Oznámení zastupitelstvo č. 15 – 23. 01. 2020

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              27. 02. 2020 od 17:00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 15 ze dne 23. 1. 2020
 3. Smlouva-Věcné břemeno plynofikace obce
 4. MŠ Bohumilice-schválení hospodářského výsledku
 5. MŠ Bohumilice -dotace dětské hřiště
 6. Hřbitov Bohumilice – Oprava Hřbitovní zdi            

7)   Pozemkový fond-bezúplatný převod pozemku   

                     8)  SDH Bohumilice -Dotace osobní automobil

                     9)  Obecní les

                   10)  Různé

V Bohumilicích 20.02. 2020

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 20. 02. 2020

Oznámení zastupitelstvo č. 15-23. 01. 2020 (2)

INFORMACE

o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice

Obecní úřad Bohumilice v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o době a místě konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohumilice, svolaného starostou obce Jaroslavem Novým.

Místo konání:              Obec Bohumilice – zasedací místnost obecního úřadu, Bohumilice 111

Doba konání:              23. 01. 2020 od 17:30 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení číslo 14 ze dne 11. 12. 2019
 3. Nabývání s pozemky
 4. Rozpočtové opatření
 5. Nájemné Kulturní sál
 6. MŠ Bohumilice
 7. Různé                

V Bohumilicích 16. 01. 2020

Jaroslav Nový

starosta obce

Vyvěšeno: 16. 01. 2020

Jméno a podpis:

Sejmuto: 23. 01. 2020

Jméno a podpis: