:

Zastupitelstvo obce Bohumilice volí starostou Jaroslava Nového.

Výsledek hlasování:   Pro 6.  Proti 0. Zdrželi se 1.

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce místostarostů. Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva Jaroslav Nový navrhl zvolit do funkce místostarostů Jindřicha Malého a Libora Vejtasu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Usnesení č.6:

Zastupitelstvo obce Bohumilice volí místostarosty Jindřicha Malého a Libora Vejtasu.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

*          *          *

 

Bod II – Zřízení finančního a kontrolního výboru:

 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Usnesení č.7:

Zastupitelstvo obce Bohumilice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

Volba předsedy finančního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslav Nový navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Janu Pinkeovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Usnesení č.8:

Zastupitelstvo obce Bohumilice volí předsedou finančního výboru Janu Pinkeovou.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaroslav Nový navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Josefa Preňka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Usnesení č.9:

Zastupitelstvo obce Bohumilice volí předsedou kontrolního výboru Josefa Preňka.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Josef Preňek navrhl zvolit členem kontrolního výboru Pavla Filipa a Jaroslava Paucha. Členka zastupitelstva Jana Pinkeová navrhla zvolit členem finančního výboru Boženu Beránkovou a Lenku Filipovou.

 

Usnesení č.10:

Zastupitelstvo obce Bohumilice volí členy kontrolního výboru Libora Vejtasu a Jaroslava Paucha.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

Usnesení č.11:

Zastupitelstvo obce Bohumilice volí členy finančního výboru Boženu Beránkovou a Lenku Filipovou.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

 

*          *          *

 

 

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

 

Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva budou poskytovány podle vyhlášky č. 318/2017 Sb. a jsou nedílnou součástí zápisu – Příloha č. 3.

 

Usnesení č.12:

Zastupitelstvo obce Bohumilice stanovilo odměnu za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva podle vyhlášky č. 318/2017 Sb. Výše odměn je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

 

Usnesení č.13:

Zastupitelstvo obce Bohumilice stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Výsledek hlasování:   Pro 7.  Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

 

 

*          *          *

Bod IV – Diskuse

 

 

 

*          *          *

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:15.

 

Přílohy zápisu:

 • Prezenční listina
 • Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
 • Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 • Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 31. 10. 2018

 

 

Zapisovatel: Jana Pinkeová

 

 

Ověřovatelé:             Pavel Filip                   dne …………………………………….

 

          Josef Preněk                 dne …………………………………….

 

Starosta:                    Jaroslav Nový              dne …………………………………….

 

 

 

 

 

Příloha č. 3

 

 

Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 

 

Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva budou poskytovány podle

vyhlášky č. 318/2017 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bohumilice,

konané dne 31. 10. 2018

 

 

 1. Schvaluje:

 

 • Ověřovatele zápisu pana Pavla Filipa a pana Josefa Preňka
 • Program ustavujícího zasedání zastupitelstva
 • Zvolení dvou místostarostů
 • Rozhodnutí, že žádná z funkcí na Obecním úřadě v Bohumilicích nebude uvolněná
 • Starostu obce pana Jaroslava Nového
 • Místostarosty obce pana Jindřicha Malého a pana Libora Vejtasu
 • Zřízení finančního a kontrolního výboru, oba výbory budou tříčlenné
 • Předsedu finančního výboru paní Janu Pinkeovou
 • Předsedu kontrolního výboru pana Josefa Preňka
 • Členy kontrolního výboru pana Pavla Filipa a pana Jaroslava Paucha
 • Členy finančního výboru paní Boženu Beránkovou a paní Lenku Filipovou
 • Stanovení odměn podle vyhlášky č. 318/2017 Sb. a jsou nedílnou součástí zápisu – Příloha č. 3.
 • Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna

 

 1. Bere na vědomí:
  • Složení slibu a potvrzení podpisem nově zvolených členů zastupitelstva obce Bohumilice
  • Kontrolu osvědčení nově zvolených členů zastupitelstva

 

 

 

 

 

—————————-            ———————————-                ———————————

místostarosta                          místostarosta                                      starosta

Jindřich Malý                         Libor Vejtasa                                     Jaroslav Nový

 

 

 

Zápis ze zasedání ZO č.40 – 01.10.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 01. 10. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:            

           

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 39 ze dne 13. 08. 2018
 • Rozpočtové opatření
 • MŠ Bohumilice
 • Záměr o prodeji plynovodu v obci Bohumilice
 • Různé

 

 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 39 ze dne 13. 08. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 39 ze dne 13. 08. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Rozpočtové opatření

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 5 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu.

 • MŠ Bohumilice

ZO schvaluje koupi dřevěného zahradního domku o půdorysných rozměrech 4,8 x 3,5 m, který bude sloužit mateřské škole pro uskladnění hraček. Dále schvaluje provedení stavebních úprav na pozemku v prostoru mateřské školy, kde bude domek smontován, stavební firmou Miroslav Jurčík – dokončovací stavební práce, Radhostice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • Záměr o prodeji plynovodu v obci Bohumilice

ZO schvaluje záměr o prodeji stavby STL plynovod vybudované v rámci stavební akce „ Plynofikace obce Bohumilice“ na pozemcích parc. č. 608/14, 608/18, 616/4, 616/5, 445/24, 608/17, 616/16, st.51/1, 607/5, 609, 618/3, 619/1, 619/2, 663, 607/7, st.100/1, 227/2, 230/5, 231/10, 530/12, 231/19, 127/2, 128/19, 224, 519/38, 625/13, 627/3, 643/64 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, okres Prachatice za minimální cenu 2.498.200 Kč. Kupní cenu a správní poplatek na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. Daň z převodu nemovitostí hradí ze zákona kupující.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 607/5 v k.ú. Bohumilice v Čechách o výměře 16 m² paní majitelce objektu RD na pozemku p.č. st.24 v k.ú. Bohumilice v Čechách. Pozemek bude prodán za 50 Kč/m². Katastrální mapa je součástí zápisu. Částka bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice). ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO schvaluje prodej nově vytvořeného pozemku p.č. 607/16 v k.ú. Bohumilice v Čechách o výměře 23 m², který vznikl rozdělením pozemku p.č. 607/5 v k.ú. Bohumilice v Čechách, paní majitelce objektu RD na pozemku p.č. st.25/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách. Pozemek bude prodán za 50 Kč/m². Katastrální mapa je součástí zápisu. Částka bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice). ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 40 ze dne 01. 10. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • koupi dřevěného zahradního domku o půdorysných rozměrech 4,8 x 3,5 m, který bude sloužit mateřské škole pro uskladnění hraček. Dále schvaluje provedení staveních úprav na pozemku v prostoru mateřské školy, kde bude domek smontován, stavební firmou Miroslav Jurčík – dokončovací stavební práce, Radhostice.
 • záměr o prodeji stavby STL plynovod vybudované v rámci stavební akce „ Plynofikace obce Bohumilice“ na pozemcích parc. č. 608/14, 608/18, 616/4, 616/5, 445/24, 608/17, 616/16, st.51/1, 607/5, 609, 618/3, 619/1, 619/2, 663, 607/7, st.100/1, 227/2, 230/5, 231/10, 530/12, 231/19, 127/2, 128/19, 224, 519/38, 625/13, 627/3, 643/64 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, okres Prachatice za minimální cenu 2.498.200 Kč
 • prodej pozemku p.č. 607/5 v k.ú. Bohumilice v Čechách o výměře 16 m² paní majitelce objektu RD na pozemku p.č. st.24 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 • prodej nově vytvořeného pozemku p.č. 607/16 v k.ú. Bohumilice v Čechách o výměře 23 m², který vznikl rozdělením pozemku p.č. 607/5 v k.ú. Bohumilice v Čechách
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 39 ze dne 13. 08. 2018
 • rozpočtové opatření číslo 5 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018
 1. Ukládá starostovi
 • sepsat smlouvu na prodej pozemku p.č. 607/5 v k.ú. Bohumilice v Čechách o výměře 16 m² paní majitelce objektu RD na pozemku p.č. st.24 v k.ú. Bohumilice v Čechách. Pozemek bude prodán za 50 Kč/m². Katastrální mapa je součástí zápisu. Částka bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice).
 • sepsat smlouvu na prodej nově vytvořeného pozemku p.č. 607/16 v k.ú. Bohumilice v Čechách o výměře 23 m², který vznikl rozdělením pozemku p.č. 607/5 v k.ú. Bohumilice v Čechách, paní majitelce objektu RD na pozemku p.č. st.25/2 v k.ú. Bohumilice v Čechách. Pozemek bude prodán za 50 Kč/m². Katastrální mapa je součástí zápisu. Částka bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice).
 1. Ukládá místostarostovi
 2. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.40 – 01.10.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              01. 10. 2018 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 39 ze dne 13. 08. 2018
 • Rozpočtové opatření
 • MŠ Bohumilice
 • Záměr o prodeji plynovodu v obci Bohumilice
 • Různé

 

V Bohumilicích 21. 09. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 21. 09. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 01. 10. 2018

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č.39 – 13.08.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 13. 08. 2018
Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef, Beránková Božena
Omluveni:
Hosté: Jaroslav Pauch – starosta SDH Bohumilice,
Petra Pauchová – pokladní SDH Bohumilice

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení číslo 38 ze dne 18. 06. 2018
3) E.ON Distribuce, a.s. – Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
4) MŠ Bohumilice
5) Knihovna
6) Rekonstrukce TS Statky
7) Různé

1) Zahájení
Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
2) Kontrola usnesení číslo 38 ze dne 18. 06. 2018
Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 38 ze dne 18. 06. 2018. ZO bere na vědomí.
3) E.ON Distribuce, a.s. – Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
ZO schvaluje Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330048589 /001 na zařízení „STL plynovod a přípojky“ a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
4) MŠ Bohumilice
Starosta obce seznámil ZO s průběhem prací na MŠ Bohumilice. Ke dnešnímu dni byly práce ukončeny a stavba předána k užívání. ZO bere na vědomí.
5) Knihovna
ZO schvaluje z důvodu nařízení o GDPR nový knihovní řád.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
6) Rekonstrukce TS Statky
ZO schvaluje stavební záměr na stavbu „Bohumilice – Rekonstrukce TS Statky“ a pověřuje starostu podepsáním Souhlasu vlastníka se stavebním záměrem.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
7) Různé
Kontrolní výbor – Předseda kontrolního výboru seznámil ZO se zápisem kontrolního výboru a ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.
Finanční výbor – Předseda finančního výboru seznámil ZO se zápisem finančního výboru a ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru. Zpráva bude součástí zápisu.
Rozpočtové opatření – ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 4 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
ZO bere na vědomí přípravu oslav 130. výročí SDH Bohumilice a rozdělení úkolů během oslav

Zapsal: Jana Pinkeová …………………………
Ověřovatelé: Libor Vejtasa ..……………………….
Josef Preněk …………………………

Usnesení č. 39 ze dne 13. 08. 2018
Zastupitelstvo Obce Bohumilice:
1. Schvaluje
program zasedání
zapisovatele a ověřovatele zápisu
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330048589 /001 na zařízení „STL plynovod a přípojky“
nový knihovní řád
stavební záměr na stavbu „Bohumilice – Rekonstrukce TS Statky“
rozpočtové opatření číslo 4 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018
2. Bere na vědomí
kontrolu usnesení číslo 38 ze dne 18. 06. 2018
průběh prací na MŠ Bohumilice, jejich ukončení a předání stavby k užívání
zprávu kontrolního výboru
zprávu finančního výboru
na vědomí přípravu oslav 130. výročí SDH Bohumilice a rozdělení úkolů během oslav
3. Ukládá starostovi
podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330048589 /001 na zařízení „STL plynovod a přípojky“
podepsat Souhlas vlastníka se stavebním záměrem na stavbu „Bohumilice – Rekonstrukce TS Statky“
4. Ukládá místostarostovi
5. Neschvaluje
Jaroslav Nový
starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č. 39 – 13.08.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              13. 08. 2018 od 17:30 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 38 ze dne 18. 06. 2018
 • ON Distribuce, a.s. – Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
 • MŠ Bohumilice
 • Knihovna
 • Rekonstrukce TS Statky
 • Různé

 

V Bohumilicích 03. 08. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 03. 08. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 13. 08. 2018

Jméno a podpis:

Zápis ze zasedání ZO č. 38 – 18.06.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice
konaného 18. 06. 2018
Přítomni: Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef, Beránková Božena
Omluveni:
Hosté:
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení číslo 37 ze dne 28. 05. 2018
3) Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017
4) Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2017
5) Zpráva o výsledku hospodaření SO „VĚNEC“ v roce 2017
6) Závěrečný účet SO „VĚNEC“ za rok 2017
7) Rozpočtové opatření
8) Nabývání s pozemky
9) Různé

1) Zahájení
Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
2) Kontrola usnesení číslo 37 ze dne 28. 05. 2018
Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 37 ze dne 28. 05. 2018. ZO bere na vědomí.
3) Závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017
ZO projednalo a schvaluje závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017 s výhradou. ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Bohumilice za rok 2017. ZO projednalo závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
Popis zjištěné chyby a nedostatku: Smlouva o dílo uzavřená dne 10.5.2017 se zhotovitelem Stavimperk s.r.o. na akci „Obnova kanalizace Bohumilice“, smluvní cena 1.210.190,-Kč bez DPH, 1.464.330,-Kč vč. DPH byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 7.8.2017. Nebyla dodržena lhůta pro zveřejnění smlouvy do 15 dnů na profilu zadavatele dle zákona.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
4) Účetní závěrka obce Bohumilice za rok 2017
ZO schvaluje účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
5) Zpráva o výsledku hospodaření SO „VĚNEC“ v roce 2017
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření SO Věnec za rok 2017.
6) Závěrečný účet SO „VĚNEC“ za rok 2017
ZO bere na vědomí závěrečný účet SO Věnec za rok 2017.
7) Rozpočtové opatření
ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 2 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
8) Nabývání s pozemky
ZO schvaluje záměr o prodeji pozemku 607/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
9) Různé
K výběrovému řízení na akci „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“ byly osloveny tři firmy – AQUA Cleer s.r.o. Praha 6, Vodárenské technologie s.r.o. Rudná u Prahy a CULLIGAN.CZ s.r.o. Rudná u Prahy.
Hodnotící komisí složené členy zastupitelstva obce Bohumilice bylo provedeno vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“.
Byly podány tři nabídky:
AQUA Cleer s.r.o., Podbabská 2582/30, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 63669668
v celkové ceně 519.310,-Kč bez DPH
Vodárenské technologie s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 26440741
v celkové ceně 464.002,-Kč bez DPH
CULLIGAN.CZ s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 25151827
v celkové ceně 419.617,-Kč bez DPH
Hodnotící komise vyhodnotila zakázku na zastupitelstvu obce dne 18. 06. 2018 od 17:30 hodin. ZO na základě hodnotících kritérií nejnižší nabídnutá cena, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“ s firmou: CULLIGAN.CZ s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 25151827, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 419.617,-Kč bez DPH.
ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo. Jednotlivé cenové nabídky jsou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
ZO schvaluje zhotovení věcného břemene na vrt HV-6 a pověřuje místostarostu sepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
ZO schvaluje koupi sekačky v hodnotě 13.990,-Kč a pověřuje starostu obce jejím objednáním.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
ZO schvaluje jako zřizovatel realizaci projektu Šablony II v MŠ Bohumilice.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
ZO schvaluje žádost týkající se odprodeje pozemků od Biskupství českobudějovického za cenu 80 Kč/m². Navrhuje 50 Kč/m2 za udané výměry se zaplacením na účet vedení Biskupství českobudějovického a 30 Kč/m2 za udané výměry jako dar na údržbu a opravy kostela v Bohumilicích. Dary by byly rozloženy na dobu čtyř let.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Zapsal: Jana Pinkeová …………………………
Ověřovatelé: Libor Vejtasa ..……………………….
Josef Preněk …………………………
Usnesení č. 38 ze dne 18. 06. 2018
Zastupitelstvo Obce Bohumilice:
1. Schvaluje
program zasedání
zapisovatele a ověřovatele zápisu
schvaluje závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017 s výhradou. ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Bohumilice za rok 2017. ZO projednalo závěrečný účet obce Bohumilice za rok 2017, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
účetní závěrku obce Bohumilice za rok 2017
rozpočtové opatření číslo 2 rozpočtu obce Bohumilice na rok 2018, které je nedílnou součástí zápisu
záměr o prodeji pozemku 607/5 v k. ú. Bohumilice v Čechách
uzavřít smlouvu o dílo na akci „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“ s firmou: CULLIGAN.CZ s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 25151827, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 419.617,-Kč bez DPH.
zhotovení věcného břemene na vrt HV-6
koupi sekačky v hodnotě 13.990,-Kč
realizaci projektu Šablony II v MŠ Bohumilice
žádost týkající se odprodeje pozemků od Biskupství českobudějovického za cenu 80 Kč/m². Navrhuje 50 Kč/m2 za udané výměry se zaplacením na účet vedení Biskupství českobudějovického a 30 Kč/m2 za udané výměry jako dar na údržbu a opravy kostela v Bohumilicích. Dary by byly rozloženy na dobu čtyř let.
2. Bere na vědomí
kontrolu usnesení číslo 37 ze dne 28. 05. 2018
zprávu o výsledku hospodaření SO Věnec za rok 2017
závěrečný účet SO Věnec za rok 2017
3. Ukládá starostovi
sepsat smlouvu o dílo na akci „Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu“ s firmou: CULLIGAN.CZ s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 25151827
objednat sekačku v hodnotě 13.990,-Kč
4. Ukládá místostarostovi
sepsat smlouvu o zřízení věcného břemene na vrt HV-6
5. Neschvaluje
Jaroslav Nový
starosta obce Bohumilice

Zápis ze zasedání ZO č.37 – 28.05.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

konaného 28. 05. 2018

Přítomni:         Nový Jaroslav, Vejtasa Libor, Pinkeová Jana, Malý Jindřich, Jungvirt Petr, Preněk Josef, Beránková Božena

Omluveni:      

Hosté:            

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 36 ze dne 23. 04. 2018
 • Nabývání s pozemky – pronájem pozemku
 • ON – přípojka EI
 • Dotace Jihočeský kraj
 • Projekt – oprava budovy MŠ
 • Pravidla zpracování osobních údajů
 • Různé
 • Zahájení

Starosta obce Jaroslav Nový přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice a seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Bohumilice (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou zápisu Janu Pinkeovou, ověřovateli zápisu Libora Vejtasu a Josefa Preňka a dále schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:      Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Kontrola usnesení číslo 36 ze dne 23. 04. 2018

Zastupitel Josef Preněk provedl kontrolu usnesení číslo 36 ze dne 23. 04. 2018. ZO bere na vědomí.

 • Nabývání s pozemky – pronájem pozemku

ZO schvaluje prodej pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m² panu Zdeňku Štádlerovi, 384 81 Čkyně 179 za částku 40 Kč/m². Částka za prodej pozemku bude zaplacena při podpisu smlouvy. Veškeré náklady s prodejem pozemku uhradí kupující (zaměření, Katastrální úřad Prachatice).

Záměr o prodeji pozemků byl vyvěšen na úřední desce 23. 04. 2018 a sejmut 28. 05. 2018.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ON – přípojka EI
 • ZO schvaluje navržené řešení připojení nového odběrného místa na distribuční síť E.ON na akci „Bohumilice – nom.knn,p. Toman, 121/38“ a souhlasí se stavebním záměrem dle situace. ZO pověřuje starostu potvrzením Smlouvy č. 1030045314/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 

 • ZO schvaluje stavební záměr na stavbu pod názvem „Bohumilice – Kakánek 2nOM, kNN, Vejtasovi“ a číslem 1030043639, kde navržený zemní kabel NN je vyveden ze stávajícího pilíře v oplocení u vodojemu, který je ve vlastnictví obce Bohumilice. ZO pověřuje starostu potvrzením Situace stavby se souhlasem vlastníka se stavebním záměrem.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Dotace Jihočeský kraj

ZO schvaluje přijetí dotací na projekty:

 • Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu v částce 150.000 Kč
 • z programu POV na projekty
 • Údržba a zřizování veřejné zeleně – pořízení zahradní techniky v částce 80.000 Kč
 • Opravy hřbitovní zdi v částce 150.000 Kč

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Projekt – oprava budovy MŠ

ZO schvaluje opravu MŠ v částce 160.000 Kč včetně DPH. Práce opravy provede firma Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Pravidla zpracování osobních údajů

ZO schvaluje Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů a Směrnice pro ochranu osobních údajů.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • Různé
 • Návrh změny č. 2 ÚP Bohumilice

ZO, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

 • zamítá námitku paní Zdenky Hiršlové, bytem Slezská 66, Praha 3, uplatněnou dne 16. 04. 2018 jako vlastnice objektu čp. 1, zámku na pozemku p.č. 1/1-stavební v katastru Bohumilice v Čechách, k vypuštění návrhu přeložky místní komunikace s tím, že požaduje jižní variantu této přeložky, která je vhodnějším řešením. Nesouhlasí proto s realizací v areálu „Býkovice“, protože není řešena doprava a požaduje, aby v textu změny č. 2 ÚP byla zahrnuta věta: „Dopravní obslužnost areálu Býkovice není v ÚP dořešena

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • vyhovuje se připomínce paní Zdenky Hiršlové, bytem Slezská 66, Praha 3, uplatněné dne 01. 12. 2017 a opakovaně 28. 12. 2017 jako vlastnice stavby kapličky sv. Jana Nepomuckého na pozemku p.č. 186-stavební, stavby zámku na p.č. 1/1-stavební a pozemku p.č. 505/5 k.ú. Bohumilice v Čechách, která nesouhlasí s vymezenou plochou dopravní pro odklonění místní komunikace, a tato plocha se z návrhu vypouští

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • bere na vědomí dokumentaci návrhu změny č. 2 ÚP Bohumilice

 

 • konstatuje, že návrh změny č. 2 ÚP Bohumilice není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 ČR v podobě I. aktualizace ani s vydanou územně plánovací dokumentací ZÚR Jč kraje vydanými v roce 2011v podobě její 1, 2, 3, 5, a 6 aktualizace, se stanovisky dotčených orgánů a není ani v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, ze dne 19. 02. 2018 pod čj. KUJCK 25422/2018

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona schvaluje vydat v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 2 územního plánu Bohumilice.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

 • ZO dále ukládá Jaroslavu Novému, starostovi obce Bohumilice, zajistit:
 1. a) prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 2 ÚP Bohumilice, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu
 2. b) zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o územním plánu a jeho úplné znění

 

 • K výběrovému řízení na akci „Oprava hřbitovní zdi“ byly osloveny tři firmy – Bělecký Roman, Mírová 435, 385 01 Vimperk, Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně a Marek Stupár, Zednictví, 384 32 Lažiště č.p.3.

Hodnotící komisí složené členy zastupitelstva obce Bohumilice bylo provedeno vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Oprava hřbitovní zdi“.

Byly podány tři nabídky:

 • Bělecký Roman, Mírová 435, 385 01 Vimperk, IČ 45041148

v celkové ceně  366.330,-Kč včetně DPH

 • Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně, IČ 73547361

v celkové ceně 329.600,-Kč včetně DPH

 • Marek Stupár, Zednictví, 384 32 Lažiště č.p.3, IČ 87280159

v celkové ceně 373.900,-Kč včetně DPH

Hodnotící komise vyhodnotila zakázku na zastupitelstvu obce dne 2/8. 05. 2018 od 18:00 hodin. ZO na základě hodnotících kritérií nejnižší nabídnutá cena, schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi“ s firmou: Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně, IČ 73547361, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 329.600,-Kč včetně DPH.

ZO pověřuje starostu sepsáním smlouvy o dílo. Jednotlivé cenové nabídky jsou součástí zápisu.

Výsledek hlasování:   Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal:            Jana Pinkeová           …………………………

Ověřovatelé:   Libor Vejtasa                 ..……………………….

                        Josef Preněk                …………………………

 

Usnesení č. 37 ze dne 28. 05. 2018

Zastupitelstvo Obce Bohumilice:

 1. Schvaluje
 • program zasedání
 • zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • prodej pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a část 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m² panu Zdeňku Štádlerovi, 384 81 Čkyně 179
 • stavební záměr a navržené řešení připojení nového odběrného místa na distribuční síť E.ON na akci „Bohumilice – nom.knn,p. Toman, 121/38“ dle zaslané situace
 • stavební záměr na stavbu pod názvem „Bohumilice – Kakánek 2nOM, kNN, Vejtasovi“ a číslem 1030043639
 • přijetí dotace na akci Bohumilice, nadzemní vodojem – instalace odradonovacího zařízení a zařízení na odstranění manganu v částce 150.000 Kč
 • přijetí dotace z POV na akci Údržba a zřizování veřejné zeleně – pořízení zahradní techniky v částce 80.000 Kč
 • přijetí dotace z POV na akci Opravy hřbitovní zdí v částce 150.000 Kč
 • opravu MŠ v částce 160.000 Kč včetně DPH
 • Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů a Směrnice pro ochranu osobních údajů
 • zamítá námitku paní Zdenky Hiršlové, bytem Slezská 66, Praha 3, uplatněnou dne 16. 04. 2018 jako vlastnice objektu čp. 1, zámku na pozemku p.č. 1/1-stavební v katastru Bohumilice v Čechách, k vypuštění návrhu přeložky místní komunikace s tím, že požaduje jižní variantu této přeložky, která je vhodnějším řešením. Nesouhlasí proto s realizací v areálu „Býkovice“, protože není řešena doprava a požaduje, aby v textu změny č. 2 ÚP byla zahrnuta věta: „Dopravní obslužnost areálu Býkovice není v ÚP dořešena
 • vyhovuje se připomínce paní Zdenky Hiršlové, bytem Slezská 66, Praha 3, uplatněné dne 01. 12. 2017 a opakovaně 28. 12. 2017 jako vlastnice stavby kapličky sv. Jana Nepomuckého na pozemku p.č. 186-stavební, stavby zámku na p.č. 1/1-stavební a pozemku p.č. 505/5 k.ú. Bohumilice v Čechách, která nesouhlasí s vymezenou plochou dopravní pro odklonění místní komunikace, a tato plocha se z návrhu vypouští
 • konstatuje, že návrh změny č. 2 ÚP Bohumilice není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 ČR v podobě I. aktualizace ani s vydanou územně plánovací dokumentací ZÚR Jč kraje vydanými v roce 2011v podobě její 1, 2, 3, 5, a 6 aktualizace, se stanovisky dotčených orgánů a není ani v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, ze dne 19. 02. 2018 pod čj. KUJCK 25422/2018
 • vydat v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 2 územního plánu Bohumilice
 • uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi“ s firmou: Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně, IČ 73547361, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 600,-Kč včetně DPH.
 1. Bere na vědomí
 • kontrolu usnesení číslo 36 ze dne 23. 04. 2018
 • dokumentaci návrhu změny č. 2 ÚP Bohumilice

 

 1. Ukládá starostovi
 • sepsání smlouvy na prodej pozemků p. KN č. 638/40, 16/15, 16/19 a 16/2 v k. ú. Bohumilice v Čechách o celkové výměře 6.305 m² panu Zdeňku Štádlerovi, 384 81 Čkyně 179
 • potvrzení Smlouvy č. 1030045314/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Bohumilice – nom.knn,p. Toman, 121/38“
 • potvrzení Situace stavby se stavebním záměrem na stavbu pod názvem „Bohumilice – Kakánek 2nOM, kNN, Vejtasovi“ a číslem 1030043639
 • zajistit prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace změny č. 2 ÚP Bohumilice, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu
 • zajistit zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o územním plánu a jeho úplné znění
 • sepsat smlouvu o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi“ s firmou: Miroslav Jurčík, Dokončovací stavební práce, Radhostice 8, 384 81 Čkyně, IČ 73547361,
 1. Neschvaluje

Jaroslav Nový

starosta obce Bohumilice

Oznámení zastupitelstvo č.37 – 28.05.2018

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              28. 05. 2018 od 18:00 hodin

Navržený program:

 • Zahájení
 • Kontrola usnesení číslo 36 ze dne 23. 04. 2018
 • Nabývání s pozemky – pronájem pozemku
 • ON – přípojka EI
 • Dotace Jihočeský kraj
 • Projekt – oprava budovy MŠ
 • Pravidla zpracování osobních údajů
 • Různé

 

V Bohumilicích 21. 05. 2018

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 21. 05. 2018

Jméno a podpis:

Sejmuto: 28. 05. 2018

Jméno a podpis: